Формування культури поведінки дітей з ОВЗ

Стаття (2 клас) на тему:
«Формування культури поведінки у дітей з ОВЗ з метою соціальної адаптації в суспільстві».

Попередній перегляд:

«Формування культури поведінки у дітей з ОВЗ з метою соціальної адаптації в суспільстві».

Навчально-виховний процес у спеціальній (корекційної) школі VIII виду багато в чому орієнтований на вирішення завдань соціалізації даної категорії дітей, розвитку у них навичок життєвої компетентності. Культура поведінки - невід'ємна частина культури людського суспільства. Від того, наскільки у дітей сформовані основи морального ставлення до оточуючих, навички культурної поведінки, багато в чому залежить успішність їх інтеграції в суспільстві.

Під культурою поведінки розуміється сукупність сформованих, соціально значущих якостей особистості, повсякденних вчинків людини в суспільстві, заснованих на нормах моралі, етики, естетичної культури. Культура поведінки як складне синтетичне утворення включає в себе, з одного боку, моральні вимоги суспільства, закріплені в нормах, принципах і ідеалах, з іншого - засвоєння положень, що спрямовують, регулюють і контролюють вчинки та дії людини. У культурі поведінки проявляється єдність зовнішніх факторів, що регулюють діяльність і поведінку, і внутрішніх - індивідуальних можливостей особистості. Недбалість у зовнішньому вигляді, неуважність, безтактність поступово формує відповідні негативні якості особистості. Тому одним з основних завдань розвитку особистості та соціалізації дитини є озброєння знаннями правил культурного поведінки, формування стійких звичок їх виконувати.

Проблема формування культурного поведінки у дітей на різних етапах онтогенезу знайшла відображення в багатьох вітчизняних дослідженнях (А. С. Бєлкін, А. В. Запорожець, А. Н. Леонтьев, М. І. Лісіна, І. Н. Курочкіна, Е. Про. Смірнов, Д. Б. Ельконін та ін.). В якості основних складових культури поведінки дитини авторами виділяються: культура діяльності, культура спілкування, культурно-гігієнічні навички і звички.

Культура діяльності проявляється в поведінці дітей на заняттях, в іграх, під час виконання трудових доручень. Формувати у дитини культуру діяльності - значить виховувати у нього вміння тримати в порядку місце, де він трудиться, займається, грає; звичку доводити до кінця розпочату справу, бережно ставитися до книг, речей іграшок. Важливий показник культури діяльності - природна тяга до цікавих і змістовних занять, уміння цінувати час.

Культура спілкування передбачає виконання дитиною норм і правил спілкування з дорослими і однолітками, заснованих на повазі доброзичливості, з використанням відповідного словникового запасу і форм поводження, а також ввічливе поводження в громадських місцях, в побуті.

Культурно-гігієнічні навички і звички - не менш важлива складова частина культури поведінки. Необхідність охайності, утримання в чистоті обличчя, тіла, зачіски, одягу, взуття, шкільного приладдя продиктована не тільки вимогами гігієни, а й нормами людських відносин. Діти повинні розуміти, що в дотриманні цих правил проявляється повага до оточуючих, про те, що неохайний чоловік, який не вміє стежити за собою, своєю зовнішністю, вчинками, як правило, недбалий в роботі.

Вивчення вікових закономірностей культурно-морального виховання дітей вказує на те, що фундамент культури поведінки закладається в молодшому шкільному віці, що визначає подальший гармонійний розвиток особистості в цілому. Формування культури поведінки на даному віковому етапі має здійснюватися з урахуванням наступних компонентів: когнітивного, емоційного і поведінкового. У дослідженні OA Коряковцева визначено основний зміст даних компонентів для дітей молодшого шкільного віку:

• когнітивний компонент складають знання учнів про культурно-моральних нормах і правилах, про закони гуртожитку, про поведінку в громадських місцях, транспорті, в гостях, про мистецтво ведення бесіди і т. Д.;

• емоційний компонент характеризується наявністю переживань і відносин, пов'язаних зі сприйняттям всього, що відноситься до поняття культури поведінки і моральних цінностей особистості;

• операційний компонент передбачає досвід культурного поведінки, який породжує, поглиблює і закріплює певні переживання і відносини у молодших школярів.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень показує що, якщо діти з нормальним розвитком поступово засвоюють прийняті в суспільстві правила поведінки і застосовують їх в різних життєвих ситуаціях, то у дітей з інтелектуальними порушеннями є цілий ряд причин, що перешкоджають формуванню морально-етичних уявлень, основ етичної культури. До них, перш за все, слід віднести низьку допитливість і слабку сприйнятливість до нового, недостатність мислення та інших пізнавальних процесів, порушення емоційної сфери та поведінки. До числа несприятливих факторів також варто віднести низький культурний рівень сімей значної частини вихованців спеціальних (корекційних) шкіл VIII виду, наявність негативного досвіду сімейних відносин, при якому дитина досить рано стикається з негативними цінностями і зразками

На наших уроках розглядаються питання гігієни, культури поведінки, культури спілкування і питання, пов'язані з особистою безпекою. Велику допомогу в роботі надають інтернет-ресурси, серії картинок, плакати з даної тематики, презентації. Так само позитивний вплив робить читання казок, віршиків, оповідань.

Проводилися бесіди з подальшим обговоренням на теми: «Ввічливі ми один одному?», «Чарівні слова», і ін. І подальшим застосуванням цих слів у мові дітей. Проводився класна година на тему: «В світі важливих слів», «Культура поведінки в школі».

Інтерес і живий відгук викликають у хлопців заходи «Золота осінь», «Здрастуй, Новий рік!», «Красуня весна» та ін.
Великий інтерес у дітей викликала екскурсія на Піскаревському кладовищі.

У класі встановлено щоденний графік чергування, що дуже подобатися дітям. Так само їм подобатися допомагати дорослим, наприклад, полити квіти, прибрати посібник в шафку, прибрати в їдальні посуд після сніданку.

Таким чином, досягнення дітей з інтелектуальною недостатністю в соціальному плані, успішність їх подальшої адаптації знаходяться в самій безпосередній залежності від того, наскільки ефективно використовується виховний потенціал того середовища, де вони проводять основну частину часу, тобто середовища корекційного освітнього закладу. Якщо не допомогти таким дітям набути необхідних звички і навички культурного поведінки, самостійно вони не зможуть заповнити цю прогалину.

Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки дітей з обмеженими можливостями здоров'я

Подібні документи

Культура поведінки - дієвий прояв поваги до оточуючих. Вивчення основних етапів та змісту виховання культури поведінки дошкільнят. Особливості формування у дітей передумов моральної поведінки і культурно-гігієнічних навичок.

Контрольна робота, доданий 04.12

Розвиток методів, заснованих на досвіді роботи в школі Монтессорі в Римі. Підстава педагогіки Монтессорі на відкритому викладанні, в протилежність закритому. Принципи педагогічної системи Монтессорі в освіті дітей з обмеженими можливостями.

Реферат, доданий 01.12

Психолого-педагогічне підставу необхідності спільної роботи школи і сім'ї з попередження педагогічної занедбаності дітей. Досвід роботи вчителів з важкими дітьми. Проведення діагностики для виявлення педагогічної занедбаності дітей.

Курсова робота, доданий 11.11

Девіантна поведінка як соціально-педагогічне явище. Вивчення сутності поняття девіація. Види девіантної поведінки, характеристика. Психолого-педагогічні особливості та проблеми підліткового віку. Шляхи надання педагогічної підтримки.

Дипломна робота, доданий 05.06

Класифікація видів поводження, що відхиляється. Проблеми роботи з важкими підлітками. Характеристика засобів впливу культурно-дозвіллєвої діяльності на підлітків, що відхиляється. Профілактика правопорушень наркоманії в молодіжному середовищі.

Курсова робота, доданий 21.09

Поняття культури поведінки дітей дошкільного віку та необхідність формування її основ. Найважливіші педагогічні підходи до виховання культури поведінки дітей в дитячому садку. Методика формування культури поведінки в старшому дошкільному віці.

Курсова робота, доданий 14.11

Відносини батьків і дітей як психолого-педагогічна проблема. Теоретичні основи особливостей спілкування дорослих і дітей. Система відносин вчителя і учнів в школі. Система відносин дорослих і дітей в сім'ї. Поняття відносини і його види.

Курсова робота, доданий 24.05

Розвиток дитини в молодшому шкільному віці. Причини виникнення відхилень у поведінці в молодшому шкільному віці, його показники. Діагностика відхилень у поведінці молодших школярів, аналіз її результатів. Рекомендації по роботі з дітьми.

Курсова робота, доданий 01.07

Розгляд музичних здібностей як психолого-педагогічної проблеми. Методика їх розвитку за допомогою читання з листа. Розгляд констатуючого, навчає і контрольного етапів експерименту. Психолого-педагогічна характеристика дітей.

Дипломна робота, доданий 17.02

Причини і специфіку прояву агресивності дітей на різних стадіях підліткового віку. Розгляд статевовікових особливостей прояву агресії сучасних підлітків і умови його корекції. Тест на визначення проблем в поведінці у підлітків.

Реферат, доданий 30.05

Аналіз педагогічних умов формування основ толерантної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні засоби ефективного формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку. Поняття основи толерантної поведінки.

Реферат, доданий 12.01

Теоретичні аспекти формування та розвитку інклюзивної освітнього простору. Сучасний стан проблеми навчання і виховання школярів з обмеженими можливостями здоров'я. Організація освітнього процесу та корекційної роботи.

Курсова робота, доданий 04.09

Принципи психолого-педагогічної діагностики. Вибір засобів корекційно-розвиваючої роботи. Психолого-медико-педагогічна консультація як орган спеціалізованої діагностики дитини і його напрямки в освітнє установа.

Реферат, доданий 21.08

Теорія соціального навчання як актуальний напрямок в дослідженні розвитку дітей. Класифікація та різновиди теорій соціального навчання. Характеристика концепції з'єднання психоаналізу і етіології. Поведінкова теорія особистості Дж. Роттера.

Реферат, доданий 14.10

Девіантна поведінки підлітків як соціальне явище суспільства. Соціально-корекційна робота з підлітками девіантної поведінки: поняття, сутність, специфіка. Практика створення культурно-дозвіллєвої середовища в системі дитячих будинків Астраханського регіону.

Дипломна робота, доданий 22.05

Поняття культури поведінки дітей дошкільного віку. Методи і форми виховання дітей дошкільного віку. Етапи формування культури поведінки в дошкільному віці. Вікові особливості психічного розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Курсова робота, доданий 31.01

Розвиток писемного мовлення у дітей в нормі. Поняття і причини оптичної дисграфії. Психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР) шкільного віку. Аналіз особливостей листи при оптичної дисграфії у дітей з ЗПР.

Курсова робота, доданий 22.05

Наслідки лібералізації статевої моралі, ослаблення соціального і правового контролю з боку держави. Історія проституції в Росії, її цикли. Психологічні, мотиваційно-потребностное і фізичні причини дитячої проституції, її наслідки.

Доповідь, доданий 12.12

Формування звуко-складової структури слова. Особливості порушень звуко-складової структури слова у дітей з порушеннями інтелекту. Методичні рекомендації по логопедичній роботі з молодшими школярами щодо подолання і корекції порушень мовлення.

Методичка, доданий 02.02

Концепція супроводу як модель діяльності педагога-психолога в освітньому закладі, спрямована на оптимізацію особистісного розвитку школяра. Особливості розвитку моральної свідомості і поведінки дітей молодшого шкільного віку.

Курсова робота, доданий 17.02

Формування культури поведінки дітей з обмеженими можливостями

Формування культури поведінки

Формування культури поведінки дітей з ОВЗ

Формування культури поведінки дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Зирянова Роза Хасановна.

Слайд 1 з презентації «Культура поведінки дітей» до уроків психології на тему «Поведінка»

Розміри: 960 х 720 пікселів, формат: jpg. Щоб безкоштовно завантажити слайд для використання на уроці психології, клацніть на зображенні правою кнопкою мишки і натисніть «Зберегти зображення як. ». Завантажити всю презентацію «Культура поведінки дітей. pptx »можна в zip-архіві розміром 175 КБ.

Поведінка

Короткий зміст інших презентацій про поведінку

«Культура поведінки дітей» - Успіх виховання культури поведінки. Формування культури поведінки дітей з обмеженими можливостями. Правила, вивчені на заняттях. Завдання по формуванню культури поведінки у дітей. Навички важливого розмови по телефону. Навички культури. Основні теми для занять по культурі поведінки. Діагностика сформованості рівнів культури.

«Поведінка жінки» - Жіночі секрети. Як розпізнати того, кому ти подобаєшся. Королівська хода. Доглянуте волосся. Вибираючи духи, нанеси крапельку на шкіру зап'ястя. Крок стає широким і вільним. Подбай про красу вій. Парфуми. Секрети краси. Доданок краси. Золоті правила спілкування. Уміння тримати себе. Як ти смієшся.

«Учитель і проблеми дисципліни» - Помста. Привернення уваги. Уникнення невдач. Екстрені заходи впливу. Влада. Учитель і проблеми дисципліни. Рекомендації. Покарання. Заходи екстреного реагування. Вправи. Акцентувати увагу на вчинок. Закони поведінки. Мотиви «поганого» поведінки. Конструювання взаємодії. Вийдіть з конфлікту витончено.

«Виховання культури поведінки» - Настольно-друковані ігри. Правильна поведінка в побуті. Етичні норми. Дбайливе ставлення до близьких людей. Необхідність серйозної виховної роботи з дошкільнятами. Розширення кола однодумців. Уміння і бажання працювати. Культура поведінки. Уміння вирішувати самим виникають непорозуміння.

«Проблеми дисципліни» - Учитель і проблеми дисципліни. Три підходу до «філософії дисципліни». Об'єктивний опис поведінки. Властивості педагогічного впливу. Включення батьків. Шкільний план дій. Вибір техніки педагогічного втручання. Розробка стратегії підтримки учня. Три основних закони поведінки. Конструктивну взаємодію.

«Поведінка підлітків» - Завищені вимоги. Спалахи обурення. Родина. Активна форма поведінки. Діти. Особистості. Конфлікт. Мотиви вчинків. Однокласники. Компроміс. Поведінка підлітка. Учитель. Батьки. Влада. Типи поводжень. Допомога у встановленні контактів. Зразок морально вихованої людини. Вихованість.

Всього в темі «Поведінка» 13 презентацій


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...