Підготувати дитину соціалізації особистості

Соціалізація особистості дошкільника як умова успішне підготовки дитини до навчання в школі.

Приступаючи до шкільного навчання, дитина повинна бути готовий не тільки засвоєнню знань, а й до кардинальної зміни всього способу життя. Однак багато батьків досі а кцентіруют свою увагу на інтелектуальної підготовки дитини до школи і часто не беруть до уваги соціальну готовність, включають в себе такі навчальні навички, від яких істотно залежать майбутні шкільні успіхи.

Соціальна готовність передбачає потребу в спілкуванні з однолітками й уміння підкоряти свою поведінку законам дитячих груп, а також навички комунікативної ініціативи і самопрезентації.

Варто відзначити, що соціалізація людини починається з моменту його народження і протікає безперервно протягом усього життя. Соціалізації дошкільників в дитячому садку приділяється велика увага.

Так як гра є основною діяльністю дитини, то і процес його соціалізації здійснюється в першу чергу через гру. В іграх дитина досягає певного соціального розвитку. Він вступає в різні відносини з дітьми по грі. У спільних іграх діти вчаться зважати на бажаннями і інтересами своїх товаришів, ставити спільні цілі і діяти спільно.

Крім гри провідну роль в соціальному розвитку дитини-дошкільника грають комунікативні здібності. Вони дозволяють розрізняти ті чи інші ситуації спілкування, розуміти стан інших людей в різних ситуаціях і на основі цього адекватного вибудовувати свою поведінку. Опиняючись в будь-якої ситуації спілкування з дорослими або однолітками (в дитячому саду, на вулиці, в транспорті і т. Д.), Дитина з розвиненими комунікативними здібностями зможе зрозуміти, якими є зовнішні ознаки даної ситуації і за якими правилами в ній потрібно діяти. У разі виникнення конфліктної або інший напруженої ситуації така дитина знайде позитивні способи її перетворення. В результаті в значній мірі знімається проблема індивідуальних особливостей партнерів по спілкуванню, конфліктів та інших негативних проявів.

Соціальна готовність до навчання в школі являє собою готовність дитини до нових форм спілкування, новому відношенню до навколишнього світу і самому собі, обумовленим ситуацією шкільного навчання.

Часто батьки дошкільнят, розповідаючи дітям про школу, намагаються створити емоційно однозначний образ. Тобто говорять про школу тільки в позитивному або тільки негативному ключі. Батьки вважають, що тим самим вони прищеплюють дитині зацікавлене ставлення до навчальної діяльності, що сприятиме шкільних успіхів. Насправді ж учень, налаштований на радісну, захоплюючу діяльність, випробувавши навіть незначні негативні емоції (образу, ревнощі, заздрість, досаду), може надовго втратити інтерес до навчання.

Ні однозначно позитивний, ні однозначно негативний образ школи не приносить користі майбутньому учневі. Батькам слід зосередити свої зусилля на більш докладному знайомстві дитини зі шкільними вимогами, а головне - з самим собою, своїми сильними і слабкими сторонами.

Найважливішими показниками соціальної готовності є:

· Вміння розуміти і виконувати розпорядження і завдання, які дають дитині дорослі;

· Вміння рахуватися з іншими, поступатися і підкорятися їм при необхідності;

· Вміння пристосовуватися і адаптуватися;

· Здатність самому вирішить свої найпростіші проблеми, обслужити себе.

У тексті консультації Вам зустрілися слова, які можуть зажадати додаткових коментарів.

Дитяча група - це спільнота дітей, об'єднаних спільною діяльністю і співпереживанням.

Комунікація - спілкування, передача інформації від людини до людини.

Комунікативна ініціатива школяра - здатність учня свідомо організовувати свою взаємодію з учителем і однокласниками.

Комунікативні здібності - це знання, вміння і навички, пов'язані з процесом спілкування людей. Вони включають в себе вміння слухати і розуміти людину, встановлювати з ним хороші особисті і ділові взаємини, чинити на нього психологічний вплив.

Конфліктна ситуація - це ситуація, в якій кожна зі сторін прагне зайняти позицію, несумісну і протилежну по відношенню до інтересів іншої сторони.

Самопрезентація - це управління враженням, яке людина справляє на оточуючих;

- демонстрація власної особистості в системі зовнішніх комунікацій.

Соціалізація особистості - процес включення людини в соціальну групу, життя суспільства;

- засвоєння людиною соціального досвіду, накопиченого іншими людьми і суспільством в цілому

- процес засвоєння людиною зразків поведінки, соціальних норм і цінностей, знань, навичок, що дозволяють йому успішно функціонувати в суспільстві.

Фактори соціалізації особистості дитини

Соціальне середовище складають: сім'ї учнів, підприємства промисловості, сільського господарства, будівництва, все населення мікрорайону, позашкільні виховні та культурно-просвітницькі установи, ДДУ, підприємства служби побуту і т. Д.

До Основних напрямів роботи педагогічних колективів у школі і мікрорайоні з батьками відносяться: безпосередній вплив педколективу школи на вдосконалення сімейного виховання; опосередкований вплив - через учнів, громадські організації, система педагогічного всеобучу батьків, через Будинку культури, клуби, консультації, планомірне залучення батьків в суспільно корисну діяльність в школі і за місцем проживання (батьківські комітети, в якості тренерів, шефів), систематична робота з узагальнення передового досвіду сімейного виховання (батьківські збори, трудових колективів).

Трудові колективи підприємств також мають социализирующее вплив, встановлюють різні зв'язку зі школами: в школі або на виробництві створюється шкільний цех, обладнаний шефами, але обслуговується школярами; молоді виділяються робочі місця на виробництві; школярі працюють в міжшкільному цеху при навчально-виробничому колективі. Великі підприємства допомагають обладнати шкільні кабінети, забезпечують їх технікою, обладнанням.

Засоби масової інформації (ЗМІ) також володіють величезними соціалізується можливостями впливу на особистість. У багатьох випадках вони стають совоспитателями підростаючого покоління, важливим фактором формування світогляду, спонукання людей до активних дій. Засоби масової інформації - поняття, що об'єднує всі канали доведення інформації до широкого загалу (преса, книжкові видавництва, телебачення інтернет і т. Д.). Це - соціальні інститути, що забезпечують збір, обробку і поширення інформації в масовому масштабі. До основних видів ЗМІ відносяться: радіо, друк, кіно, телебачення, комп'ютерні технології (інтернет).

Комп'ютерні технології ставлять споживача у положення активного співучасника інформаційного матеріалу; споживач сам виходить на відповідну інформацію і взаємодіє з нею. Механізми впливу ЗМІ на особистість обумовлені глибоким знанням психології особистості і групи, актуальності, достовірності інформації, ідентифікації глядача з героєм, створення ефекту її затребуваності. ЗМІ впливають на розумову, поведінкову, установчу та фізіологічну сфери, викликаючи певні наслідки: є керівництвом, орієнтиром поведінки, формують установки і вчинки, змінюють знання, світогляд глядачів, ставлення людини до реального життя, оточуючих людей, можуть викликати страх, переживання, порушення сну, сексуальні порушення, серцебиття, т. д.

Школа як соціально-психологічна група, будучи соціальним простором контактів школярів, створює можливості для реалізації ними активності у сферах спілкування і гри, в інших сферах життєдіяльності. Школа як відкрита соціальна система означає:

  • Розширення соціальних контактів школи з сім'єю;
  • Взаємодія школи з установами культури, додаткової освіти; інтеграцію зусиль педагогів з широким колом громадських: випускниками шкіл, ветеранами, працівниками культури, спорту;
  • Співпраця педагогічного та дитячого колективів з різними творчими колективами;
  • Винесення уроків, позаурочних занять за межі школи: в майстерні, лабораторії, на природу

Неорганізована середовище як фактор соціалізації включає: вулицю, предметну і природне середовище проживання людини, місце проживання. Причинами активного впливу вулиці на особистість С. Т. Шацький вважав індивідуально - психологічні особливості дитини: сильно розвинений інстинкт товариськості, дослідні прагнення, творення, прагнення проявити себе, інстинкт наслідування. Основними факторами вулиці, що впливають на соціалізацію дитини, є: свобода самовиявлення особистості, субкультура середовища спілкування дитини з однолітками, своєрідність, новизна і незвичність явищ, спільна діяльність, яка посилює індивідуальні можливості кожної дитини, «активне дозвілля», спільні інтереси.

Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми, дітьми вулиці передбачає певні етапи роботи:

1 етап - контакт і мотивування (контакт з дитиною і його мотивування на ресоціалізацію). Дитині виявляється: екстрена допомога, захист; визначаються травмуючі фактори та можливості їх подолання; вивчається сама дитина, батьки (1-4 тижні).

2-й етап - ресоціалізація (первинна реабілітація); містить: розробку індивідуальної програми роботи по корекції, адаптації в нових умовах, організацію роботи з ближнім оточенням, залучення в соціально-педагогічну діяльність для перевиховання; консультації (2 -4 місяці).

3-й етап - завершальна реабілітація має на увазі завершення соціально-педагогічної роботи з дитиною, включає: збір інформації про виконану роботу, її результати.

Таким чином, В справі соціалізації особистості дитини важливо враховувати умови впливу організованої та неорганізованої середовища проживання дитини, виховні можливості школи, позашкільних установ, сімей учнів, трудових колективів довколишніх підприємств, ЗМІ, напрацювання та ідеї передових педагогів.

Фактори соціалізації особистості дитини

Соціальне середовище складають: сім'ї учнів, підприємства промисловості, сільського господарства, будівництва, все населення мікрорайону, позашкільні виховні та культурно-просвітницькі установи, ДДУ, підприємства служби побуту і т. Д. До основних напрямів роботи педагогічних колективів у школі і мікрорайоні з батьками відносяться : безпосередній вплив педколективу школи на вдосконалення сімейного виховання; опосередкований вплив - через учнів, громадські організації, система педагогічного всеобучу []

Поділіться своєю думкою

Соціалізація особистості дошкільника як умова успішної підготовки дитини до школи


Соціалізація особистості дошкільника як умова успішної підготовки дитини до школи.

Проблема соціалізації особистості дошкільника хвилює багатьох вчених і педагогів-практиків на сучасному етапі. Накопичення дитиною самостійно і під керівництвом дорослих необхідного досвіду сприяє розкриттю вікового потенціалу дошкільника, успішній підготовці до навчання в школі, а пізніше - до дорослого життя. З цього випливає, що саме в дошкільному віці закладаються основи соціальної зрілості (компетентності) дитини.

Підготувати дитину соціалізації особистості


Соціалізація особистості дошкільника як умова успішної підготовки дитини до школи.
Освіта буває різний - шкільне, позашкільне, дошкільне, вузівська, післядипломна. Тепер все частіше і частіше говорять про предшкольном освіту. Що ж це за форма, чим викликана необхідність її введення та в чому її відмінність від вже існуючих. Вперше поняття «передшкільної освіти» прозвучало в кінці 2004 року, коли міністр освіти і науки Андрій Фурсенко представляв Концепцію модернізації російської освіти. До цього існувало загальне поняття «підготовка до школи» і особливих вимог до старшого дошкільника не було.

«Головна мета предшкольном підготовки - вирівнювання стартових можливостей майбутніх школярів, щоб у них не виникало стресів, комплексів, почуття приниження, які можуть відбити бажання вчитися на всі наступні роки» (грудень-2004 р А. Фурсенко).

Вступ до школи - переломний момент у житті дитини. З нього починається новий етап у розвитку малюка: йому належить освоювати не завжди схожі на колишні форми діяльності, виробляти інший стиль стосунки з однолітками і дорослими, фізіологічно перебудовуватися.

Мета нашої роботи - соціалізація дитини підготовчої групи, підготовка до успішного навчання, легкої адаптації при переході на новий щабель навчання і виховання; виховання позитивного ставлення до навчання в школі.


Безкоштовно завантажити електронну книгу в зручному форматі і читати:

Дата публікації: 07.06 15:25 UTC

Дивіться також підручники, книги та навчальні матеріали:

Наступні підручники і книги:

Книги, підручники, навчання по розділах

Не знайшов? Знайди:

Contact us (Abuse)

Nashol. com Все для школярів, студентів, учнів, викладачів і батьків.
© Nashol. com. 2007-2016


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...