Рівні організації діагностики математичного розвитку дитини. діагностика дітей

Методична розробка з математики по темі:
Діагностика математичного розвитку дітей

Діагностика математичного розвитку дітей:

Функції діагностики: визначення початкового рівня розвитку, ефективність технології, особистого розвитку дітей

Види діагностик: початковий, проміжний, підсумковий.

Критерії оцінювання: точність виконання завдання; кількість і характер помилок; специфічні показники завдань (за завданням: розрізнення, називання, обобшеніе по властивості, рахунок і т. п.); особливості практичних дій; коментарі (освоєність термінів, використання слів, пояснення, міркування); самостійність і інтерес (у порівн. і ст. тр.).

Авторські діагностики: по змістовним розділах: Л. А. Венгер (розміри, простір), Т. Ігнатова (форма), Рузская, Рогальова, Лурія (форма), Е. В. Просура (розміри), Ріхтерман Т. Д. (час ), Мусейібова (простір), Леушина AM (число, дочісловоі етап, рахунок, арифметичні задачі).

Завантажити:

Попередній перегляд:

Діагностика математичного розвитку дітей:

Функції діагностики: визначення початкового рівня розвитку, ефективність техно логії, особистого розвитку дітей

Види діагностик: початковий, проміжний, підсумковий.

Критерії оцінювання: точність виконання завдання; кількість і характер помилок; специфічні показники завдань (за завданням: розрізнення, називання, обобшеніе по свойст ву, рахунок і т. п.); особливості практичних дій; коментарі (освоєність термінів, ис користування слів, пояснення, міркування); самостійність і інтерес (у порівн. і ст. тр.).

Авторські діагностики: по змістовним розділах: Л. А. Венгер (розміри, про странство), Т. Ігнатова (форма), Рузская, Рогальова, Лурія (форма), Е. В. Просура (розміри), Ріхтерман Т. Д. ( час), Мусейібова (простір), Леушина AM (число, дочісловоі етап, рахунок, арифметичні задачі).

Напрямки діагностики Логіко-математичного розвитку дітей

Молодша група: дії: розрізнення властивостей (форми, розміру, щета, тимчасових і просторових орієнтуватися вок, кількісних від носінні), називання, абстрагі вання, освоєння еталонів (форми, розміру, кольору);

Освоєння: дій зі множинами: сприйняття безлічі як структурно-замкнутого цілого (Леушина), порівняння (накладенням і додатком) кількості предметів (ляльок та чашок і т. П.), Смужок за розміром ( «Чи всім лялькам вистачить чашок?»).

Освоєння термінів форми (площинних і об'ємних), раз мерів (гра «Назпві.», «Покажи.»; Встановлення відносин тимчасових (розрізнення частин доби - гра «Коли буває?»), Просторових ( «від се бе», на собі » - гра «Покажи.»).

Середня група: практичні дії угруповання (геомет рических фігур, Блоків, перед метов), упорядкування (поло сік до 5 шт. За розміром), обоб щення груп по сенсорним при знакам (гри з 2 обручами з Бло ками).

Освоєння: рахунки (порядкового і кількісного) - гра «Порахуй. Скажи, скільки всього. ». Вимірювання (правил, дій) - завдання «Виміряй довжину сто ла, кількість води, Що важить більше і т. П.). Встановлення кількісних відносин «більше-менше» (за допомогою рахунку, вимірювання). Узагальнене уявлення про добу «Розкажи, що таке добу, як назвати одним словом? Як здогадався, що це ут ро? ».

Просторових відносин ( «між предметами» - иг-ра «Що змінилося?», Аналіз зразка в іграх з мозаїкою, тантри, «Склади візерунок»). Освоєння форми, розмірів - заду ня «Сировина, чим схожі, чим відрізняються?»

Старший вік: розвиток опе рацій класифікації (по раз ним властивостям, і вербально представлених ситуацій); Узагальнення (фігур, кількості предметів). Ігри та вправи ( «Пошук зайвого», «Назви од ним словом», «Знайди відмінності», Тести «Класифікація», «Узагальнення», Тести Піаже (Принцип збереження-см. Раніше). Встановлення зв'язків: «Аналої гии», тимчасова послідовник ність, міркування

Освоєння: арифметичних задач, залежностей, закономірний ностей (завдання «виріши завдання», «склади задачу»; проблем ні ситуації на залежності (38 папуг); логічні за дачі (Зака, Михайлової, «матричного» типу (кішки). Освоєння числа: натуральний ряд чисел (місце числа, від носіння чисел) - завдання «Розклади по порядку», «Покажи цифру..», «Покажи на 1 менше 7», «Задумай число більше 8», «Вгадай, яке число задумано, якщо воно менше 5? »(в старшій групі з наочною опорою, в подгот.- без). Використання календаря, годинника, розвиток почуття часу (Рихт Ерман). Орієнтування на площині ( «Покажи верхній лівий кут», «Графічні диктанти» і т. п.)

Діагностика

Flag as Inappropriate

No comments posted yet

Comments

Post a comment

Sign In

Педагогічна діагностика система методів і прийомів, спеціально розроблених педагогічних технологій, методик і тестових завдань, що дозволяють визначити рівень розвитку дитини, рівень професійної компетентності педагога, а також виявити причини недоліків, знаходити шляхи поліпшення якості освітніх послуг. (Крулехт М. В.) 5

Функції педагогічної діагностики аналітична - виявлення причинно-наслідкових зв'язків в освітньо-виховному процесі між умовами і результатами навчання; власне діагностична - вивчення рівня навченості, вихованості та розвитку дитини, а також рівня професійної компетентності педагога; оціночна - якісна і кількісна оцінка діяльності учасників педагогічного процесу; корекційна - виправлення (зміна) дій педагога і дитини з метою усунення негативних наслідків навчання; орієнтаційна - профілактика негативних наслідків навчання і визначення нових цілей; інформаційна - інформування учасників педагогічного процесу про позитивні результати педагогічної діагностики. 6

Напрямки діагностики 7

Мета діагностики математичного розвитку дітей може розглядатися з двох позицій: Проміжна мета - припускає контроль за оволодінням дітьми основними прийомами пізнавальної діяльності, практичними діями, мовним виразом способів і результатів дій; Кінцева мета передбачає використання результатів діагностики для оцінки успішності діяльності педагога. Мета конкретизується в завданнях. Мета і завдання діагностики МР 12

Приклад Мета - виявити особливості уявлень про геометричні фігури (коло, квадрат, прямокутник, трикутник) у дітей середнього дошкільного віку. Завдання: • визначити рівень розвитку обследовательских умінь, впізнавання плоских геометричних фігур на дотик і за допомогою зору, характер їх словесного позначення; • виявити розуміння незалежності еталонної форми геометричної фігури від її кольору, величини, просторового розташування; вміння групувати і класифікувати геометричні фігури за різними ознаками; • виявити вміння знаходити в навколишньому середовищі предмети, схожі на знайомі геометричні фігури; • виявити вміння виділяти в складній формі предмета окремі геометричні фігури. 13

1. Підготовчий етап Мета - забезпечити успішне проведення обстеження. 1 крок. Беремо програму, виписуємо програмні завдання. 2 крок. Визначаємо критерії та показники розвитку. Критерій (від грец. Kriteron - засіб для судження) - ознака, на підставі якого проводиться оцінка, визначення або класифікація чого-небудь. Показник (від позднелат. Indicator - покажчик) - деяка величина або якість змінної (критерію), яке може проявлятися у конкретного об'єкта, його кількісна або якісна характеристика. Критерії математичного розвитку дітей: обсяг знань, їх відповідність програмі; усвідомленість і конкретність уявлень; застосування знань, умінь і навичок у новій ситуації; характер діяльності: інтерес, акуратність, раціональність, наявність самоконтролю та саморегуляції; - володіння термінологією та мовним виразом способів дій; - ступінь самостійності і творчих проявів дитини. 14

1. Підготовчий етап 3 крок. Визначаємо методи дослідження, найбільш відповідні виділеними критеріями і показниками. 4 крок. Підбираємо (складаємо) конкретні ситуації (завдання) для виявлення уявлень і вмінь. Визначаємо загальну стратегію і характер діагностики - інтегрований або диференційований. Формулюємо цілі завдань. 5 крок. Визначаємо систему оцінювання кожного завдання відповідно до виділених критеріями і показниками. 6 крок. Продумуємо ігрову основу діагностики, її сюжет. 7 крок. Формулюємо кількісну і якісну характеристику рівнів розвитку виходячи з виділених критеріїв і показників, співвідносимо її з вмістом завдань. 8 крок. Визначаємо необхідний склад обладнання. 9 крок. Формулюємо інструкції до завдань та інтерпретації результатів. 15

Технологічна карта 1. Програмні завдання 2. Критерії та показники оцінювання 3. Характеристика рівнів розвитку 4. Зміст діагностичних завдань 16

2. Діагностичне обстеження Мета - збір важливої ​​інформації за допомогою спеціальних завдань. Форми обстеження: 1. колективні або фронтальні-математичні ігри або дозвілля, одночасне виконання всіма дітьми завдань на робочих аркушах, зошитах. 2. індивідуальні - беседа з дитиною, ігрові або практичні завдання Форми обстеження: Усні - Завдання в іграх 2. Письмові (продуктивна форма) - робочі листи, зошити 17

3. Обробка результатів діагностики і їх інтерпретація Оцінка успішності n - число балів, набрана дитиною за даним завданням nmax - максимальна кількість балів, яку можна набрати з цього тесту (завданням). Високий рівень - від 80 до 100% Нормальний рівень - від 65 до 79% Нижче середнього - від 50 до 64% ​​Низький - нижче 50% Відсоток виконання кожного завдання: суму балів по вертикалі ділимо на подвійну кількість дітей і множимо на 100%. Важливо дати не тільки кількісний, але і якісний аналіз результатів. 18

3. Обробка результатів діагностики і їх інтерпретація Доцільно представити результати в графічній формі (таблиці, діаграми, графіки). У висновку необхідно зробити висновок про ефективність педагогічного впливу. 19

Share presentation with a group

Усвідомлене виховання

Search

Login

Діагностика готовності дитини до школи

Сторінка 11 з 12

Діагностика математичних здібностей дошкільника

Уміння оперувати математичними поняттями, виконувати арифметичні дії, знаходити закономірності в числових послідовностях є показником інтелектуального розвитку людини, тому так важливо оцінити можливості дитини в цій області знань, і якщо щось не так, допомогти йому в формуванні таких навичок.

Завдання, які може виконати дитина до початку шкільного навчання:

Порахувати до десяти;

Порахувати від десяти до одного - в зворотному порядку;

Написати число. (Будь-яке число першого десятка);

Розкласти картки з числами по порядку (необхідно попередньо підготувати набір карток з числами від одного до десяти і перемішати);

Сказати, як можна отримати, наприклад, число 7 або будь-яке інше число першого десятка. В даному випадку мається на увазі при складанні, яких чисел може вийти той чи інший результат;

Сказати, скільки буде 2 + 2, 5 + 1, або вирішити будь-який інший приклад в межах першого десятка, причому доцільно помститися, чи здатний дитина виконати обчислення без опори на зоровий образ або подібна конкретика необхідна. Для дошкільника рахунок з опорою на зоровий образ - це скоріше норма, але в першому класі бажано, щоб поступово дитина навчилася рахувати, не вдаючись до конкретних предметів;

Порівнювати предмети або смужки паперу за різними ознаками: ширше - вже, коротше - довше, більше - менше - порівну;

Зробити так, щоб було порівну (необхідність зрівняти кількість предметів);

Орієнтуватися в просторі (орієнтуючись на конкретні предмети або використовуючи картинку, дитина може відповісти на питання, що знаходиться ближче, далі, попереду, позаду, праворуч, ліворуч, зверху, знизу, під предметом, над предметом і т. Д.);

Розділити на рівні частини (причому як якісь обчислюються предмети, наприклад чотири яблука розділити навпіл, так і неісчісляемие - розділити навпіл коло, тут же може виникнути питання, а якщо коло розділити навпіл, скільки буде частин?);

Вирішити завдання. Завдання, які може вирішувати дитина в цьому віці, можна розділити на три категорії: стандартні завдання, логічні завдання і завдання із секретом.

У тебе є дві цукерки. Я дам тобі ще три. Скільки цукерок буде у тебе? (П'ять цукерок).

Їжачок знайшов один підберезник і два підосичники. Скільки всього грибів знайшов їжачок? (Три гриба).

У Семена вісім яблук. Одне яблуко він дав з'їсти конячці. Скільки яблук залишилося у Семена? (Сім яблук).

У Маші було вісім повітряних кульок. Вона купила ще два. Скільки кульок стало у Маші? (Десять кульок).

Петя отримав в школі за один день чотири п'ятірки і три четвірки. Яких оцінок більше і на скільки отримав Петя? (Більше п'ятірок, ньому четвірок, на одну).

Маша вище Тані. Таня вище Іри. Хто найвищий? (Найвища Маша).

У Свєти дві сестри, Катя і Іра. Скільки сестер у Іри? (В Іри дві сестри).

Якщо сестра старше брата, то брат. (Молодше сестри).

На тарілці лежали яблуко і груша. Таня взяла НЕ грушу. Який фрукт залишився лежати на тарілці? (На тарілці залишилася лежати груша).

У Олени три стрічки: червона, синя і зелена. Червону стрічку вона зав'язала ляльці, що не синю сестричці. Яку стрічку Лена зав'язала собі? (Олена зав'язала синю стрічку).

Мама купила п'ять пиріжків з капустою і чотири ні з яблуками. Пирожков з якою начинкою купила мама більше? (З капустою).

На яблуні чотири гілки. На кожній виросло по шишці. Скільки шишок зросла на яблуні? (Жодної, шишки не ростуть на яблунях).

Качку поставили на ваги і дізналися, що вона важить 4 кілограми. Скільки вона буде важити, якщо постане на одну лапу? А якщо полетить? (Чотири кілограми).

На столі лежало шість яблук. Одне яблуко розрізали навпіл. Скільки яблук буде лежати на столі? (Шість яблук).

Мама купила в магазині один качан капусти, три моркви і дві груші. Скільки овочів купила мама в магазині? (Чотири - один качан капусти і три моркви, груші - це фрукти).

Назвати і зобразити різні геометричні фігури - коло, овал, трикутник і т. Д.

В даному випадку показником норми у формуванні математичних уявлень дитини буде наявність до семирічного віку вміння справлятися з усіма цими завданнями, можливо, з невеликими підказками з боку дорослого.

Будемо вдячні, якщо поділіться статтею:


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...