Методи навчання дітей з ЗПР фізичної культури і їх реалізація Методи профілактики

Методи навчання дітей з ЗПР фізичної культури і їх реалізація Методи профілактики

Роль вихователя під час занять фізичною культурою в групі для дітей із затримкою психічного розвитку.

Автор: Маслова І. М., вихователь спеціалізованої групи для дітей з ЗПР МДОУ ЦРР - д / с N15 Дружна сімейка

В даний час проблеми виховання і навчання дошкільників із затримкою психічного розвитку (далі ЗПР) приділяється значна увага, як в сфері науки, так і практики. Це обумовлено тенденцією до збільшення кількості дітей з проблемами в розвитку.

Діти з ЗПР - численна категорія, різнорідна за своїм складом. Частина з них має негрубі порушення з боку центральної нервової системи, внаслідок її раннього органічного ураження. У інших дітей ЗПР виникає на тлі функціональної незрілості ЦНС. Соматичне ослаблення, наявність хронічного захворювання також можуть стати причиною відставання в нервово-психічному розвитку. Несприятливі мікросоціальної умови, психотравмуючі ситуації є ще однією причиною ЗПР у дітей.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціалізованих групах дитячого садка для дітей із затримкою психічного розвитку має важливе значення в корекції відхилень фізичного розвитку дітей даної категорії, і, відповідно, свою специфіку.

Для дітей з ЗПР характерна наявність патологічних змін в емоційно-вольовій сфері: підвищена збудливість або, навпаки, інертність, відзначаються труднощі у формуванні у них соціальної мотивації діяльності. На заняттях з фізкультури у дітей даної категорії виявляються труднощі в сприйнятті, розумінні, виконанні загальноприйнятих стройових команд, ігрових правил і умов. Вони насилу засвоюють названіячастей тіла і рухів, часто не можуть уявити рух по словесному поясненню і співвіднести інструкцію з показом, повільно засвоюють і швидко забувають пропонований матеріал.

Поряд з особливостями, зумовленими станом психіки, у дошкільнят з ЗПР є порушення з боку серцево-судинної і дихальної систем, а також фізичного розвитку. У багатьох з них спостерігається функціональна слабкість міокарда, серцева аритмія, зниження артеріального тиску. Крім того, дихання у них поверхневе, неритмічне невелика м'язова навантаження різко прискорює його, і необхідно тривалий час для його відновлення. Вони не вміють довільно управляти актом дихання і правильно узгоджувати його з рухами. Без спеціальних підготовчих вправ і спрямованих на навчання диханню занять діти не можуть навчитися правильно дихати, їхнє дихання залишається неглибоким, нестійким, і м'язова робота різко на ньому відбивається. Разом з тим затримка або утруднення дихання при фізичній роботі викликає у дітей гіпоксію (недостатнє насичення крові киснем). Тому дуже важливо пам'ятати, що тільки при правильному узгодженні дихання з рухами можна вправлятися в витривалості до тривалої фізичному навантаженні.

При ходьбі і бігу діти надмірно напружують м'язи тіла, надмірно розмахують руками, недостатньо координують рухи рук і ніг. Недоліки в координації рухів спостерігаються і в стрибках. Тому вони довго не можуть навчитися стрибати на одній нозі, перестрибувати з місця на місце на двох ногах і т. П. Стрибки викликають у дошкільнят з ЗПР надмірне напруження і зосередженість.

У дітей даної категорії спостерігається яскраво виражена недостатність статичної координації. Вони зазнають великих труднощів у прийнятті певної пози, не можуть витримати її більш 1 -2 с. Під час утримання пози вони гойдаються, падають, сходять з місця і т. П. У них спостерігається загальна напруженість м'язів.

Заняття з фізичного розвитку в спеціалізованій групі МДОУ проводить інструктор з фізичної культури за допомогою педагога групи в першій половині дня два рази в тиждень.

Крім традиційних завдань по фізичному розвитку, в рамках заняття намагаємося реалізувати і спеціальні корекційно-розвиваючі завдання: моторної пам'яті, здатності до сприйняття і передачі рухів (серії рухів), вдосконалення орієнтування в просторі і т. Д. Пропонуються вправи, що вимагають виконання рухів по умовному сигналу (знаку або слову).

На заняттях фізкультурою корекція психомоторной сфери дітей з ЗПР здійснюється за допомогою наступних вправ: 1) кінезіологічні 2) імітаційних 3) танцювально-рухових 4) релаксаційних і дихальних.

Кінезіологічні вправи стимулюють розвиток інтелектуальних і розумових процесів. Розвиваюча робота на занятті спрямована від руху до мислення, а не навпаки. Кінезіологічні вправи, вдосконалюючи дрібну моторику рук, розвивають міжпівкульна взаємодія, яке є основою розвитку інтелекту. Імітаційні рухи сприяють формуванню у дітей уявлень про засоби рухової виразності, допомагають увійти в уявну ситуацію, побачити і зрозуміти образ іншого (новий образ Я), вести руховий діалог через мову жестів, міміки, поз. Танцювально-рухові вправи розвивають пластику, гнучкість, легкість тіла, знімають м'язові затиски, сприяють ігровій ініціативі, стимулюють моторне і емоційне самовираження, ефективно вирішують завдання зняття психоемоційного напруження. Вправи на релаксацію. будучи частиною загальної корекційної роботи, також знімають характерне для дітей надмірне м'язове й емоційне напруження і впливають заспокійливо, а це, в свою чергу, є головною умовою для формування природної мови і правильних рухів. Дихальні вправи формують у дітей правильне мовне дихання (дихати носом природно і без затримки, видиху повинен бути плавним і тривалим), вчать відновлювати ритм дихання після рухового вправи.

У структурі фізкультурного заняття спеціальні вправи можуть включатися в одну з його частин або складати основний його зміст.

Діяльність педагогів на заняттях з фізичного розвитку відрізняється специфічністю, обумовленої характером захворювання дітей. Величезне значення в роботі з фізичного виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку має індивідуальний підхід. У процесі використання всіх форм роботи враховуються особливості рухових порушень, оскільки у дітей одного віку рівень розвитку може бути різним. Високої ефективності роботи з фізичного виховання дошкільнят з ЗПР сприяє емоційна насиченість занять. Використання ігрових вправ і рухливих ігор сприяють розвитку основних рухів і фізичному розвитку в цілому, оскільки при виконанні різноманітних рухів працюють різні групи м'язів, підвищується частота пульсу, поглиблюється дихання. Вони сприяють розумовому розвитку, зокрема вдосконалення уваги, сприйняття, пам'яті, мови і т. Д.

На перших роках навчання, а також при розучуванні нових рухів використовуються не тільки показ руху, але і спільне його виконання з дитиною, при цьому виконуються дії супроводжуються словесним поясненням. Словесну інструкцію використовуємо лише тоді, коли діти вже володіють рухами, можуть їх самостійно виконати, хоча спочатку попередньо доцільно демонструємо дітям кожне зване дію. Також обов'язково використовуємо методи заохочення, а також страховки дітей при виконанні основних рухів: лазінні по гімнастичній стінці, ходьбі по лаві та ін. А також для попередження перевтоми і перезбудження дітей під час занять використовуємо релаксаційні тренінги.

Педагог на фізкультурному занятті повинен дотримуватися певних правил взаємодії з дітьми (не помічати, якщо дитина спочатку щось робить неправильно, звертаючи увагу на те, що у нього виходить радіти з ним кожному успіху розповідати при дитині про його досягнення іншим). Педагог таким чином створює на занятті атмосферу довіри і співпраці, що є основою для досягнення позитивного результату в корекційно-розвиваючої діяльності.

Також педагогами групи і інструктором з фізичної культури ведеться додаткова індивідуальна робота з дітьми з розвитку рухів (в спортивному залі, на прогулянці, в груповий кімнаті і в тренажерному залі).

Таким чином, в основі роботи з фізичного виховання дітей з затримкою психічного розвитку лежить постійна взаємодія педагогів групи і інструктора з фізичної культури, як на занятті, так і поза ним. Також воно має свої особливості:

 • У роботі з дітьми використовувати індивідуальний підхід до кожної дитини, основну увагу приділяти його фізичному розвитку
 • Фізкультурні заняття будувати за чітко розпланованого, стереотипному, наскільки це можливо, розпорядку
 • Емоційно насичувати заняття, використовуючи ігрові прийоми та ігри
 • Завдання, запропоновані до виконання, повторювати кілька разів, виділяючи найважливіші місця голосом і жестами, супроводжуючи показом або спільними діями
 • Під час проведення занять обмежувати до мінімуму відволікаючі чинники
 • У роботі по фізичному розвитку використовувати ігри на розвиток вольової регуляції, уваги
 • По можливості ігнорувати зухвалі вчинки дитини, заохочувати його старання і хорошу поведінку
 • Надавати допомогу дітям у випадках утруднення
 • Дозувати виконання вправ, використовувати релаксаційні тренінги для попередження перевтоми і перезбудження дітей на занятті
 • Щоб уникнути травматизму дітей використовувати страховку.
 • Методика проведення навчальних занять з фізичної культури з дітьми, що мають затримане психічний розвиток.

  У концепції спеціального навчання і виховання дітей з порушеннями інтелекту корекційно-педагогічна робота визначається як система спеціального навчання і виховання аномальних дітей.

  Метою корекційної роботи є виправлення (доразвитем) психічних і фізичних функцій аномальної дитини в процесі загального його освіти, підготовка до життя і праці.

  Цілі і завдання навчання і виховання розумово відсталих дітей, з одного боку, загальні із завданнями виховання всіх дітей взагалі, з іншого - глибоко специфічні.

  Загальні цілі і завдання для навчання і виховання всіх дітей - сприяння розвитку і виявлення позитивних сторін особистості, згладжування негативних, виховання дітей найбільш працездатними і корисними членами суспільства. Для дітей з ЗПР ці цілі залишаються актуальними, але при їх здійсненні необхідно враховувати значно нижчий рівень досягнутих успіхів, застосовувати особливі методичні прийоми.

  Мета корекційно - виховної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку, в кінцевому рахунку, - їх соціальна адаптація, працевлаштування та подальше пристосування до життя, в тому числі в умовах, коли вони не виключені з навколишнього соціального середовища. Необхідно, використовуючи всі пізнавальні можливості дітей, розвивати у них життєво необхідні навички, щоб, ставши дорослими, вони могли самостійно себе обслуговувати, виконувати в побуті і в спеціальних виробничих цехах просту роботу, жити по можливості в сім'ї і в трудовому колективі.

  Корекція розвитку дітей допоміжної школи повинна здійснюватися переважно в тих видах діяльності, які характерні для дітей із затримкою розвитку. Основним методом навчання повинна стати організація постійної активної предметно - практичної діяльності дітей на всіх уроках. У предметно - практичної діяльності діти допоміжної школи можуть оволодівати знаннями й уміннями в такої міри, щоб були здійснені принципи свідомості і доступності навчання.

  Фізична підготовка дітей з ЗПР означає формування рухових навичок і якостей, необхідних в різних видах праці, в заняттях спортом, в інших формах суспільно корисної діяльності.

  Також для дітей з різними ступенями порушень інтелекту фізична підготовка впливає на відновлення здоров'я засобами фізичних вправ і підвищенням зниженою працездатності.

  В результаті занять фізичною культурою дитина стає сильнішою, витривалішими, набуває вольові якості, необхідні у трудовій діяльності. Він швидше опановує руховими навичками, краще орієнтується в будь-якій діяльності. За інших рівних умов продуктивність праці у дітей з порушеннями інтелекту, які отримали гарне фізичне виховання, значно вище, ніж у дітей, які недостатньо фізично виховані.

  Розглянемо деякі принципові питання корекції психомоторики в аспекті рівневої теорії побудови руху.

  1. Корекція недостатності руброспінальний рівня організації рухів полягає у виробленні навичок утримання певної пози в спокої і в русі. У дітей з ЗПР часто зустрічаються порушення регуляції м'язового тонусу. Це виражається в підвищенні або зниженні м'язового тонусу, що перешкоджає утриманню кінцівок в певному положенні.

  2. Недостатність рівня синергій виражається в бідності захисних, допоміжних, вислови тільних, мімічних, пластичних рухів. Найбільш адекватним методом корекції синергічної недостатності є музично-ритмічні заняття.

  Музичний ритм змінює діяльність нервової системи, викликає рефлекторне засвоєння ритму, розгальмовує моторні центри, створює бадьорий радісний настрій, виховує активну увагу і гальмування. Заняття ритмікою дозволяють точно дозувати подразнення за силою і тривалості, впорядковують темп рухів, який легко ув'язується з темпом музики. Поліпшуються психічні процеси: запам'ятовування, автоматизація рухових актів, скорочується число помилкових відповідей.

  3. При недостатності тім'яно-премоторная рівня організації рухів страждає не реалізація рухового акту на нижчих рівнях центральної нервової системи, а його організація на кірковій рівні. Виявляється недостатність в інтелектуальному, з опорою на пам'ять, вирішенні рухового завдання.

  Корекція недостатності цього рівня організації рухів здійснюється іграми за правилами, з усвідомленням, запам'ятовуванням, переказом їх змісту. Використовуються ігри та вправи на розвиток уваги, кмітливості, винахідливості. Пропонуються завдання на запам'ятовування траєкторії рухів, шляхи переміщення в просторі. Ці вправи важкі для дітей з ЗПР, у яких в першу чергу виступає недостатність словесної організації рухів.

  При поєднанні вправ з промовляння віршів і співом поліпшується координація рухів навіть у дітей, погано почувають музичний ритм. Удосконалюються речедвігательние і вокально-рухові координації.

  При м'язової скутості людина не може вільно говорити і тим більше співати. Отже, коли вправи супроводжуються промовою або співом, знімаються м'язові перенапруження (сінкінезіі), скутість рухів. Осмислення проголошення тексту, віршів настільки завантажує свідомість, що руху починають виконуватися напівавтомат, стають пластичними.

  4. Корекція, спрямована на розвиток вищої символічного рівня організації рухів включає рольові ігри, вправи з певною драматичною ситуацією і реальними діями (етюди), а також імпровізації на задану тему в сценічних діях, Імпровізації - це вправи з невеликою фізіологічної навантаженням. Вони активно розвивають фантазію, емоційність, спритність. Етюди і імпровізації краще проводити з музичним супроводом. Всі інструкції необхідно давати словесно, без показу. Це сприяє розвитку рухових уявлень.

  Це основні принципові питання корекційно-розвиваючої роботи на заняттях з фізкультури з дітьми з ЗПР в допоміжній школі

  Музично-рухова игротерапия як новий напрямок адаптивного фізичного виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

  Ключові слова: діти дошкільного віку, затримка психічного розвитку, музично-руховий виховання, игротерапия.

  Анотація. Статтю присвячено питанням адаптивного фізичного виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. У ній вказується на необхідність застосування в роботі з дітьми ігротерапії. Вона є ефективним засобом корекції відхилень у людей різного віку. Її застосування в процесі адаптивного фізичного виховання найкраще поєднувати з музично-руховим вихованням. Об'єднання ігротерапії і музично-рухового виховання обумовлює музично-рухову игротерапию. Автор розглядає її цільові установки, змістовні та методичні.

  Music and motor Play therapy as a new direction of adaptive physical education pre-school children with learning disabilities

  Maximova S. Ju. PhD, Fssistant Professor, Volgograd State Academy of Physical Education.

  Keywords: preschool children, mental retardation, motor musical upbringing, play therapy..

  Abstract. The article deals with adaptive physical education pre-school children with learning disabilities. It points to the need for working with children Play therapy. It is effective in correcting abnormalities in people of all ages. Its applications in adaptive physical education best with music and motor education. Combining Play therapy and music and movement education causes musical motive Play therapy. The author considers its target setting, content and methodology.

  Одним їх основних принципів адаптивного фізичного виховання є діяльнісний принцип корекції. Він означає, що генеральним способом корекційно-розвивального впливу є організація активної діяльності дитини. Базовим «модельним» видом діяльності для корекційної роботи в дитячому віці виступає ігрова діяльність і, перш за все, сюжетно-рольова гра.

  Однак, саме ігрова діяльність у дітей з ЗПР в дошкільному дитинстві, як вважають багато фахівців [1, 3], не виконує повністю функції ведучої. Повноцінне становлення сюжетно-рольової гри є освітньої потребою дітей з відхиленнями у розвитку. В умовах їх навчання і виховання обов'язково повинні бути присутніми технології, що сприяють не тільки корекції порушених психічних функцій, але і навчання основним структурним компонентами гри, ходу її розвитку і вдосконалення.

  Методична частина

  Сучасна адаптивна фізична культура в значній мірі орієнтована на використання в корекційній роботі різних видів мистецтва. Одне з них становить игротерапия. Педагоги-науковці [2] поділяють в ігротерапії гри-драматизації та ігри тренінги, застосування яких допомагає формувати когнітивну і емоційну сферу дітей. Додатково обидва варіанти в корекційної практиці використовують як пропедевтичного етапу у формуванні навичок сюжетно-рольової гри.

  Високий корекційний, розвиваючий потенціал ігротерапії, можливість її відтворення різноманітними засобами, доступність і доцільність застосування в дошкільному дитинстві, великі інтеграційні можливості, диктують необхідність її використання в практиці адаптивного фізичного виховання дітей з ЗПР.

  Музично-руховий виховання має для цього найбільш сприятливі передумови. До його сюжетному, руховому і музичного компонентів, які володіють високими розвиваючими і формують можливостями, додається психокоректувальний - ігротерапевтіческій. На основі отриманого синтезу, що характеризується взаємопроникненням і взаємодоповнення музично-рухового виховання і ігротерапії, виникає нова форма організації рухової діяльності дошкільників з ЗПР - музично-рухова игротерапия (Рис. 1). Це допоможе активізувати вирішення корекційних завдань адаптивного фізичного виховання дітей дошкільного віку з ЗПР - забезпечити в умовах рухової активності формування їх психічної сфери: когнітивної, емоційної, предметної.

  До змістовним завданням музично-рухової ігротерапії належать:

 • Зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей
 • Формування основних фізичних якостей і основної бази рухів
 • Корекція порушень рухового характеру
 • Формування пізнавальної сфери дітей
 • Розвиток когнітивних процесів
 • Формування та корекція емоційно-вольових проявів
 • Формування провідного виду діяльності дошкільного віку - сюжетно-рольової гри.
 • До формальних завдань відносяться:

 • Забезпечення більш ефективного формування знань, умінь і навичок з різних розділів програми
 • Стимулювання розвитку особистісних характеристик, творчих здібностей дітей
 • Посилення виховної та корекційної спрямованості процесу навчання.
 • Змістовний блок музично-рухової ігротерапії характеризується яскраво вираженою корекційної спрямованістю (Рис. 2). Вона забезпечується: наявністю коштів психокорекційних технологій в музичному і руховому компонентах присутністю специфічних сюжетних ліній ігротерапії.

  Мал. 1. Модель музично-рухової ігротерапії

  У даних умовах, до традиційно використовуваним в музично-руховому вихованні вправ гімнастичного, танцювального, загальнорозвиваючого характеру, додаються кошти психогимнастики. Їх характерною рисою є використання фізичних вправ для розвитку когнітивної та емоційно-вольової сфер дітей.

  Методи музично-рухової ігротерапії складають специфічні методи фізичного виховання, а так само прийоми загальної та спеціальної педагогіки (Рис. 2). Однак, звернені в музично-руховий виховання методи корекційної роботи, виступають в якості основних, які забезпечують корекційний ефект педагогічного впливу. Чільним тут є метод підпорядкування рухового матеріалу заняття способу організації ігрової діяльності. Проведення занять у вигляді ігор-драматизації або тренінгів має істотні відмінності за специфікою вирішуваних завдань, способу організації гри, позиції педагога, використовуваним методам корекційного впливу (Табл. 1).

  Музично-рухові ігри-драматизації

  Спосіб організації такого заняття - програвання за допомогою засобів фізичної культури заздалегідь підготовленого сюжету або літературного твору (казка, оповідання). Характер її героїв, сюжетна лінія «ведуть» за собою організацію рухового матеріалу заняття, спрямованість фізичних вправ, їх дозування, послідовність.

  Провідним організатором такого ігрового заняття є педагог, який навчає дітей, в умовах розвитку їх морфофункціональних можливостей і рухових якостей, навичок ігрових дій (директивна позиція). За відповідності сюжету в такому занятті обов'язково зберігаються підготовча, основна, заключна частини, відповідні фізіологічним закономірностям рухової активності.

  В умовах такої діяльності характерним є наявність великої кількості імітаційних, рольових, пантомимических рухів. Це допомагає дітям переживати певні емоційні стани, приймати певний емоційний досвід, розвивати пізнавальну і когнітивну сфери.

  У процесі програвання через рух знайомого дітям сюжету у них формуються навички аналізувати зміст, творчий задум ігор, механізми розподілу за ролями, техніку відтворення ігрових дій і відносин.

  Музично-рухові ігри-тренінги

  Спосіб організації такого заняття - програвання за допомогою засобів фізичної культури малознайомої або невідомого дітям історії. Початковим організатором такого заняття є педагог, він задає тему майбутньої ігрової діяльності. За допомогою методів предметно-макетної і модельної демонстрації спільно з дітьми розробляється її план, який протягом декількох раз діти повторюють за педагогом. В ході заняття діти розподіляються за ролями, рухами «програють» їх вміст і сюжет гри в цілому.

  В рамках таких фізкультурних занять досить обгрунтованим є введення, до загальноприйнятих у фізичному вихованні частинам, додаткової - вступній частині. Її присутність необхідна для настрою дітей на ігрову діяльність, обговорення майбутніх дій. Зміст частин заняття двояко відповідає фізіологічним вимогам до рухової активності, а так само характеру ігрових дій.

  У даних умовах закономірно наявність великої кількості імітаційних, наслідувальних, пантомимических вправ. Вельми обгрунтованим тут є активне застосування методів ігротерапії - моделювання емоційно насичених міжособистісних і міжгрупових відносин, створення умов для відсутності жорсткої регламентації дій, самостійного прояву творчих начал.

  Мал. 2. Змістовно-методичний блок музично-рухової ігротерапії

  Таблиця 1 - Методичні характеристики музично-ігрових фізкультурних занять, побудованих у вигляді ігор-драматизації та ігор-тренінгів

  Програма фізичного виховання дітей 5-6 років із затримкою психічного розвитку

  Замовити роботу

  Кандидат педагогічних наук, доцент Т. А. Баннікова, О. В. Решетняк, Кубанський державний університет фізичної культури, спорту і туризму, Краснодар

  Вступ. В даний час спостерігається тенденція до зростання кількості дітей, що мають нервово-соматичні, сенсорні захворювання і відхилення в психічному і фізичному розвитку. Кількість дошкільників із затримкою психічного розвитку (ЗПР) досягає в середньому по Росії 25%.

  Діяльність спеціалізованих дошкільних освітніх установ (ДОУ) для дітей з ЗПР в сучасних умовах вимагає розробки нових науково обґрунтованих організаційних, методичних і технологічних компонентів виховно-оздоровчого процесу.

  Результати досліджень та їх обговорення. В ході проведених педагогічних досліджень нами були вивчені особливості фізичного, психічного і соціального аспектів здоров'я дітей корекційних груп.

  У дошкільнят 5-6 років із ЗПР в порівнянні з їх однолітками масових груп виявлено достовірне відставання в рівні розвитку координаційних, швидкісно-силових і швидкісно-координаційних здібностей, гнучкості, загальної витривалості. Фахівці відзначають, що до числа характерних особливостей ЗПР у дітей відносяться нерівномірність формування різних сторін їх психічної діяльності, наявність інфантильних рис, недорозвинення загальної та дрібної моторики.

  В ході пілотажного експерименту (1999 - 2000 рр.) Були апробовані наступні засоби і методи фізичного виховання дошкільнят з ЗПР: організація сюжетних фізкультурних занять на основі ігрової мотивації з елементами данстерапіі, інтегрованої діяльності, релаксації, ритмопластики, логоритміки, психогимнастики, ігрової діяльності. Це сприяло збільшенню моторної і загальної щільності фізкультурних занять (з 52 до 80% і з 60 до 82% відповідно), а також поліпшенню стійкості уваги у дошкільнят на заняттях (до 4,5 бала).

  Розроблена і реалізована в умовах ДНЗ № 113, 131, 138, 179, 217 м Краснодара авторська програма фізичного виховання дітей 5-6 років із ЗПР включає в себе 4 взаємопов'язаних блоки: проективний, змістовний, процесуальний і контрольно-обліковий (див. Рисунок ).

  Проективний блок включає в себе мету фізичного виховання, яка полягає в здійсненні комплексної оздоровчої та корекційно - розвиваючої роботи з дошкільнятами 5-6 років, що мають ЗПР, на основі компенсаторних (резервних) можливостей організму. До завдань фізичного виховання введені корекційний, інтелектуальний і соціально-психологічний компоненти. Планування роботи з фізичного виховання дошкільнят з ЗПР будується за 4 основними етапами (періодів). Послідовність і зміст цих етапів розкриті в таблиці. Представлена ​​модель розрахована на річний цикл роботи.

  Змістовний блок представлений набором спеціальних засобів фізичного виховання, змістом фізкультурних знань, переліком фізичних вправ для дітей 5-6 років із ЗПР, відповідного фізкультурного обладнання та інвентарю.

  Процесуальний блок містить опис організаційних підходів, методичних прийомів і технологічних рішень процесу фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з ЗПР.

  Результати педагогічних спостережень показали, що на фізкультурних заняттях дошкільнята з ЗПР не здатні витримувати навантаження протягом 30 - 35 хв через швидкої стомлюваності, низької працездатності. При аналізі кривої стійкості уваги дітей було відзначено, що вона має стрибкоподібний характер і не перевищує 3 балів. У зв'язку з цим було рекомендовано зменшити тривалість фізкультурних занять до 20 - 25 хв: водно-підготовча частина - 4 - 5 хв (20% від загального часу заняття), основна - 13 - 16 хв (65%), заключна - 3 - 4 хв (15%).

  Структура програми фізичного виховання дітей 5-6 років із затримкою психічного розвитку

  Необхідно відзначити, що незалежно від особливостей проведення фізкультурних занять з дошкільнятами, які мають ЗПР, вони повинні включати в себе спеціальні корекційні вправи для розвитку загальної і дрібної моторики, функції рівноваги, орієнтування в просторі, зорово-моторної координації рухів. Доцільно використання вправ переважно циклічного характеру.

  Встановлено, що у дошкільнят з ЗПР виявляються труднощі при виконанні рухів за словесною інструкцією. Виходячи з цього слід врахувати, що на початкових етапах проведення фізкультурних занять руху виконуються дітьми по наслідуванню (по показу), далі по словесної інструкції в поєднанні з показом, на заключному етапі - по словесній інструкції. Можливе використання схем-моделей, що заміщають інструкції (при перемиканні від одного виду ходьби або бігу до іншого, прийняття вихідного положення і ін.), Що сприяє розвитку у дошкільнят уваги, мислення, орієнтування в просторі.

  Для здійснення ефективної корекційно - розвиваючої роботи необхідні чіткі координовані дії всіх фахівців ДОУ на основі їх професійної взаємодії, забезпечення співпраці в тріаді Педагог - дитина з ЗПР - сім'я.

  Модель планування роботи з фізичного виховання дошкільнят 5-6 років із затримкою психічного розвитку


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...