Методи навчання дітей з труднощами навчання

Освіта дітей з труднощами в навчанні

Труднощі в навчанні підтверджують необхідність створення особливих умов навчання для дітей із затримкою психічного розвитку з застосуванням інших методів, ніж ті, які використовуються в масовій школі.

У вітчизняній практиці перші спроби спеціальної педагогічної роботи з дітьми з ЗПР були зроблені в кінці 50-х - початку 60-х років в межах невеликих експериментальних груп при Інституті дефектології АПН СРСР, в яких такі діти, навчаючись в масовій школі, отримували додаткову підготовку.

Особливий підхід до навчання дітей дайной категорії дав позитивні результати, які підтвердили здатність дітей з труднощами в навчанні до оволодіння програмою масових дошкільних закладів освіти, а також програмою початкової школи і можливість в більшості випадків продовжувати освіту.

В даний час для цієї категорії дітей крім спеціальних установ освіти створені і функціонують класи (групи) інтегрованого навчання і виховання в закладах освіти загального типу на всіх рівнях основного освіти.

У нашій країні створена система корекційно-розвиваючого навчання, що враховує індивідуальні освітні потреби кожної дитини, його здатності, динаміку розвитку. Велика робота проводиться по розробці діагностичних методик, що дозволяють найбільш точно і своєчасно відмежувати цю категорію дітей як від дітей з інтелектуальними порушеннями в формі розумової відсталості, так і від дітей з важкими порушеннями мови.

Е. А. Медведєва так визначає складові системи когось i комплексної допомоги дітям з труднощами в навчанні:

• раннє виявлення дітей з порушеннями психічного роз -
. Ку, забезпечення наступності форм і методів коррекціонпой
[роботи в системі дошкільної та шкільної освіти, початково
го і основної загальної освіти;

• вдосконалення системи медичного, педагогічного та
психологічного діагностування з метою визначення особ
ностей організації корекційно-освітнього процесу, зі
зберігання і зміцнення здоров'я дітей;

• створення системи лікувально-оздоровчої і профілактичної
ської роботи в умовах загальноосвітніх закладів;

• нормативне та навчально-методичне забезпечення практики про
разования дітей з ЗПР;

• визначення завдань і змісту професійної орієнтації, професійно-трудової підготовки і соціально-трудової адаптації випускників;

• створення і застосування критеріїв і методик оцінки ефек
тивності коррекціоттпо-розвиваючого освітнього процесу;

• розробку моделей служб консультативної допомоги сім'ї;

• i юдготовку педагогічних кадрів для системи дошкільної і
шкільної освіти.

Визначальним моментом в організації ефективної допомоги цій категорії дітей є профілактика та раннє виявлення порушення розвитку. Таким чином, на перше місце ставиться принцип єдності діагностики і корекції порушення в розвитку у дітей дошкільного віку.

Основними напрямками корекційної роботи з дітьми дошкільного віку є: 1) діагностики - консультативна допомога, 2) лікувально-оздоровчі заходи, 3) корекційно-розвиваюча робота.

Ефективність і результативність коррекціошю-розвиваючої роботи визначаються узгодженістю спільних зусиль спе-тів-дефектологів, педагогічних працівників закладів освіти та сім'ї дитини.

Метою корекційної роботи зі школярами з труднощами в навчанні є визначення та усунення причин труднощів у навчанні - «розвиток загальних здібностей до навчання в рамках особистісної, емоційно-вольової та інтелектуальної сфер шляхом розвитку загальних здібностей до навчання і корекції індивідуальних недоліків развітрш» (В. В. Гладка).

Найбільш загальними принципами роботи з цією категорією дітей є наступні положення:

• усунення причин труднощів в засвоєнні предметних зна
ний і умінь (виправлення або послаблення наявних у дитини
порушень розвитку психічних шкільно-значущих функцій і
формування навчальної діяльності);

• здійснення індивідуального підходу як на уроках загально
освітнього циклу, так і під час проведення спеціальних
занять;

• запобігання настанню втоми (правильне чергуються
вання розумової і практичної діяльності);

• підтримка дітей, розвиток віри в свої сили.

В. В. Гладка визначає такі основні блоки напрямків корекційної роботи з молодшими школярами з труднощами і навчанні:

1) формування навчальної діяльності дітей і корекція її
недоліків (формування навчальної мотивації, загальнонавчальних ін
інтелектуальних умінь, розвиток особистісних компонентів позна
вательной діяльності);

2) розвиток психічних функцій, що забезпечують навчальну
діяльність (шкільно-значущі функції: зорове Сприйми
тя, просторова орієнтування, фонематичний слух, па
м'яти, усне мовлення, мислення та ін.);

3) формування базових уявлень і вмінь, необхід
екпортувати для успішного засвоєння шкільної програми (кількісні
ні уявлення, графічні вміння і ін.).

Невід'ємною частиною корекційної роботи з дітьми з труднощами в навчанні є нормалізація їх діяльності, зокрема навчальної, яка характеризується крайньою неорганізованістю, імпульсивністю, низькою продуктивністю. З цією метою дітей слід навчати виконання словесних інструкцій з декількома завданнями, що передбачає аналіз завдання, виділення і планування етапів діяльності.

Особлива увага приділяється роботі з батьками дитини: зміцнення віри в сили і можливості дитини, формування правильного ставлення до спеціальних установ освіти.

Питання і завдання для самоперевірки

1. Срапііте характеристики груп дітей з ОГ1ФР: «діти з интеллектуаль
ної недостатністю в формеумстісшюй відсталості» і «діти з труднощами
в навчанні, зумовленими затримкою психічного розвитку».

2. Які групи дітей з труднощами в навчанні, зумовленими задерж
кой психічного розпивання, виділила К. С. Лебединська? Дайте характеристи
ку кожної з них. Які класифікаційні ознаки покладені в основу
систематики?

3. Назвіть типові особливості дітей з ЗПР.

4. Обгрунтуйте першорядне значення принципу єдності діагностики і
корекції відставання в розвитку у дітей дошкільного віку з порушений пі
ми психічного разіітня.

5. Назвіть основні напрямки корекційної роботи з дітьми з працю
ностями в навчанні, зумовленими затримкою психічного разіітня.

6. Складіть структурно-логічну схему з вивченої теми.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...