Формування словника дитини в онтогенезі

У книзі представлена ​​логопедична робота по формуванню лексики та граматичного ладу у дошкільників із загальним недорозвиненням мови. Призначається фахівцям, а також широкому колу читачів.

Глава 1. Розвиток лексико-граматичної будови мови при нормальному і порушеному мовному розвитку

1.1. РОЗВИТОК лексики В ОНТОГЕНЕЗІ

Розвиток словника дитини тісно пов'язане, з одного боку, з розвитком мислення і інших психічних процесів, а з іншого боку, з розвитком всіх компонентів мовлення: фонетико - фонематичного і граматичної будови мови.

За допомогою мови, слів дитина позначає лише те, що доступно його розуміння. У зв'язку з цим в словнику дитини рано з'являються слова конкретного значення, пізніше - слова узагальнюючого характеру.

Розвиток лексики в онтогенезі обумовлено також розвитком уявлень дитини про навколишню дійсність. У міру того як дитина знайомиться з новими предметами, явищами, ознаками предметів і дій, збагачується його словник. Освоєння навколишнього світу дитиною відбувається в процесі неречевой і мовної діяльності при безпосередній взаємодії з реальними об'єктами і явищами, а також через спілкування з дорослими.

Л. С. Виготський зазначав, що первісною функцією мовлення дитини є встановлення контакту з навколишнім світом, функція повідомлення. Діяльність дитини раннього віку здійснюється спільно з дорослим, і в зв'язку з цим спілкування носить ситуативний характер.

В даний час в психологічній і психолингвистической літературі підкреслюється, що передумови розвитку мови визначаються двома процесами. Одним з цих процесів є немовних предметна діяльність самої дитини, т. Е. Розширення зв'язків з навколишнім світом через конкретне, чуттєве сприйняття світу.

Другим найважливішим чинником розвитку мови, в тому числі і збагачення словника, виступає мовна діяльність дорослих і їх спілкування з дитиною.

Спочатку спілкування дорослих з дитиною носить односторонній і емоційний характер, викликає бажання дитини вступити в контакт і висловити свої потреби. Потім спілкування дорослих переходить на прилучення дитини до знаковій системі мови за допомогою звукової символіки. Дитина підключається до мовної діяльності свідомо, долучається до спілкування за допомогою мови.

Розвиток словника дітей дошкільного віку

Подібні документи

Етапи формування предметного словника у дітей. Психолого-педагогічна характеристика дітей із загальним недорозвиненням мови. Визначення стану лексичного ладу мови в дітей старшого дошкільного віку з ОНР. Логопедична робота з його збагачення.

Дипломна робота, доданий 05.03

Особливості оволодіння словотвором і словоизменением в онтогенезі і при дизонтогенезе. Експериментальна робота по виявленню і формуванню словотворення і словозміни у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня.

Дипломна робота, доданий 10.05

Загальне недорозвинення мови і його основні причини. Закономірності формування словникового запасу і лексики старших дошкільників в онтогенезі. Особливості розвитку старших дошкільників із загальним недорозвиненням мови III рівня. Зміст корекційної роботи.

Дипломна робота, доданий 08.04

Особливості словника у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови (ОНР). Порівняльний аналіз стану атрибутивного словника у дошкільнят з ОНР і нормальним мовним розвитком. Розробка методики формування атрибутивного словника у дошкільнят з ОНР.

Дипломна робота, доданий 04.03

Характеристика структури дефекту при загальному недорозвитку мовлення. Особливості розвитку лексики у дітей із загальним недорозвиненням мови III рівня. Дослідження рівня оволодіння предметним і дієслівним словником. Підбір синонімів дітьми в різних варіантах.

Курсова робота, доданий 17.02

Сучасний стан проблеми вивчення загального недорозвинення мови (ОНР) у дошкільнят. Симптоматика ОНР і його класифікація. Формування активного і пасивного словника в онтогенезі. Логопедична робота по формуванню лексики у дошкільнят з ОНР.

Курсова робота, доданий 10.06

Роль психологів, педагогів і лінгвістів в рішенні проблеми формування словника у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня. Оцінка логопедичних рекомендацій, що підвищують успішність процесу формування лексики у дітей.

Курсова робота, доданий 07.01

Поняття загального недорозвинення мови, характеристика структури цього дефекту. Особливості розвитку лексики у дітей із загальним недорозвиненням мови III рівня. Аналіз діагностичних схем вивчення рівня лексичного розвитку при онтогенезі і дизонтогенезе мови.

Курсова робота, доданий 17.02

Психолого-педагогічна характеристика дітей із загальним недорозвиненням мови (ОНР), особливості формування у них зв'язного мовлення. Логопедична робота з розвитку зв'язного мовлення у дошкільників з ОНР за допомогою розповіді по картині, визначення її рівня.

Дипломна робота, доданий 18.03

Психолого-педагогічна характеристика дітей із загальним недорозвиненням мови, особливості та поширення мовних порушень. Організація роботи з розвитку словника дітей старшого дошкільного віку, застосування дидактичних ігор і оцінка їх ефективності.

Дипломна робота, доданий 19.09

Онтогенез розвитку фонематических процесів у дітей в нормі. Обстеження моторних функцій пальців рук і апарату артикуляції у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови III рівня; логопедична робота з корекції порушень звуковимови.

Дипломна робота, доданий 20.08

Розвиток лексики в онтогенезі. Недорозвинення мови: поняття, етіологія. Психолого-педагогічна характеристика дітей. Дослідно-експериментальне виявлення особливостей словникового запасу у дошкільників з мовними порушеннями, інтерпретація результатів.

Дипломна робота, доданий 26.11

Проблеми розвитку активного словника як умови мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з ОНР. Експериментальна робота з розвитку активного словника прикметників у дітей із загальним недорозвиненням мови в процесі дидактичних вправ.

Курсова робота, доданий 27.07

Особливості розвитку лексичної сторони мовлення в онтогенезі у дітей загальним недорозвиненням мови третього рівня. Розробка системи логопедичної роботи з розвитку лексичної сторони мовлення у дітей з ОНР, роль дидактичної гри в розвитку мови у дітей.

Курсова робота, доданий 06.02

Особливості граматичного ладу мови як компонента системи мови. Етапи розвитку граматичного ладу мови в онтогенезі і види його порушення у дітей із загальним недорозвиненням мови. Корекційно-логопедична робота з дітьми старшого дошкільного віку.

Курсова робота, доданий 16.07

Характеристика психічного розвитку дітей із загальним недорозвиненням мови. Гра як засіб розвитку мовлення. Експериментальне вивчення проблеми розвитку мови у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови за допомогою гри-драматизації.

Курсова робота, доданий 11.08

Характеристика загального недорозвинення мови (ОНР). Рівні мовного розвитку ОНР, його етіологія. Розвиток зв'язного мовлення в онтогенезі. Дослідження рівня розвитку зв'язного мовлення у дітей дошкільного віку. Корекція мовлення дітей дошкільного віку з ОНР.

Курсова робота, доданий 24.09

Дошкільний навчальний заклад. Основи розвитку словника дітей дошкільного віку. Періодизація розвитку мови у дітей. Методика розвитку словника у дітей дошкільного віку. Діагностика і формування словника дітей. Робота з батьками.

Курсова робота, доданий 27.02

Розвиток звуковимови у дітей. Психолого-педагогічна характеристика дошкільнят із загальним недорозвиненням мови. Принципи та методи корекційної роботи. Виправлення недоліків звуковимови у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови.

Дипломна робота, доданий 03.03

Формування лексичної сторони мовлення в онтогенезі. Система корекційно-педагогічної роботи з розвитку активного прикметників дітей дошкільного віку з ОНР. Розвиток активного словника прикметників у дітей за допомогою дидактичних ігор.

Дипломна робота, доданий 20.12

Онтогенез це:

(Від грец. On. Нар. Відмінок ontos - суще, genesis - народження, походження) - процес розвитку індивідуального організму. У психології О. - формування основних структур психіки індивіда протягом його дитинства; вивчення О. - головне завдання дитячої психології (див. вікова психологія). З позицій вітчизняної психології основний зміст О. складає предметна діяльність і спілкування дитини (перш за все спільна діяльність - спілкування з дорослим). В ході інтеріоризації дитина «врощує», «привласнює» соціальні, знаково-символічні структури і засоби цієї діяльності і спілкування, на основі чого і формується його свідомість і особистість. Загальним для вітчизняних психологів є також розуміння формування психіки, свідомості, особистості в О. як процесів соціальних, здійснюються в умовах активного, цілеспрямованого впливу з боку суспільства.

Короткий психологічний словник. - Ростов-на-Дону: «ФЕНІКС». Л. О. Карпенко, А. В. Петровський, М. Г. Ярошевський. 1 998.

- процес розвитку індивідуального організму. У психології онтогенез - формування основних структур психіки індивіда протягом його дитинства. Вивчення онтогенезу - головне завдання психології дитячої ( Див. Психологія вікова).

З позицій вітчизняної психології, основний зміст онтогенезу становить діяльність предметна і спілкування дитини, перш за все - діяльність спільна, спілкування з дорослими. В ході інтеріоризації дитина «врощує», «привласнює» соціальні, знаково-символічні структури і засоби цієї діяльності і спілкування, на базі чого формується його свідомість і особистість. Загальним для вітчизняної психології є і розуміння формування психіки, свідомості, особистості в онтогенезі як процесів соціальних, йдуть в умовах активного, цілеспрямованого впливу з боку суспільства.

Словник практичного психолога. - М. АСТ, Харвест. С. Ю. Головін. 1 998.

Походить від грец. оntоs - суще + genesis - походження.

Розвиток індивіда протягом його життя.

Психологічний словник. І. М. Кондаков. 2000.

(Англ. Ontogenesis) - розвиток індивіда на відміну від розвитку виду (філогенезу). О. психіки означає її розвиток, по крайней мере, від народження до кінця життя людини або тварини. Див. Вік.

Великий психологічний словник. - М. Прайм-Еврознак. Під ред. Б. Г. Мещерякова, акад. В. П. Зінченко. 2003.

Індивідуальний розвиток окремого організму від зародження до смерті. Онтогенез необхідно розглядати в єдності і взаємозумовленості з філогеіезом - історичним розвитком.

Психологія. А Я. Словник-довідник / Пер. з англ. К. С. Ткаченко. - М. ФАИР-ПРЕСС. Майк Кордуелл. 2000.

Дивитися що таке онтогенез в інших словниках:

Онтогенез - онтогенез... Орфографічний словник-довідник

Онтогенез - (від грец. Оn, рід. Падіж ontos суще і. Генез), онтогенія, індивідуальний розвиток особини, вся сукупність її перетворень від зародження (запліднення яйцеклітини, початок самостійно витягнути кліща, життя органу вегетативного розмноження або поділ... Біологічний енциклопедичний словник


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...