Аналіз діагностики психологічної готовності дитини до школи. діагностика дітей

Аналіз методів діагностики психологічної готовності до школи

Діагностика психологічної готовності до шкільного навчання вперше почала застосовуватися за кордоном. У зарубіжних дослідженнях вона часто позначається як діагностика шкільної зрілості.

Як уже зазначалося, традиційно виділяється три аспекти шкільної зрілості: інтелектуальний, емоційний і соціальний.

На підставі виділених параметрів створюються тести визначення шкільної зрілості.

Американські дослідники цієї проблеми в основному цікавляться інтелектуальними можливостями дітей в найширшому сенсі. Це знаходить відображення в застосовуваних ними тестах, що показують розвиток дитини в області мислення, пам'яті, сприйняття і інших психічних функцій.

Серед найбільш відомих зарубіжних тестів визначення шкільної зрілості, що застосовуються в нашій країні, можна назвати «Орієнтаційний тест шкільної зрілості» Керна-Йирасека і тест Г. Вітцлака «Здатність до навчання в школі».

Я. Йирасек провів дослідження щодо встановлення зв'язку між успішністю виконання тесту шкільної зрілості і успішністю в подальшому навчанні. Виявилося, що діти, що добре справляються з тестом, як правило, добре вчаться в школі, але діти, погано справляються з тестом, в школі можуть добре встигати. Тому Я. Іірасек підкреслює, що результат тестового випробування можна розглядати як підставу для висновку про шкільної зрілості і не можна інтерпретувати як шкільну незрілість (наприклад, бувають випадки, коли здібні діти схематично малюють людини, що істотно відбивається на отриманому ними сумарному балі).

Тест Керна-Йирасека може застосовуватися як в групі, так і індивідуально.

До найбільш відомим вітчизняним методам визначення психологічної готовності до шкільного навчання відносяться методи, що виявляють сформованість психологічних передумов до навчання, що базуються в основному на положеннях Д. Б. Ельконіна про завдання діагностики психічного розвитку в перехідні періоди.

Д. Б. Ельконін вважав, що для розуміння психічного розвитку в перехідні періоди діагностична схема повинна включати в себе виявлення як новоутворень закінчився вікового періоду, так і поява і рівень розвитку симптомів, що характеризують наступ наступного періоду. При переході від дошкільного до молодшого шкільного віку повинні діагностуватися, з одного боку, сформованість ігрової діяльності - її основних структурних компонентів (перенесення значення одного предмета на інший, співвідношення ролі і правила, рівень підпорядкування правилу гри), рівень розвитку наочно-образного мислення, пізнавальних мотивів, загальних уявлень, використання символічних засобів; з іншого боку - втрата безпосередності в соціальних відносинах, узагальнення переживань, пов'язаних з оцінкою, розвиток самоконтролю. Д. Б. Ельконін підкреслював, що предметом такої діагностики стають не окремі психічні процеси або функції (сприйняття, увага, пам'ять), а операціональні одиниці діяльності. З його точки зору, це створює значно більшу конкретність діагностики і дає можливість на її основі намічати необхідну корекцію при виявленні відставання тих чи інших сторін психічного розвитку.

Існуючі вітчизняні методики визначення сформованості передумов оволодіння навчальною діяльністю фактично відповідають цього методологічного принципу. Серед них методика «Візерунок» Л. І. Цеханської, методика «Графічний диктант» Д. Б. Ельконіна, методика «Малювання по точках» А. Л. Венгера і ін.

Крім методів, що визначають сформованість психологічних передумов до навчання, використовуються тести на шкільну зрілість, що складаються з різних шкал, які виявлятимуть розвиток дитини в різних сферах. Прикладом можуть служити інтелектуальні шкали естонського психолога П. Я. Кес, що визначають розвиток сприйняття, логічного і просторового мислення та ін. А. Г. Лідері і В. Г. Колесніков адаптували норми за шкалами П. Я. Кес для Росії.

Вельми ефективною для обстеження дітей на готовність до шкільного навчання є методика М. Н. Костикова. Автор пропонує орієнтуватися не на результат тестового випробування, а на процес вирішення, аналізуючи при цьому труднощі, які відчувають дітьми, і ті види допомоги, які необхідні їм для успішного виконання завдання. Під труднощами маються на увазі будь-які зупинки у виконанні завдань, будь неправильне їх виконання (наприклад, малопродуктивний спосіб роботи), перевищення середнього тимчасового показника. Труднощі свідчать про те, що дитина не може виконати експериментальне завдання відповідно до нормативів.

Особливості творчої уяви дітей молодшого шкільного віку
Ефективність розвитку творчих здібностей учнів початкової школи залежить від врахування їх вікових особливостей. На початку роботи необхідно врахувати ряд психолого-педагогічних особливостей молодших.

Навчання читання іноземною мовою в початковій школі
З огляду на результати більш ніж сорокарічних досліджень в області раннього навчання іноземної мови, які проводилися в нашій країні, можна стверджувати, що його користь багаторазово доведена. Навчений.

/ Психодіагностика / 53. Діагностика готовності дитини до школи

Діагностика готовності дитини до школи

Поняття «готовність до школи» в вікової та педагогічної психології досить поширене, що обумовлено декількома варіантами вступу дітей в шкільне життя (з шести або семи років), а також відбором дошкільнят в гімназію, ліцей, профільні та спеціалізовані класи. У зв'язку з цим виникла проблема розробки показників, критеріїв готовності дитини до школи і, як наслідок, діагностичних методик, тестів, які дозволяють встановити ступінь його готовності, прогнозувати розвиток в процесі навчання.

Нами визначені два підходи до вивчення цього питання (див. Схему 2). Перший підхід можна назвати педагогічним, згідно з яким готовність до школи визначають наявністю у дітей 6 - 7 років навчальних навичок (вміння читати, рахувати, писати, розповідати).

Однак використання для діагностики тільки предметних тестів, перевірочних завдань, діагностичних методик дає односторонню інформацію про дитину. Чи не вирішеними залишаються питання, пов'язані з його актуальним і потенційним психічним розвитком, відповідністю психологічному віку, можливим відставанням або випередженням. У зв'язку з цим педагогічний підхід не має прогностичної валідності: він не дозволяє прогнозувати якість, темп, особливості засвоєння знань конкретним дитиною в дитячому саду або початковій школі.

Психологічний підхід до проблеми готовності до школи не можна назвати універсальним. Проте при великій різноманітності діагностичних засобів, використовуваних психологами для визначення готовності до школи, існує загальне теоретичне уявлення, яке полягає в тому, що готовність до школи - результат загального психічного розвитку дитини протягом його дошкільної життя.

Психологами розроблено безліч спеціальних тестів, проб, методик для визначення готовності дітей до навчання в школі. Дослідники виділяють різні боки психічного розвитку як найважливіших показників такої готовності.

Узагальнюючи емпіричні дані з проблеми психологічної готовності у вітчизняній психології, фахівці виділяють чотири параметри (афективно-потребностная, довільна, інтелектуальна і мовна готовність), на основі яких створюються діагностичні методики, розробляються завдання, проби і т. Д.

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНОГО, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ шестирічних дітей ПРИ ПРИЙОМІ В Підготовчий КЛАС

Аналіз діагностичних засобів вивчення психологічної готовності до школи шести-семирічних дітей дозволив виділити наступні параметри: рівень розвитку мотиваційної, інтелектуальної, довільної, мовної готовності, сформований необхідних передумов навчальної діяльності.

Одним з методів отримання інформації про рівень розвитку дітей 6 - 7 років при прийомі в шкоду може бути експрес-діагностика, основна мета якої полягає в тому, щоб визначити, які діти потребують проведення корекційно-но-розвиваючої роботи.

«Тест в картинках» допомагає визначити бажаний вид діяльності

Методика «Намалюй самого себе» допомагає визначити рівень сформованості образних уявлень (груповий тест).

Тест «Кубики» допомагає визначити рівень наочно-образного мислення

Методика «Класифікація» допомагає виявити рівень сформованості понять за допомогою операції класифікації

Методика «Третій відповідний» допомагає визначити рівень сформованості понять

Тест «Права - ліва рука» виявляє здатність дитини до позиційності, можливість коригувати свою точку зору і думку інших

Методика Пьерона-Рузера допомагає визначити рівень сформованості саморегуляції і навченості (груповий тест)

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНОГО, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ семирічний ДІТЕЙ

Методика «Тест в картинках» допомагає визначити бажаний вид діяльності.

Тест «Персоніфікація мотивів» виявляє найбільш значущі мотиви для навчання в школі

Методика «Вибери фігуру» допомагає визначити рівень сформованості наочно-образного мислення

Методики для визначення рівня словесно-логічного мислення

4.1. Класифікація. Психолог каже дитині: «З п'яти слів вибери те, яке вважаєш зайвим»

Тест «Права - ліва рука» допомагає визначити здатність до позиційності, можливість коригувати свою точку зору і думку інших людей

«Тест Куглера» допомагає визначити рівень розвитку аналітико-синтетичної діяльності

Тест «Шифровка» Векслера допомагає визначити рівень розвитку саморегуляції, здатності до навчання (групове тестування)

ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ДЛЯ психологічного ОБСТЕЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ШЕСТИ СЕМИ РОКІВ

Завдання 1 «Намалюй кружечки» виявляє вміння запам'ятовувати, керуватися інструкцією при виконанні завдання.

Завдання 2 «Графічний диктант» виявляє вміння слідувати вказівкам психолога, допомагає самостійно вирішувати поставлену задачу

Завдання 3 «Чотири правила» виявляє здатність дитини планувати свої дії згідно з правилом, здійснювати самоконтроль

Завдання 4 «Кодування» допомагає визначити рівень навченості, саморегуляції

Завдання 5 «Паличка і хрестик» допомагає визначити рівень саморегуляції

Завдання 6 «Дорисуй фігуру» допомагає визначити рівень сприйняття

Завдання 7 «Знайди слова» (тест Мюнстерберга) допомагає визначити рівень стійкості і вибірковості уваги

Завдання 8 «Пошук зразків» допомагає визначити особливості вибірковості уваги

Завдання 9 «Розпізнавання фігур» (тест Бернштейна) допомагає виявити особливості образної пам'яті

Завдання 10 «Дев'ять геометричних фігур» допомагає визначити особливості образної пам'яті

Завдання 11 «Парні зв'язку» допомагає визначити рівень довільного запам'ятовування з використанням прийому функціональних зв'язків

Завдання 12 «Піктограма» виявляє здатність до асоціативного зорово-словесному запам'ятовування

Аналіз діагностики психологічної готовності дитини до школи. діагностика дітей

Основною метою психологічного обстеження (діагностики) дитини При прийомі в школу є виявлення актуального рівня його психічного розвитку, а також індивідуально-психологічних особливостей, специфіки поведінкових характеристик. Тільки своєчасна діагностика може забезпечити надійний прогноз подальшого розвитку та навчання дитини, а також успішність побудови корекційно-розвиваючої роботи, що приводить до повноцінного формування готовності до навчання до школи.

Зазвичай, коли говорять Про готовність до шкільного навчання . мають на увазі такий рівень фізичного, психічного і соціального розвитку дитини, який необхідний для успішного засвоєння шкільної програми без шкоди для його здоров'я.

Фізіологічна готовність до школи визначається рівнем розвитку основних функціональних систем організму дитини:

Вага мозку 6 - 7 літніх дітей складає 90% ваги мозку дорослої людини, що сприяє вирішенню більш складних інтелектуальних завдань;

До початку шкільного навчання досить розвиваються великі півкулі мозку, особливо лобові частки, які відповідають за розвиток мовлення дитини;

В результаті досить вираженою асиметрії лівого і правого півкулі пізнавальна діяльність дошкільників стає більш осмисленим і цілеспрямованої;

Розвиваються дрібні м'язи руки, які забезпечують формування навичок письма.

Психологічна готовність до школи визначається рівнем розвитку сприйняття, пам'яті, уваги, мислення, мовного розвитку, уяви.

- Дитина знає Основні кольори і їх відтінки . може правильно розрізняти Тяжкість предметів . допускає менше помилок при визначенні запахів, добре сприймає Предмет в цілому . виділяє Основні частини і Співвідносить їх між собою . вміє знаходити Схожі та відмінні ознаки предметів ;

- У дитини Досить розвинена довільна пам'ять . старший дошкільник вже вміє ставити мету запам'ятати що-небудь і досить вільно застосовує способи запам'ятовування;

- У дошкільнят поступово Розвивається довільне увагу . яке виражається в умінні виконувати що-небудь за інструкцією протягом певного часу. Шестирічні діти вже можуть продуктивно займатися одним і тим же ділом протягом 20 і більше хвилин. Правда, їм ще не завжди вдається зосередитися відразу на декількох істотних об'єктах і швидко переключити свою увагу з одного завдання на інше;

- У дошкільнят Розвивається Наочно - образне мислення з елементами абстрактного . Проте, діти ще відчувають труднощі в зіставленні відразу кількох ознак предметів, у виділенні найбільш істотного в предметах і явищах, в перенесенні засвоєних навичок розумової діяльності на рішення нових завдань. Дітям старшого дошкільного віку притаманне одухотворення неживої природи або небесних тіл, вони не вміють подивитися на себе з боку, вони спираються на здаються їм відносини речей, а не на те, що є насправді. Все це свідчить про особливості мислення в цьому віці;

- У дитини Досить великий словниковий запас . Його мова відрізняється Вживанням слів, пов'язаних з рухом і діяльністю . збільшенням кількості Узагальнюючих слів . стає Зв'язковий, логічною . Старший дошкільник вже може Поділитися інформацією про події . які відбулися з ним Деякий час назад .

- У дошкільника Уява потребує опори на предмет в меншій мірі . Чим на попередніх Етапах розвитку. Воно Переходить у внутрішню діяльність . яка проявляється в словесній творчості (лічилки, дражнилки, вірші), в створенні малюнків, ліплення і т. д.

- У дитини вже Сформовано просторові відносини . він може правильно визначити положення предмета в просторі (над-під, попереду-позаду, нижче-вище, зліва-праворуч), правильно виділити такі відносини, як «вже-ширше», «більше-менше», «коротше-довше». Старші дошкільнята вже сприймають час, як категорію, яку не можна повернути або прискорити.

Соціальна або особистісна готовність до навчання в школі визначається рівнем розвитку емоційно-вольової сфери дитини, бажанням дитини вчитися, прийняттям соціального статусу школяра, сформированностью навичок спільної діяльності і навичок спілкування з дітьми і дорослими, орієнтацією на соціальні норми і цінності, рівнем самооцінки.

Отже, Діагностика готовності до шкільного навчання, яку проводить психолог . включає:

Діагностику фізіологічної готовності . т. е. вивчення:

- загального фізичного розвитку;

- довільної регуляції дій.

Діагностику психологічної готовності . т. е. вивчення рівня розвитку:


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...