Соціальна адаптація дітей ОВЗ презентація

Презентація до уроку на тему:
Соціальна адаптація та соціалізація дітей з ОВЗ в ОУ

Підписи до слайдів:

Слайд 1
Соціальна інтеграція дітей з обмеженими можливостями здоров'я
Парастаєва Інеса Юріївна, вчитель російської мови та літератури, заст. директора з НВР, МБОУ ЗОШ №43 м Владикавказ

Слайд 2
Одна з найбільш актуальних проблем освіти в даний час - організація спільного навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я (далі діти з ОВЗ) та їх нормально розвиваються однолітків в умовах масової школи. Всі діти з особливими освітніми потребами потребують збагачення досвіду соціального і навчальної взаємодії зі своїми нормально розвиваються однолітками. Кожній дитині необхідно підібрати доступну і корисну для його розвитку модель інтегрованого навчання, зберігаючи потрібну спеціалізовану психолого-педагогічну допомогу.

Слайд 3
В даний час існують різні визначення поняття соціалізація, соціальна адаптація, інтеграція, реабілітація, які розкривають його в повній мірі.
Соціалізація - це процес і результат освоєння людиною знань і навичок суспільного життя, загальноприйнятих стереотипів поведінки, ціннісних орієнтацій, що дозволяють повноцінно брати участь в різних ситуаціях соціальної взаємодії. Соціальна адаптація - процес активного пристосування до умов соціального середовища шляхом засвоєння цінностей, правил і норм поведінки, прийнятих у суспільстві.

Слайд 4
Інтеграція - повноцінне включення осіб з обмеженими можливостями здоров'я в стандартну соціокультурну життя, при якій його дефект не заважає ні йому, ні оточуючим в процесах соціальної взаємодії. Реабілітація - відновлення придатності, здатності. Система медико-педагогічних заходів, спрямованих на включення аномальної дитини в соціальне середовище, залучення до суспільного життя на рівні його психофізичних можливостей.

Слайд 5
Соціальна інтеграція дітей з ОВЗ розглядається як найбільш перспективний напрямок сучасної соціальної культурної політики і є однією з важливих ступенів в організації освітнього процесу ОУ.

Слайд 6
Соціальна інфраструктура для дітей з ОВЗ повинна бути спрямована: на забезпечення повноцінного життя, охорони здоров'я, освіти, виховання, відпочинку та оздоровлення, розвитку дітей, задоволення їх суспільних потреб.

Слайд 7
Діяльність освітнього учрежденіядолжна бути спрямована: - на створення умов для отримання доступної освіти кожною дитиною з проблемами в розвитку, незалежно від рівня здібностей, освітніх потреб; - на реалізацію потенційних можливостей дітей з ОВЗ в доступних формах навчання, видах діяльності.

Слайд 8
Для цього освітня установа має:
Забезпечити нормативну базу процесу інтегрованого освіти дітей з ОВЗ в системі загальної освіти; забезпечити освітній процес професійно підготовленими педагогами; створити доступну освітнє середовище в рамках інтегрованої освіти; створити комплексну модель діяльності фахівців різного профілю; розробити програмно-методичне забезпечення інтегрованого освіти (навчальні плани, навчальні програми (їх варіанти), робочі зошити, навчальні посібники); забезпечити міжвідомчу взаємодію та соціальне партнерство між організаціями, установами, відомствами, психолого-педагогічну і соціальну підтримку дітей з ОВЗ; забезпечити роботу з сім'єю дитини з ОВЗ.

Слайд 9
Форми включення дітей з ОВЗ в освітній простір

Слайд 10
Загальні принципи і правила корекційної роботи: 1. Індивідуальний підхід до кожного ученіку.2. Запобігання настання стомлення, використовуючи для цього різноманітні засоби (чергування розумової та практичної діяльності, піднесення матеріалу невеликими дозами, використання цікавого і барвистого дидактичного матеріалу і засобів наочності) .3. Використання методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають їх усну і письмову мову і формують необхідні навчальні навикі.4. Прояв педагогічного такту. Постійне заохочення за найменші успіхи, своєчасна і тактична допомогу кожній дитині, розвиток в ньому віри у власні сили і можливості.

Слайд 11
Ефективними прийомами корекційного впливу на емоційну і пізнавальну сферу дітей з ОВЗ у розвитку є: ігрові ситуації; дидактичні ігри, які пов'язані з пошуком видових і родових ознак предметів; ігрові тренінги, що сприяють розвитку вміння спілкуватися з іншими; психогімнастика і релаксація; творча діяльність.

Слайд 12
В Росії практика навчання дітей з ОВЗ разом з нормально розвиваються однолітками (інклюзивне навчання) почалася більше 15 років тому, що дозволило вирішити питання як отримання освіти дітьми з ОВЗ, так і збереження та зміцнення інституту сім'ї та інтеграції дитини в суспільство.
У МБОУ ЗОШ №43 інклюзивне навчання реалізується з 2011 року.

Слайд 13
Творчих перемог в реалізації інноваційних технологій в навчанні і вихованні дітей!

Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я через ігри-драматизації

Свою роботу по темі "Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я в драматизації казок" з використанням методу "Гра в казку" я почала в спеціальному Будинку дитини з органічним ураженням ЦНС і порушенням психіки. Дана форма роботи була розроблена для вихованців Будинку дитини з різними порушеннями фізичного та психічного розвитку на основі вивчення методики Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєва "Казкотерапія" і з використанням елементів артпедагогікі (театральна діяльність дошкільників), цілями якої було розширення можливостей соціальної адаптації дітей, зниження емоційної напруги і ступеня соціальної депривації за допомогою використання засобів художньо-естетичного впливу.

З вересня 2012 роки я працюю в ДНЗ з дітьми старшого дошкільного віку з висновком медико-психолого-педагогічної комісії "загальне недорозвинення мови", причинами якого є: несприятливі соціальні умови (асоціальна або неповна сім'я); неправильні умови формування мови в сім'ї; недостатність мовного спілкування; порушення здоров'я дітей внаслідок соматичних захворювань; мінімально виражені неврологічні порушення; раннє ураження ЦНС (ДЦП); спадковий фактор - все це стає причиною затримки розвитку дитини старшого дошкільного віку як соціальної особистості, ускладнює його перехід в соціум. Тому роботу по темі "Соціальна адаптація в драматизації казок" вважаю актуальною і адаптованої для успішної соціальної адаптації дітей старшого дошкільного віку в ДОУ або в умовах інших установ.

Формування соціальних навичок у дітей з обмеженими можливостями здоров'я включає в себе систему ігрових занять з використанням методу "Гра в казку".

Мета. розширення можливості соціальної адаптації дітей за допомогою використання засобів художньо-естетичного впливу.

Засоби художньо-естетичного впливу:
 • Театральний показ:
 • Ляльковий театр
 • Театр іграшки
 • Художнє слово:
 • Казка
 • Фольклорні жанри
 • Музична діяльність
 • Елементарна театралізована діяльність за участю дітей
Обумовленість вибору методу "Гра в казку":
 • Гра є основним видом діяльності дітей;
 • Гра - спосіб взаємодії дитини з навколишнім світом;
 • Гра - метод реконструктивного, лікувально-корекційного впливу при наявності у дитини емоційних і поведінкових порушень невротичного характеру;
 • Гра - засіб, що допомагає стимулювати дитину, розвинути його сенсомоторні навички, знизити емоційну напругу і ступінь соціальної депривації;
 • Казка збагачує чуттєвий і емоційний досвід дитини;
 • Казка допомагає впливати на недоліки характеру і поведінки, т. К. Дає можливість на прикладі героїв пережити і дати оцінку негативним вчинкам і проявів;
 • Казка допомагає формувати позитивні якості особистості;
 • Мораль казки легше і зрозуміліше засвоюється дітьми;
 • Персонажі і герої казки викликають природний відгук у душі дитини і, нерідко, виявляються для малюка більш важливими "партнерами" комунікації, ніж дорослі;
 • Гра в казку дає можливість моделювання побутових ситуацій в ігровій драматизації.
 • Принципи Реалізації ігрової діяльності з використанням методу "Гра в казку":
 • Принцип розвиваючого і виховує характеру навчання;
 • Принцип доступності навчання;
 • Принцип систематичності і послідовності;
 • Принцип зв'язку навчання з життям і практикою;
 • Принцип педагогічної підтримки;
 • Принцип соціально-адаптують спрямованості освіти.
 • Умови реалізації ігрової діяльності з використанням методу "Гра в казку":
 • Організація взаємодії фахівців для визначення спрямованості педагогічного процесу, постановки завдань, вибору форм і методів впливу;
 • Вибір ігрового матеріалу, музичного репертуару, дидактичних посібників, спрямованих на реалізацію поставлених завдань;
 • Організація спеціальних ігрових занять в поєднанні з іншими видами педагогічного і психологічного впливу;
 • Організація середовища, що дає можливість дитині використовувати і тренувати отримані навички;
 • Створення "ситуації успіху" для кожної дитини в процесі ігрової діяльності.
 • Вибір казки обумовлений:
 • Наявністю проблемної ситуації;
 • Особливостями нервово-психічного розвитку дітей;
 • Їх індивідуальними особливостями.
 • репертуар:
 • "Казка про дурне мишеня";
 • "Зайчикова хатинка";
 • "Півник і його сім'я";
 • "Казка про ведмедів";
 • "Маша і її друзі".
 • Тривалість

  роботи над однією казкою - 1 навчальний рік з тимчасовими розривами і включає 2 етапи.

  1 етап - моделювання казки;

  2 етап - ігрова драматизація.

  Цикл занять 1 етапу включає в себе:
  • Показ лялькового театру;
  • Показ театру іграшок;
  • Обігрування персонажів і сюжетів казки;
  • Моделювання ігрових ситуацій з іграшками лялькового театру.
  Цикл занять 2 етапи включає в себе:
  • Музично-рухові етюди і вправи;
  • Ігри-драматизації;
  • Обігрування костюмів, атрибутів і декорацій;
  • Театралізована вистава за участю дітей.
  Очікувані результати:
 • Формування у дітей уявлень про навколишнє життя і навичок взаємодії з навколишнім;
 • Розвиток особистісних якостей дитини;
 • Подолання емоційно-особистісних і поведінкових порушень у дітей з проблемами в розвитку;
 • Успішна адаптація дітей в умовах сім'ї або в умовах інших установ.
 • Використовувана література:
 • Медведєва Е. А. Левченко І. Ю. Комісарова Л. Н. Добровольська Т. А. "Артпедагогіка і арттерапія в спеціальній освіті".
 • Махалева М. Д. "Театралізовані заняття в дитячому садку".
 • Панфілова М. А. "Игротерапия спілкування. Тести та корекційні гри ".
 • Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я в дитячому саду Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я в дитячому. - презентація

  Презентація на тему: Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я в дитячому саду Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я в дитячому. - Транскрипт:

  1 Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я в дитячому саду Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я в дитячому садку 1 Підготувала: Педагог-психолог МБДОУ д / с 8 м Североморська Ведерникова А. Е. Соціальна адаптація дітей ОВЗ презентація

  2 + 2 У Росії проживає понад 142 мл людина, 25% складають діти до 18 років. При цьому число дітей з різними порушеннями інтелектуального та фізичного розвитку досягає 1,5 млн осіб, близько з них - діти-інваліди. І лише незначна частина цих дітей (близько 5%) містяться в інтернатних установах, але основна частина дітей-інвалідів виховуються в сім'ях.Соціальна адаптація дітей ОВЗ презентація

  3 3 Діти з обмеженими можливостями здоров'я частіше за інших стикаються з фізичними та соціальними бар'єрами, які не дозволяють їм повноцінно жити в суспільстві, також перешкоджають в активній участі і розвитку соціуму. Інвалідність - це значне обмеження життєдіяльності дитини, що приводить до соціальної дезадаптації внаслідок порушення його розвитку, здібностей до самообслуговування, розвитку творчості, до пересування, орієнтації, навчання, трудової діяльності, контролю за своєю поведінкою, зниженою самооцінці.Соціальна адаптація дітей ОВЗ презентація

  4 4 Мета. нейтралізація захисних механізмів, підвищення педагогічної компетенції батьків і допомогу сім'ях для успішної адаптації та інтеграції дітей з ОВЗ в суспільстві Завдання: 1.Обученіе батьків ефективним способам взаємодії з дитиною; 2.формирование адекватної самооцінки дитини; 3.Снижение значущості травмуючого фактора; 4.Развитие вольової регуляції поведінки; 5.Обученіе дітей зняттю напругиСоціальна адаптація дітей ОВЗ презентація

  5 5 I Етап. Первинна діагностика дітей. II Етап. Складання плану роботи з дітьми та їхніми родинами. III Етап. Безпосередня робота з дітьми та їх сім'ями. IV Етап. Підсумкова діагностика. Аналіз досягнення мети. Етапи роботиСоціальна адаптація дітей ОВЗ презентація

  6 Використовувані методи Бесіди і анкетування, тестування сім'ї дитини. Консультації: колективні та індивідуальні, оперативні і планові. Проведення конкурсів та розваг, тренінгів спільно з батьками. Індивідуальні та групові заняття з дітьми. - Казкотерапія; - Інтерактивні ігри; - Ігри драматизації; - Пісочна терапія; - Арт-терапія. 6Соціальна адаптація дітей ОВЗ презентація

  7 7 Переваги методу групової роботи (К. Рудестам): Груповий досвід допомагає вирішенню міжособистісних проблем. Людина уникає замикання в собі зі своїми труднощами, виявляє, що і інші переживають подібне почуття. Можливість отримання зворотного зв'язку і підтримки від людей з подібними проблемами. У реальному житті далеко не всі люди мають шанс отримати щиру, нерозділене зворотний зв'язок. У групі чудово розуміють майже те ж саме. У групі людина може навчитися новим вмінням, експериментувати з різними стилями відносин, «застосовувати» нові моделі поведінки, навчитися по-новому, ставитися до себе і іншим людям. Метод групової роботи полегшує процес саморозкриття, самодослідження і самопізнання, що дозволяє зрозуміти себе (та інших) і підвищити впевненість в собі.Соціальна адаптація дітей ОВЗ презентація

  8 8 Література: 1. Беличева С. А. - Соціально-педагогічне діагностика і супровід соціалізації несовершеннолетніх.- Ростов на Дону Беличева С. А. - Медико-соціально-психологічна реабілітація дітей з обмеженими можливостями та соціально - психологічна підтримка їх семей.- М Костіна Л. М. - Ігрова терапія з тривожними дітьми. - Левченко І. Ю. - Психологічна допомогу родині, яка виховує дитину з відхиленнями у розвитку. - М. Лютова Є. К. Монина Г. Б. - Тренінг ефективної взаємодії з дітьми. - СПб. - Мардер Л. Д. - Кольоровий світ: групова арт-терапевтична робота з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку - М Медведєва Є. А, Левченко І. Ю.- Арт-педагогіка і арт-терапія в спеціальну освіту. - М Пазухина І. А. - Давай пограємо! Тренінгове розвиток світу соціальних взаємин дітей 3-4 років. - М Рудестам К. - Групова психотерапія. - СПб Рилєєва Е. В. - Разом веселіше. Ігри для розвитку навичок співпраці у дітей років. - М. 11.Семенака С. І. - Соціально-психологічна адаптація дитини в суспільстві. Корекційно - розвиваючі заняття. -.М Фопель К. - Згуртованість і толерантність в группе.-М Фопель К. - Як навчити дітей співпрацювати? Психологічні ігри та вправи. Практичний посібник / Пер. з нім. В 4-х томах - М Чистякова М. І. - Психогимнастика. - М.1990Соціальна адаптація дітей ОВЗ презентація


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...