Особливості розвитку словника дітей дошкільного віку таблиця. Розвиток дитини

Сторінка 9 з 42

Особливості розвитку словника дітей дошкільного віку

Збагачення словникового запасу відбувається В процесі ознайомлення з навколишнім світом, у всіх видах дитячої діяльності, повсякденному житті, спілкуванні . Робота над словом уточнює уявлення дитини, поглиблює його почуття, організовує соціальний досвід. Все це має особливе значення в дошкільному віці, оскільки саме тут закладаються основи розвитку мислення й мови, відбувається становлення соціальних контактів, формується особистість.

Перш за все, діти засвоюють побутової словник .

- назва частин тіла, особи, іграшок, посуду, меблів, одягу, предметів туалету, їжі, приміщень;

- природознавчий словник: назви явищ неживої природи, рослин, тварин;

- соціологічний словник: слова, що позначають явища суспільного життя (праця людей, рідна країна, національні свята, армія та ін.);

- емоційно-оцінну лексику: слова, що позначають емоції, переживання, почуття (сміливий, чесний, радісний), якісну оцінку предметів (хороший, поганий, прекрасний); слова, емоційна значущість яких створюється за допомогою словотворчих засобів (голубонько, голосок), освіти синонімів (прийшли - приплесли, засміялися - захихотіли); за допомогою фразеологічних сполучень (бігти стрімголов); слова, в власне лексичне значення, яких міститься оцінка визначених ним явищ (старий - дуже старий);

- лексику, що позначає час, простір, кількість.

З віком кругозір дітей розширюється - від уявлень і елементарних понять про предмети, з якими дошкільнята стикаються в режимних моментах, в найближчому оточенні (в 2-3 року), до понять громадського характеру, подій суспільного життя країни (6-7 років).

Розвиток словника розуміється як тривалий процес кількісного накопичення слів, освоєння їх соціально закріплених значень і формування вміння використовувати їх в конкретних умовах спілкування.

У розвитку словника дітей дошкільного віку Виділяють дві сторони . Кількісний ріст словникового запасу і його Якісний розвиток . т. е. оволодіння значеннями слів.

Кількісний ріст словника.

Дошкільний вік - період швидкого збагачення словника . Його зростання залежить від умов життя і виховання, тому в літературі дані про кількість слів дошкільнят одного і того ж віку дуже різняться між собою.

Перші осмислені слова з'являються у дітей До кінця першого року життя . У сучасній вітчизняній методиці нормою вважається 10-12 слів до року. Розвиток розуміння мови в значній мірі випереджає активний словник. Після півтора років збагачення Активного словника відбувається швидкими темпами . і до кінця другого року життя він становить 300 - 400 слів, а до трьох років може досягати 1500 слів.

Величезний стрибок у розвитку словника відбувається Не тільки і не стільки за рахунок запозичення слів з промови дорослих . Скільки за рахунок оволодіння способами утворення слів .

Розвиток словника здійснюється за рахунок слів, що позначають предмети найближчого оточення, дії з ними, а також окремі їх ознаки. У наступні роки кількість уживаних слів також швидко зростає, однак темпи цього приросту дещо сповільнюються.

Третій рік життя - період Найбільшого збільшення активного словникового запасу .

До 4 років кількість слів доходить до 1900, В 5 років - до 2000 - 2500 . а В 6 - 7 років до 3500 - 4000 слів . Індивідуальні відмінності в словнику спостерігаються і в ці вікові періоди. За словами Д. Б. Ельконіна, відмінності в словнику більш великі, ніж в будь-якій іншій сфері психічного розвитку.

Особливо швидко збільшується Число іменників і дієслів . Повільніше зростає число використовуваних Прикметників. Це пояснюється, по-перше, умовами виховання (дорослі мало уваги звертають на знайомство дітей з ознаками і якостями предметів), по-друге, характером імені прикметника як найбільш абстрактної частини мови.

Діти Вже на третьому році життя у своєму розпорядженні Досить різноманітним словником, що забезпечує спілкування з оточуючими.

У дошкільному віці дитина повинна оволодіти таким словником, який дозволив би йому спілкуватися з однолітками і дорослими, успішно навчатися в школі, розуміти літературу, телевізійні і радіопередачі і т. Д.

Розвиток словника розуміється як тривалий процес оволодіння словниковим запасом, накопиченим народом в процесі його історії.

Перш за все, кидаються в очі кількісні зміни в словнику дитини. В 1 рік малюк активно володіє 10-12 словами, а до 6 років його активний словник збільшується до 3-3,5 тисяч.

Говорячи про якісну характеристику словника, слід мати на увазі поступове оволодіння дітьми соціально закріпленим змістом слова, що відображає результат пізнання. Цей результат пізнання закріплюється в слові, завдяки чому усвідомлюється людиною і передається в процесі спілкування іншим людям.

В силу наочно-дієвого і наочно-образного характеру мислення дитина опановує, перш за все, назвами наочно представлених або доступних для його діяльності груп предметів, явищ, якостей, властивостей, відносин, які відображені в словнику дітей досить широко.

Цим же пояснюється або відсутність в словнику дошкільнят таких слів, які позначають більш абстрактні поняття або спотворення їх сенсу.

Іншою особливістю є поступове оволодіння значенням, смисловим змістом слова. Так як понятійне мислення у дитини-дошкільника ще не склалося, то і сенс слова, яким він опановує, не може бути на певному віковому етапі понятійним. Спочатку дитина відносить слово лише до конкретного предмету або явищу. Таке слово не має узагальнюючого характеру, воно лише сигналізує дитині про конкретний предмет, явище чи викликає їх образи (наприклад, для дитини слово годинник позначає тільки ті години, які висять на цій стіні).

У міру того як дошкільник освоює навколишню дійсність - предмети, явища (особливо, властивості, якості), він починає їх узагальнювати по тими чи іншими ознаками. Часто узагальнення робляться за ознаками несуттєвим, але емоційно значущим для дитини. У цьому випадку слово позначає узагальнення, але його зміст часто розходиться з соціально закріпленим, будучи або надмірно вузьким, або надмірно широким. Типовий приклад, коли малюк «кицею» називає не тільки кішку, а й інші хутряні, пухнасті предмети, надмірно розширюючи сенс цього слова. В іншому випадку слово мама він відносить тільки до своєї мами, братом називає тільки свого брата, звужуючи зміст слова до надзвичайно конкретного.

Це ж явище на іншому змісті простежується у більш старших дітей. Так, овочами вони часто вважають лише морква, цибуля, буряк, не включаючи сюди, наприклад, капусту, огірок, помідор. В іншому випадку, розширюючи значення слова, діти беруть у поняття «овочі» деякі види фруктів, гриби, мотивуючи це тим, що «все це росте» або «все це їдять». І лише поступово, у міру розвитку мислення, вони опановують об'єктивним понятійним змістом слова. Таким чином, значення слова протягом дошкільного дитинства змінюється в міру розвитку пізнавальних можливостей дитини. [15; 54]

Ще одна особливість словника дошкільника - це значно менший його обсяг у порівнянні зі словником дорослого, так як досвід пізнання дитини і, отже, обсяг накопичених відомостей про навколишній значно поступається обсягу знань дорослої людини.

Таким принципом, перш за все, є опора при формуванні словника у дітей на активну і дієву пізнання ними навколишньої дійсності. У структурі програми цей принцип реалізується таким чином, що зміст словникової роботи включено в розділи, присвячені різним видам діяльності (праця, гра, заняття, побутова діяльність).

Наступним принципом є зв'язок змісту словникової роботи з поступово розвиваються можливостями пізнання дитиною навколишнього світу. Таким чином, зміст словникової роботи ускладнюється від однієї вікової групи до іншої.

Ускладнення в змісті програми словникової роботи можна простежити в трьох наступних напрямках:

1. Розширення словника дитини на основі ознайомлення з поступово збільшується колом предметів і явищ.

2. Введення слів, що позначають якості, властивості, відносини, на основі поглиблення знань про предмети і явища навколишнього світу.

Перейти на сторінку: 1 2

Вивчення особливостей формування словника дітей старшого дошкільного віку

3-5 років рекомендується особливу увагу на цьому віковому етапі приділяти правильному розумінню дитиною значень слів, активізації назв предметів їх якостей і властивостей, дій, уточненню узагальнюючих понять. Вказується на необхідність виховувати у дитини інтерес до слова, потреба дізнаватися значення нових слів.

Важливе місце в системі мовної роботи відводиться розширенню запасу і підбору слів близьких і протилежних за змістом (синонімів і антонімів.)

При ознайомленні з багатозначними словами автор рекомендує використовувати наочні посібники і зазначає, що важливо багатозначні слова представляти різними частинами мови. Крім того, дошкільнят цього віку можна знайомити і з походженням деяких слів. Ускладнення навчальних завдань здійснюється поступово. Від пояснення окремих слів до складання словосполучень. потім пропозицій і, нарешті, переносять засвоєні лексичні навички в зв'язну мова.

Таки чином, питання розвитку словника дітей середнього віку всебічно розглядається в педагогічній літературі. Розроблено різні підходи до формування словника дітей, показана тісний зв'язок між засвоєнням предметного понятійного змісту кожного слова і розширенням і поглибленням розуміння семантичних відносин між словами.

Висновки по 1 главі

Вивчення психолого-педагогічної літератури показало. Що для обґрунтування методики лексичної роботи потрібне розуміння фізіологічної та психологічної природи слова, знання особливостей кількісного і якісного розвитку дитячої лексики.

Мова дітей середнього дошкільного віку відрізняє рухливість і нестійкість, значні індивідуальні відмінності. Вони можуть орієнтуватися на смислову сторону слова, проте спроба пояснити значення слова викликає у багатьох дітей утруднення. Діти можуть визначати призначення предмета, функціональні ознаки.

Збільшується мовна активність дитини. Дітей цього віку називають чомучками. Запас слів досить значний, діти вживають слова в найрізноманітніших граматичних формах і поєднаннях.

Особливу увагу на цьому віковому етапі приділяється розумінню значень слів, подальшому збагаченню активного словника. Поглиблення і розширення кола освоюваних понять безпосередньо пов'язані з освоєнням значень слів.

Особливість словникової роботи в дошкільному закладі полягає в тому, що вона пов'язана з усією виховно-освітньою роботою з дітьми. Збагачення словникового запасу відбувається в процесі ознайомлення з навколишнім світом, у всіх видах діяльності, повсякденному житті, спілкуванні. Робота над словом уточнює уявлення дитини, поглиблює його почуття, організовує соціальний досвід. Все це має особливе значення в дошкільному віці, оскільки саме тут закладаються основи розвитку мислення й мови. Відбувається становлення соціальних контактів, формується особистість.

Таким чином, роль слова як найважливішої одиниці мови і мовлення. його значення в психічному розвитку дитини визначають місце словникової роботи в загальній системі роботи з розвитку мовлення дітей в дитячому садку.

Глава 2 .Педагогіческіе умови формування словника дітей старшого дошкільного віку

.1 Вивчення особливості розвитку словника у дітей середньої Групи

Словник лінгвістичний педагогічний діти

Вивчення особливостей розвитку словника дітей середньої групи проводилося в ГОУ № 835 Південного округу м Москви. У дослідженні брало участь 19 дітей.

Нами були поставлені такі завдання:

Вивчити знання назв предметів і їх частин.

Уміння підбирати дієслова, пов'язані з рухом і станом, що відповідають на питання Що робить?

Уміння підбирати визначення.

Уміння правильно використовувати узагальнюючі поняття.

Вивчити запас антонімів і синонімів.

Вивчити розуміння і вживання багатозначних слів.

Для вирішення ці завдань нами були використана методики, розроблені Т. І Гризик * і І. Д. Коненковой. **

Для вивчення, розвитку словника дітей п'ятого року життя, скористалися методикою Гризик Тетяни Іванівни.

В ході дослідження вирішувалися такі завдання, чи може дитина називати предмети і їх основні частини, їх якості та властивості, дії і функції, деякі професії людей, дитинчат тварин; позначати різні дії відповідними дієсловами; підбирати прикметники до іменників, використовувати антоніми. Для цього пропонується 8 завдань. Результати вивчення стану словника дитини представлені в таблицях № 1 і 2 завдання пропонується оцінювати по 5 бальній системі.

Завдання 1. Назви предмети

Дитині показували картинку, на якій зображено шість предметів: черевики, чайник, будинок, вантажна машина, плаття, стілець. Послідовно задавалися наступні питання: Що носять на ногах? У чому заварюють чай? Де живуть люди? Що допомагає людям перевозити вантажі. Що носять дівчинки? На чому сидять люди? Дитина уважно слухає дорослого, знаходить відповідну картинку, називає предмет.

Відповідь оцінювався наступним чином: 5 - якщо дитина називав всі шість предметів; 4 - якщо дитина назвав від п'яти до трьох предметів; 3 - якщо дитина назвав менше трьох предметів; 2 - якщо дитина назвав два предмета; 1 - якщо дитина говорить неадекватні відповіді або слова заміни.

Дане завдання виявилося дуже легким для дітей. Майже всі діти правил


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...