Сучасні технології художнього розвитку дітей дошкільного віку

Технологія художньої творчості

Вступ. Актуальність теми.......................................... .2.

Завдання технології художньо-творчого розвитку...... .3.

Методи і прийоми технології.......................................... .4.

3.1.Табліца-ідентифікація технології художньо-творчого

Розвитку дітей дошкільнят....................................... 6.

Список використаної літератури.................................... 12.

1. Теоретичне обґрунтування проблеми.

Здоров'я - безцінне надбання не тільки кожної людини, але і всього суспільства. Останнім часом все більш очевидним стає катастрофічне погіршення здоров'я дітей. Поряд з несприятливими соціальними і екологічними факторами як причини визнається і негативний вплив сім'ї на здоров'я дітей. Ідеї ​​пріоритетності та важливості здоров'я і здорового способу життя для розвитку цивілізації не для всіх очевидні. Такі соціальні пороки, як бездуховність, алкоголізм, наркоманія, злочинність, розростаючись, калічать психічне і фізичне здоров'я нації і часом зводять нанівець всі зусилля педагогів щодо виховання підростаючого покоління. Здоров'я - основа формування особистості

Сьогодні дуже актуальна проблема здоров'я дітей і реальне погіршення фізичного, психічного, морального, духовного стану особливо відчувають ті, хто працює з ними. Але з іншого боку всі ми несемо історичну відповідальність за здоров'я майбутніх поколінь і тільки всі разом можемо змінити ситуацію.

У сучасних умовах модернізації російської освіти основна орієнтація вчителя початкових класів повинна бути пов'язана з посиленням уваги до таких важливих якостей, як культура поведінки, засвоєння етичних норм, сформованість ціннісних відносин. Але, з огляду на слабкий стан здоров'я сучасних дітей, актуалізується проблема формування ціннісного ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих людей, так як стресові соціальні, екологічні та психічні навантаження все частіше призводять до відхилень морального і фізичного здоров'я підростаючого покоління

За Останнім часом у пресі з'явилося чимало цікавих методик і авторських розробок з оздоровлення дітей. І це є яскравим свідченням того, що проблема століття почута.

2. Завдання технології художньо-творчого розвитку.

До основних завдань технології художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку відноситься:

1. Розвиток художнього сприйняття.

2. Формування естетичних почуттів і емоцій.

3. Розвиток уяви, мислення, пам'яті й мови дитини.

4. Залучення до елементарним знанням в області мистецтва.

5. Розвиток творчих здібностей дітей в різних видах художньої творчості.

6. Формування основ художньо-творчої культури особистості.

Концептуальні положення технології художньо-творчого розвитку дитини дошкільного віку розроблені Н. А. Ветлугиной, Т. С. Комарової, О. В. Антонової, М. Б. Зацепін та ін.

Т. С. Комарова зазначає, що у всіх видах художньо-естетичної діяльності можна виділити загальні психічні процеси. які є основою формування художньої творчості і художньо-творчих здібностей. До цих процесів належать:

- сприйняття, образи якого, накопичуючись, формують сенсорний досвід, який виступає основою розвитку різноманітних здібностей, в тому числі і художньо-творчих. На базі образів сприйняття формуються уявлення. Якщо образи сприйняття естетично пофарбовані, то і формуються на їх основі уявлення теж будуть естетичними. Цьому в значній мірі сприяє використання всіх видів мистецтв;

- уява, без якого неможлива жодна художньо-творча діяльність і яке, в свою чергу, розвивається в процесі цієї діяльності;

- емоційно-позитивне ставлення до об'єктів естетичного сприйняття, необхідне для успішного здійснення діяльності. Ставлення виникає тоді, коли діяльність сприяє задоволенню значущих для дитини потреб, перш за все, в пізнанні, самоствердженні та змістовному спілкуванні з дорослими і однолітками;

- ефективність розвитку художньо-творчих здібностей багато в чому залежить від формування художніх умінь в області різних мистецтв: малювання, ліплення, художнього конструювання, співу, виразних рухів і словесного творчості;

- художньої творчості дітей необхідно вчити, створюючи проблемні ситуації і застосовуючи систему творчих завдань.

3.Методи і прийоми технології художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку: наочний (слухова і зорова наочність), словесний, метод проблемних, пошукових ситуацій, практичні методи, ігровий метод.

Таким чином, технологія художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку розглядається як спосіб організації педагогічного процесу, заснований на розвитку активності дітей, шанобливого ставлення до запитів і потреб, максимального сприяння розвитку дитини як творчої особистості. Дитина є повноправним учасником освітнього процесу, педагог виступає як особа, зацікавлена ​​у співпраці з дитиною. Дорослий підтримує ініціативу вихованців під час обговорення або виконанні різних справ. Дошкільник наділяється повноваженнями і одночасно відповідальністю за виконання прийнятої завдання.

Компетентнісно-орієнтований підхід в освіті є пріоритетним напрямом освітньої політики Самарського регіону. Даний підхід сприяє формуванню у випускника дошкільного закладу готовності ефективно сорганізовивает внутрішні (знання, вміння, цінності, психологічні особливості) і зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети.

Єдина типова програма виховання і навчання в дошкільних освітніх установах передбачає забезпечення засвоєння певного обсягу знань, умінь і навичок, але реалізований на сучасному етапі принцип варіативності програм оптимізує ідею розвиваючого навчання, компетентнісно-орієнтованого підходу і, в цілому, гуманістичну педагогіку. Для успішного формування ключових компетентностей необхідні адекватні їм методи, форми і засоби навчання.

Однією з пріоритетних освітніх технологій, яка успішно забезпечує реалізацію компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання, є технологія художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку. Дана технологія сприяє розвитку творчих здібностей дітей та формування їх технологічної компетентності в різноманітних видах художньої творчості.

В основу технології покладено ідею художньо-творчого розвитку дитини засобами мистецтв. Цим і визначається особливі можливості художньо-естетичної освіти на шляху гуманізації будь-якого виховно-освітньої установи, орієнтованого на сучасні технології навчання дітей.

3.1. Таблиця 1 - ідентифікація технології художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку

Сучасні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку

«Сучасні технології для розвитку мовлення дошкільнят». Доповідь для виступу на педраді

Підготувала: Ширнин Л. В. вихователь старшої групи.

З 1 вересня 2010 року було запроваджено федеральні державні вимоги до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти. Ідеологія ФГТ спрямована на формування принципово нового погляду на систему освіти. У цих умовах, що змінюються педагогу дошкільної освіти необхідно вміти орієнтуватися в різноманітті інтеграційних підходів до розвитку дітей, в широкому виборі сучасних технологій.

Інноваційні технології - це система методів, способів, прийомів навчання, освітніх засобів, спрямованих на досягнення позитивного результату за рахунок динамічних змін в особистісному розвитку дитини в сучасних умовах. Вони поєднують прогресивні креативні технології, які довели свою ефективність в процесі педагогічної діяльності.

В сучасних освітніх технологіях передача знань йде в формі постійного вирішення проблем. Педагог повинен знати і пам'ятати про те, що дитина не посудина, а факел, який треба запалити!

В даний час існують різні програми і технології, де передбачається навчання дошкільнят складання різних моделей для розвитку зв'язного мовлення.

Почну з технології диференційованого (індивідуалізованого) навчання дошкільного віку. Дана технологія грунтується на вивченні і розумінні дитини. Педагог вивчає особливості вихованців за допомогою спостереження, робить відповідні нотатки у вигляді карт індивідуального розвитку дитини. На основі тривалого збору інформацій, вихователь відзначає досягнення дитини. У схемі змісту карти простежується рівень зрілості нервових процесів, розумовий розвиток, в яке входить: увага, пам'ять, мислення. Окреме місце відводиться мовному розвитку: звукова сторона мови, смислова сторона мови - а це розвиток зв'язного мовлення, активізація словника, граматичного ладу мови. Для прикладу, «Індивідуальна програма пізнавального спілкування дорослого з дитиною» М. Ю. Сторожовий.

Граючи - розвиваємо - навчаємо - виховуємо.

У розвиваючих іграх простежується один з основних принципів навчання - від простого до складного. Розвиваючі ігри дуже різноманітні за своїм змістом і, крім того, вони не терплять примусу і створюють атмосферу вільного і радісного творчості. Наприклад, ігри для навчання читання, розвитку логічного мислення, пам'яті, настільно - друковані ігри, сюжетно - дидактичні, ігри - інсценівки, театрально - ігрова діяльність, пальчиковий театр.

Є цікава технологія «Казкові лабіринти гри» В. В. Воскобовіча. Ця технологія являє собою систему поетапного включення авторських ігор в діяльність дитини і поступового ускладнення освітнього матеріалу - гра «чотирьохкольорового квадрат», «Прозорий квадрат», «Чудо стільники».

Необхідно відзначити використання методу освітніх проектів в роботі ДНЗ.

В основі будь-якого проекту лежить проблема, для вирішення якої необхідний дослідницький пошук в різних напрямках, результати якого узагальнюються і об'єднуються в одне ціле. Розробку тематичних проектів можна пов'язати з використанням моделі «трьох питань» - суть цієї моделі полягає в тому, що педаго задає дітям три питання:

• Що ми хочемо дізнатися, і як ми це будемо робити?

Здоров'язберігаючих технологій - сюди відносяться рухливі ігри, пальчикова гімнастика, бадьорить гімнастика після сну. Всі ці ігри теж спрямовані на розвиток мови дітей, так як будь-яка з них вимагає вивчення правил, запам'ятовування текстового супроводу, виконання рухів по тексту.

Метод наочного моделювання.

До методів наочного моделювання відноситься мнемотехніка.

Мнемотехника - це сукупність правил і прийомів, що полегшують процес запам'ятовування. Модель дозволяє дітям легко запам'ятати інформацію і застосовувати її в практичній діяльності. Мнемотабліци особливо ефективні при переказі, складанні оповідань, заучуванні віршів.

Воробйова Валентина Костянтинівна називає цю методику сенсорно - графічними схемами;

• Ткаченко Т. А. - предметно - схематичними моделями;

• Глухів В. П. - блоками - квадратами;

• Большова Т. В. - колажем.

Є чудова «Додаткова програма розвитку зв'язного мовлення» до програми «Дитинство» Олесі Ігорівни Ушакової «Ознайомлення з художньою літературою дошкільнят». У цій програмі ведеться моделювання дитячих творів: казок, оповідань через умовні позначення.

У висновку хочу розповісти про картах Проппа. Чудовий фольклорист В. Я. Пропп, вивчаючи чарівні казки проаналізував їх структуру і виділив постійні функції. Відповідно до системи Проппа їх 31. Але зрозуміло не кожна казка містить їх в повному обсязі. Перевага карт очевидно, кожна з них - цілий зріз казкового світу. За допомогою карт Проппа можна приступити до безпосереднього твору казок, але на початку цієї роботи необхідно пройти так звані «підготовчі гри», в яких діти виділяють відбуваються чудеса в казках, наприклад,

• На чому можна відправитися за тридев'ять земель? - килим - літак, чоботи - скороходи, на сірому вовку;

• Що допомагає вказати дорогу? - колечко, пір'їнка, клубок;

• Згадайте помічників, які допомагають виконати будь-яку вказівку казкового героя - молодці зі скриньки, двоє з торби, джин із пляшки;

• Як і за допомогою чого здійснюються різні перетворення? - чарівні слова, чарівна паличка.

Карти Проппа стимулюють розвиток уваги, сприйняття, фантазії, творчої уяви, вольових якостей, активізують зв'язну мова, сприяють підвищенню пошукової активності.

З усього вище сказаного випливає висновок: розвиток дошкільної освіти, його перехід на новий якісний рівень не можуть здійснюватися без використання інноваційних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку.

Прикріплені файли:

Програма державного іспиту.

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічної науки . Феномен дошкільного дитинства і субкультура дитини-дошкільника. Дошкільна освіта як педагогічна система. Сучасні концепції дошкільної освіти. Педагогічна концепція цілісного розвитку дошкільника. Сучасні освітні програми дитячого садка. Психолого-педагогічні основи організації цілісного освітнього процесу ДНЗ. Педагогічні умови і засоби розвитку дитини в період дошкільного дитинства. Здоров'я зберігаючі технології дошкільної освіти. Суб'єкт-суб'єктна взаємодія як основа конструювання освітнього процесу ДНЗ. Педагогічна підтримка і супровід розвитку дитини в освітньому процесі дитячого садка. Проектування і рішення педагогічних завдань, спрямованих на освоєння дитиною позиції суб'єкта різних видів діяльності, творчої індивідуальності. Концепції побудови предметно - просторового середовища ДНЗ. Психолого-педагогічні основи формування готовності дитини до школи. Педагогічна діагностика як засіб оцінки досягнень дитини дошкільного віку. Взаємодія ДОП з сім'єю, педагогічне консультування батьків.

Теорії і технології дошкільної освіти

Цілісний розвиток дитини як концептуальна основа сучасних технологій дошкільної освіти. Системно-структурний підхід як основа конструювання цілісного освітнього процесу. Сучасні педагогічні технології дошкільної освіти. Диференціація та інтеграція цілей, завдань і змісту роботи з фізичного розвитку; розвитку мовлення дитини; розвитку математичних уявлень; художньому розвитку засобами різних видів мистецтв; екологічній освіті дітей. Здоров'язберігаючих потенціал технологій дошкільної освіти. Моніторинг освітнього процесу дитячого садка. Соціокультурні досягнення дитини-дошкільника. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільній освіті. Професійна компетентність педагога в області теорій і технологій дошкільної освіти. Диференціація та індивідуалізація освітніх маршрутів дитини.

Теорії і технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Предмет навчального курсу «Теорії і технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку». Основні ідеї та поняття курсу, особливості змісту навчальної дисципліни. Зв'язок курсу з іншими навчальними дисциплінами. Історичні етапи становлення педагогічних систем мовного розвитку. Методологічні та природничо-наукові основи розвитку мови. Педагогічні основи розвитку мовлення дошкільнят. Теорії і технології розвитку зв'язного мовлення. Теорія і технологія розвитку словника у дітей. Теорії і технології розвитку граматично правильного мовлення дошкільнят. Теорії і технології виховання у дітей звукової культури мовлення. Теорії і технології підготовки дітей до навчання грамоті та читанню.

Теорії і технології фізичного виховання дошкільника. Фізичне виховання в системі освіти і виховання. Системи фізичного виховання в європейських країнах (XVII-XX ст.) І в Росії. Джерела і етапи розвитку теорії і технології фізичного виховання дітей дошкільного віку. Завдання фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Засоби фізичного виховання. Основи навчання і розвитку дітей в процесі фізичного виховання. Організація різних видів рухової діяльності дітей раннього та дошкільного віку. Технології формування рухового досвіду у дітей дошкільного віку. Організація роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі.

Теорії і технології художнього розвитку дошкільнят . Предмет навчального курсу «Теорії і технології художнього розвитку дошкільників». Історія становлення педагогічних систем художнього розвитку дитини. Проблема художнього освоєння світу і особливості естетичної життя дошкільнят. Проблема художнього сприйняття дітей дошкільного віку. Художньо-творчі здібності та їх розвиток в дошкільному дитинстві. Проблема дитячого образотворчого творчості. Загальні підходи до вибору і створення технологій художнього розвитку дошкільнят. Характеристика форм організації дитячої образотворчої діяльності. Педагогічні умови розвитку художньо-творчої діяльності дітей в дошкільних освітніх установах.

Теорії і технології екологічного розвитку дітей дошкільного віку . Предмет і завдання курсу «Теорія і технологія екологічного розвитку дітей дошкільного віку». Становлення і перспективи розвитку екологічної освіти дошкільників. Педагогічні та природничо-наукові основи змісту екологічної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Педагогічні основи технології екологічної освіти дітей. Теоретичні основи розвитку елементів екологічної свідомості дошкільнят. Праця як екологічно спрямована діяльність дітей дошкільного віку. Психолого-педагогічні основи розвитку відносини дітей до природи. Організація екологічно розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі. Діагностика педагогічного процесу, спрямованого на освоєння програми екологічної освіти дошкільників. Авторські технології екологічної освіти дітей дошкільного віку. Проектування педагогічного процесу екологічної освіти в ДНЗ.

Теорії і технології математичного розвитку дошкільників. Предмет навчального курсу «Теорії і технології математичної освіти дошкільнят». Історія становлення навчального курсу «Теорії і технології математичної освіти дошкільнят». Пізнання властивостей і відносин між предметами в дошкільному віці. Освоєння величин в дошкільному віці як умова пізнання навколишнього світу. Особливості сприйняття та освоєння просторових і часових відносин дітьми в дошкільному віці. Освоєння дітьми кількісних відносин, чисел і цифр. Професійна компетентність педагога в області теорій і технологій математичної освіти у дітей. Диференціація та інтеграція змісту робіт з розвитку математичного уявлення у дітей. Педагогічні технології розвитку математичних уявлень у дітей.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...