Формування почав особистості дитини

Глава 9. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ОСОБИСТОСТІ

У вітчизняній дошкільній педагогіці визначено, що центральною фігурою виховного процесу є дитина, його особистість. Дошкільне виховання покликане забезпечити дитині відчуття психологічної захищеності - його до світу, радості існування (психологічне здоров'я); формування почав особистості (базис особистісної культури); розвиток його індивідуальності. Виховує не підганяє розвиток кожної дитини до заздалегідь відомим канонам, а попереджає виникнення можливих тупиків особистісного розвитку; координує свої очікування і вимоги, що пред'являються дитині, допомогти максимально повно розгорнути помічаються в ході спілкування можливості його зростання - не "запрограмованість», а сприяння розвитку особистості. Знання, вміння і навички розглядається при цьому не як мета, а як засіб повноцінного розвитку особистості.

У дошкільному дитинстві дитина набуває основи особистісної культури, її базис, відповідний загальнолюдських духовних цінностей.

До складу базису особистісної культури включається орієнтування дитини в чотирьох основних сферах дійсності - природа; предметах, створених руками людини; явищах соціального життя; явищах власного життя і діяльності, в собі самому.

Процеси навчання і виховання в дошкільному віці можуть бути розділені тільки умовно. Фактично це дві сторони єдиного процесу. Одна з цих сторін - освоєння світу і засноване на ньому розвиток пізнавальних, емоційних, а потім і елементарних вольових процесів і якостей; інша сторона - формування ставлення до пізнаваного, системи цінностей, яка складається передумову майбутнього світогляду.

Базис особистісної культури - власне людське начало в людині. Осередок загальнолюдських цінностей (доброта, краса, істина і ін.) І засобів життєдіяльності (уявлення про дійсність, способи активного впливу на світ, прояви емоційно-оцінного ставлення до подій).

Стаття по темі:
Формування основ музичної культури дошкільнят

Музичне виховання відіграє важливу роль у формуванні особистості дитини, розвитку естетичних почуттів, художнього смаку, творчої активності і моральних якостей. Основою музичної культури дошкільника є емоційна чуйність на високохудожні твори музичного мистецтва.

Відповідний дошкільного віку обсяг музичної культури суспільства дитина переймає в сім'ї, дитячому садку, через засоби масової інформації, музично-культурні установи. Вплив сім'ї на формування почав музичної культури дитини визначається її традиціями, ставленням членів сім'ї до музичного мистецтва, загальною культурою, навіть генофондом. Роль дитячого садка проявляється через особистісні та професійні якості педагога-музиканта, його талант і майстерність, загальнокультурний рівень вихователів і всього педагогічного колективу, через створені ними умови.

У даній статті ви можете дізнатися про формування основ музичної культури дошкільнят більш докладно.

Завантажити:

Попередній перегляд:

Формування основ музичної культури дошкільнят

Лазарєва Д. А. музичний керівник ГБДОУ № 29. Г. СПб.

Накопичення інтонаційного досвіду сприйняття високохудожніх музичних творів і розвитку на цій основі емоційної чуйності на твори музичного мистецтва є одним з найважливіших умов формування основ музичної культури дітей.

Вчені, як вітчизняні, так і зарубіжні, стверджують, що вплив ззовні, в тому числі і музичні, беруть участь у формуванні людини ще до народження, на ембріональній стадії розвитку. Так, американський учений Ентоні де Каспер, англійський учений Томас Верн висловлюють припущення про те, що зародок здатний запам'ятовувати звукові враження з восьми місяців, а можливо і раніше. В даний час ведуться дослідження в області пролонгованого ефекту систематичного звукового впливу - від ембріональній стадії до дошкільного віку.

Музична культура дітей починається з першого року життя і до трьох років формується в процесі спілкування з дорослими, перш за все з батьками. Важливу роль тут відіграє спілкування дитини з матір'ю: музика материнського голосу, ритм, темп, інтонація і динаміка мови та співу є найважливішими засобами залучення дитини до музики, формування у нього стійкого зацікавленого ставлення до музичного мистецтва.

До двох з половиною - трьох років, коли дитина починає оволодівати мовою і коли мовний слух стає своєрідним антиподом слуху інтонаційному, важливо продовжувати розвиток інтонаційного слуху паралельно з мовним. Збагачення інтонаційно-слухових уявлень дитини розширює його емоційну сферу, створюючи сприятливі умови для формування основ його музичної культури.

Таким чином, до трьох років музична культура дітей формується головним чином в домашній обстановці в процесі спілкування з близькими, в першу чергу з матір'ю. У зв'язку з цим важливо, щоб дитини з ранніх років оточувала насичена позитивними емоціями музичне середовище. При продуманій організації музичної діяльності до трирічного віку у дитини формується такі компоненти музичної свідомості, як музичні емоції, потреба в музиці і найпростіші судження про музику.

З четвертого року життя у дітей формується інтерес до музики і до певних видів музичної діяльності, таких як слухання музики, спів, музично-ритмічна діяльність, гра на дитячих музичних інструментах, музично-дидактичні ігри, творча діяльність. Розглянемо більш докладно види музичної діяльності дітей дошкільного віку:

Слухання музики. У роботі з дітьми в основному використовується програмна інструментальна музика, тобто забезпечена літературною програмою або назвою, в якому композитор конкретизує образний зміст твору.

Спів. В процесі співочої діяльності у дітей дошкільного віку відбувається освоєння елементарних вокально-інтонаційних навичок. Спів сприяє розвитку, зміцненню легких і голосового апарату, вироблення правильної постави у дітей. Слухаючи і виконуючи пісні, дитина емоційно відгукується на них, сприймає їх художні образи, осмислює зміст в цілому. Вокальні твори, впливаючи на почуття, викликають певні відносини до того, що в них віддано, розвивають моральні якості зростаючої особистості.

Музично-ритмічна діяльність. Основним завданням даного виду діяльності є інтегрування навичок координації руху і музики, уяви і слухового сприйняття звукового образу.

Гра на дитячих музичних інструментах розвиває творчі здібності за допомогою музикування в оркестрі і ансамблі. Важливо зауважити, що, впроваджуючи елементарне музикування в практику дошкільної освіти, педагоги, перш за все, знаходять ефективний і вірний шлях залучення дітей до народної музики.

Музично-дидактичні ігри. Основною формою музичних занять у дітей дошкільного віку виступає гра (провідний вид діяльності), вона сприяє розвитку уяви, фантазії, образно-асоціативного мислення і мовної активності дитини раннього віку. Музично-дидактичні ігри закріплюють навички слухового сприйняття окремих засобів музичної виразності, таких як темп, ритм, тембр, динаміка, напрямок звучання мелодії.

Творча діяльність дітей дошкільного віку переважно проявляється:

У підборі до запропонованого ігровому образу елементарного дитячого музичного інструменту;

В імпровізації мелодії, ритмічного акомпанементу, а також в звукоподражании;

В емоційній чуйності в процесі виконання музичного твору;

В озвучуванні персонажів казок;

У музичній рефлексії (здатності дитини передати характер мелодії за допомогою жесту, кольору (графічних зображень), слова).

Підводячи підсумки можна сказати, що формування основ музичної культури у дитини дошкільного віку відбувається в процесі його музичного розвитку, тобто в результаті музичного виховання і навчання, що в свою чергу сприяє всебічному розвитку особистості, її естетичному, розумовому, моральному й фізичного самовдосконалення. Так само, формування основ музичної культури можна розглядати як процес музичного розвитку дітей дошкільного віку з позиції педагогіки і психології та в опорі на теоретичні основи естетики. Лише спираючись на дитячі музичні інтереси і відштовхуючись від них можна ненав'язливо, без примусу спрямовувати розвиток музичного смаку дитини, збагачувати його музично - слухові уявлення і музичний досвід за допомогою різних видів музичної діяльності. Результатом такої роботи стане становлення основ музичної культури особистості.

Зіміна А. Н. Основи музичного виховання і розвитку дітей молодшого віку: Учеб. для студ. вищ. навч. закладів. - М. Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. - 304 с. ноти.

Зіміна А. Н. Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку. Навчальний посібник. М. ТЦ Сфера, 2010. - 320 с.

Праслова Г. А. Теорія і методика музичної освіти дітей дошкільного віку. Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - СПб. ДИТИНСТВО-ПРЕС, 2005. - 384 с.

Формування почав екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку з використанням методу спостереження

Екологічний стан нашої планети і тенденція до його погіршення вимагають від людей розуміння ситуації, що склалася і усвідомленого ставлення до неї. Екологічні проблеми притаманні кожній державі. Є вони і в Росії - свої в кожному регіоні.

Не з чуток знають росіяни про прогресуюче погіршення здоров'я дорослих і дітей. Цьому сприяють забруднення води, повітря та ґрунту, в результаті чого люди п'ють погану воду, харчуються неякісними продуктами, дихають повітрям з домішкою вихлопних газів.

У наші дні, коли світ знаходиться на межі екологічної катастрофи, формування почав екологічної культури у дітей дошкільного віку є актуальною проблемою.

Щоб зберегти природу на планеті, потрібні освічені люди. Від них залежатиме її доля. І перші основи екологічної культури повинні закладатися нами - педагогами дошкільної освіти.

Саме тому дбайливе ставлення до природи, усвідомлення важливості її охорони і формування почав екологічної культури необхідно виховувати з ранніх років, т. К. Період дошкільного дитинства - початковий етап формування особистості людини, його позитивного ставлення до природи і навколишнього світу.

Саме дитячий садок є першою ланкою системи безперервної екологічної освіти. Тому невипадково перед педагогами постає завдання формування у дошкільнят основ екологічної культури.

І. Д. Звєрєв зазначає, що екологічна культура відображає цілісне розуміння світу, синтез різноманітних видів діяльності людини, заснованих на знаннях унікальних властивостей біосфери, домінуючого положення в ній людини. Більш того, екологічна культура стає провідним компонентом загальної культури, розвитку матеріальних і духовних ценностей.1

Екологічну культуру дітей дошкільного віку ми розглядаємо як специфічну субкультуру певної соціальної групи.

Відповідний дошкільного віку обсяг знань, умінь, ціннісних відносин в області екологічної освіти дитина отримує в сім'ї, дитячому садку, через засоби масової інформації, спостережень, читання художньої літератури. Вплив сім'ї на формування почав екологічної культури дитини визначається відношенням її членів до навколишньої природи і загальною культурою членів сім'ї. Роль дитячого садка в організації даного виду діяльності визначається особистісними і професійними якостями педагогів, культурним рівнем педагогічного колективу і оптимальними умовами виховання, освіти, розвитку і створенням еколого-розвивального середовища в дитячому садку.

Формування екологічної культури в умовах дитячого садка передбачає розвиток естетичних і етичних почуттів дитини, які викликають радісне спілкування з природою, індивідуальні для кожної дитини, мають різні емоційні відтінки, позитивні чи негативні. При позитивних емоціях формується усвідомлення цінності природи, її краси, естетичне ставлення до неї, відбувається духовне збагачення особистості дитини.

Досвід практики свідчить, що потреба в спілкуванні з природою - це відправна точка формування екологічної культури дитини: потреба в спілкуванні з природою виникає у дитини рано і, як правило, він не відокремлює себе від природи і сприймає себе частиною природи.

У процесі спостережень дитина-дошкільник пізнає різні об'єкти, взаємозв'язку в природі і специфіку життєдіяльності організмів.

Потреба в спілкуванні дітей з природою при формуванні почав екологічної культури може бути задоволена спеціально організованим наглядом в дитячому саду. Його сутність полягає в чуттєвому пізнанні природних об'єктів, через різні форми сприйняття - зорове, слухове, тактильне.

Керівництво спостереженнями в природі дає можливість навчити дошкільнят виділяти найрізноманітніші ознаки об'єктів природи і орієнтуватися в найбільш значущих, виявляти через них взаємозв'язок рослин, тварин з явищами неживої природи.

С. Л. Рубінштейн розглядає спостереження як результат осмисленого сприйняття, в процесі якого відбувається розвиток розумової діяльності. З одного боку, спостереження є джерелом знань, з іншого - воно саме вимагає наявності певних знань і культури, як відправних моментів організації продуктивного виду деятельності.2

При організації та проведенні спостережень в природі в дитячому саду важливими є такі позиції: наявність природних об'єктів; визначення змісту спостереження; пошук оптимальних форм і прийомів включення в них дітей.

Залежно від об'єкта та віку дітей спостереження можуть бути епізодичними, триваючими кілька хвилин (за сніжинкою на долоні; за інеєм, за поведінкою птахів у годівниці; в морозний день послухати скрип снігу; помилуватися, як блищить сніг в сонячну погоду; за таненням бурульок; за весняною грозою;) і тривалими, які ведуться протягом багатьох днів, а іноді і тижнів (за поведінкою риб в акваріумі; за снігом; за пробудженням і зростанням рослин; за нирками на деревах; за зміною забарвлення листя; за кульбабою). Тривалі спостереження цінні тим, що дозволяють вловлювати послідовність в настанні явищ природи, їх видиму зв'язок, що є зоровому сприйняттю дитини дошкільного віку. Спостереження ми проводимо на заняттях, екскурсіях, щоденних прогулянках, під час роботи на ділянці, в куточку природи. Тематика спостережень в різних вікових групах різна. Так, наприклад, в першій молодшій групі цікаві спостереження - крапельки дощу за вікном, в старшій групі - пташина їдальня і т. Д. У педагогів вікових груп дитячого садка є своєрідна скарбничка - картотека спостережень, в якій містяться цілі, завдання, спостережуваний об'єкт, його характеристики, художнє слово, питання до дітей.

При організації спостереження в природі важливо, щоб в процесі екологічного виховання придбання знань, умінь, навичок та ціннісних відносин дітей не була самоціллю, а сприяло формуванню основ екологічної культури в дошкільному дитинстві.

Суспільство зацікавлене зберегти і передати майбутнім поколінням духовні цінності, в тому числі екологічну культуру. Діти повинні виховуватися так, щоб бути здатними примножувати природні багатства Землі.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...