Моніторинг розвитку особистості дитини. особистість дитини

Моніторинг особистісного розвитку дитини

У процесі засвоєння їм додаткової освітньої програми

Розвиток особистісних якостей дитини має бути передбачено в кожній освітній програмі.

На розвиток особистості дитини впливає безліч факторів, а не тільки спілкування з педагогом додаткової освіти. Крім того, досить непросто знайти ті показники особистісного розвитку, на підставі яких можна визначити їх позитивну динаміку.

Дана методика передбачає відстежувати динаміку особистісного розвитку дітей, що займаються в системі додаткової освіти, за трьома блоками особистісних якостей - організаційно-вольові, орієнтаційні, поведінкові якості особистості (Таблиця 1). У сукупності наведені в таблиці особистісні властивості відображають багатовимірність особистості; дозволяють виявити основні індивідуальні особливості дитини, легко спостережувані і контрольовані, доступні для аналізу будь-якого педагогу і не вимагають залучення інших фахівців. Разом з тим, запропонований в таблиці перелік якостей може бути доповнений педагогом відповідно до цільових установками його програми.

Технологія визначення особистісних якостей того, хто навчається полягає в наступному: сукупність вимірюваних показників (терпіння, воля, самоконтроль, самооцінка, інтерес до занять, конфліктність, тип співробітництва) оцінюється за ступенем вираженості (від мінімальної до максимальної). Для зручності виділені рівні позначаються балами. В якості методів діагностики особистісних змін дитини можна використовувати спостереження, анкетування, тестування, діагностичну бесіду, метод рефлексії, метод незакінченого пропозиції та інші.

Технологія моніторингу особистісного розвитку дитини вимагає документального оформлення отриманих результатів на кожну дитину. З цією метою педагог оформляє на кожну дитину Індивідуальну картку обліку динаміки особистісних якостей розвитку дитини (Таблиця 2).

Картка заповнюється два рази в рік - на початку і в кінці навчального року. При необхідності це можна робити частіше, для чого можна ввести додаткові графи.

Отримані зрізи дозволяють послідовно фіксувати поетапний процес зміни особистості кожної дитини, а також планувати темп індивідуального розвитку.

До оцінки перерахованих в картці особистісних якостей може залучатися сам навчається. Це дозволить, по-перше, співвіднести його думку про себе з тими уявленнями оточуючих людей; по-друге, наочно показати дитині, які у нього є резерви для самовдосконалення.

Моніторинг особистісного розвитку дитини в процесі засвоєння їм додаткової освітньої програми

Знань, пре-редбачені Програмою ); Середній рівень (обсяг Засвоєних знань більш. - на регіональному рівні. Моніторинг Особистісного Розвитку Дитину в Процесі освоєння Їм Додатковою Освітньої Програми Показники (оцінювані параметри).

Програма елективного курсу з літератури для учнів 10 класів Автор Програми

Ефективності Засвоєння . визначення, що дає Додаткову . Моніторинг Особистісного Розвитку Дитину в Процесі освоєння Їм Програми . Дитину в освоєнні Освітньої Програми - завищена - занижена - нормальна - інтерес до занять продиктований Дитині .

Освітня Програма початкової загальної освіти МОУ Пісківська сош 2011 2015 г

Додаткових Освітніх Програм У школі створені і реалізуються Додаткові Освітні Програми . Особистісного і пізнавального Розвитку Дитини ; складання комплексних індивідуальних Програм загального Розвитку .

Організація моніторингу особистісних досягнень вихованця

Характерною рисою сучасного етапу оновлення освітнього середовища досліджуваних установ є орієнтація на створення індивідуальних освітніх маршрутів для вихованців. Даний аспект діяльності висуває необхідність організації системної роботи з відстеження особистісного розвитку дітей на всіх етапах взаємодії з середовищем.

До числа ефективних технологій управління якістю освіти відноситься моніторинг якості освіти. Завдяки своїй регулярності, суворої спрямованості на вирішення завдань управління і високу технологічність моніторинг йде далі традиційної діагностики.

За останній час накопичено певний досвід оцінки ефективності навчально-виховного процесу в установах додаткової освіти дітей. Моніторинг якості освітньої діяльності УДОД є механізмом відстеження ефективності цієї діяльності. Якщо освітня діяльність УДОД - це реалізація процесу навчання, виховання і розвитку особистості дитини через створення сприятливих умов, то моніторинг цієї діяльності повинен бути спрямований на вивчення особистості дитини і створювані в навчальному закладі умови її розвитку.

Мета даного моніторингу - з'ясувати, наскільки освітній процес, організований в установі додаткової освіти дітей, сприяє позитивним змінам в особистості дитини, формування ключових компетенцій; виявити і вирішити найбільш гострі проблеми його організації з тим, щоб аналізувати, узагальнювати і поширювати позитивний досвід діяльності педагогів.

Виділяють наступні функції моніторингу якості освітньої діяльності УДОД: методична, наукова, проектувальних, консультативна, організаційна, експертна, інформаційна.

Отримана в процесі педагогічної взаємодії інформація оцінюється його учасниками для визначення ефективності взаємодії і прогнозірова ванні розвитку взаємодії на майбутнє. Це служить базою постановки нових цілей і завдань, визначення подальших планів діяльності, механізмів їх реалізації.

Безперервне вивчення педагогічного процесу будується на наступних основ них принципах: екологічність, співпраці, конструктивності, Конфіденційність особистої, компетентності.

У моніторинговому стеження і прогнозуванні немає необхідності прагнути до збору максимально можливої ​​кількості інформації, тому оцінка здійснюється на базі деякого обмеженого набору показників, у своїй сукупності дають картину в цілому.

Важливо відзначити, що в науковій літературі недостатньо диференційовані такі поняття, як педагогічний моніторинг, моніторинг якості освіти, психолого-педагогічний моніторинг і ін. При цьому відповідно можна виділити ще один тип моніторингового дослідження - моніторинг особистісних досягнень вихованця, який дозволяє враховувати індивідуальні особливості дітей, а також аналізувати зміни в особистісному розвитку, формуванні відповідних компетенцій.

Аналіз теорії і практики діяльності установ додаткової освіти дозволяє виділити основні вимоги до проведення моніторингу особистісних досягнень: чітка визначеність об'єктів і предметів моніторингу; участь в моніторингу кожного суб'єкта освітнього процесу; наявність єдиних параметрів, критеріїв спостереження з оцінкою освітніх результатів; гласність, відкритість, керованість і гнучкість моніторингового процесу; науково-методичне та психологічне обґрунтування моніторингу.

Наявність єдиних параметрів і критеріїв оцінки освітніх результатів виступає показником домовленості педагогічного колективу про загальне розуміння освітніх результатів в установі додаткової освіти, є змістовною основою, системоутворюючим фактором проектування моніторингової системи установи (підрозділу).

Методи, які використовуються в моніторингу особистісних досягнень: педагогічні спостереження, аналіз і вивчення педагогічної документації, аналіз і вивчення результатів продуктивної діяльності, соціологічні опитування, анкети, психологічні тести та методики, методи математичної статистики.

У процесі моніторингу установи додаткової освіти з'ясовуються наступні питання: чи досягається мета навчально-виховного процесу, чи існує позитивна динаміка в розвитку учня по порівняй нію з результатами попередніх діагностичних досліджень і ін.

Як бачимо, аналіз якості навчально-виховного процесу, розвитку особистості дитини, професійного зростання педагога додаткової освіти є вихідними пунктами для створення системи моніторингу в установі додаткової освіти.

4. Форми фіксації особистісних досягнень учнів в УДОД

Результати моніторингу якості освіти зумовлюють розробку форми фіксації особистісних досягнень дітей. В даний час існують такі форми фіксації: карта-профіль особистісних досягнень; Зошит успішності; Портфоліо досягнень вихованця, Кейс-стаді та ін. Дані форми відносяться до розряду автентичних (тобто справжніх, найбільш наближених до реального оцінювання) індивідуалізованих оцінок, орієнтованих не тільки на процес оцінювання, але і самооцінювання. Основний сенс - показати все, на що ти здатний.

Як правило, в них фіксується: рівень освоєння освітньої програми по виду діяльності, яким займається дитина; особливості розвитку пізнавальних процесів, що входять в структуру спеціальних здібностей; деякі особистісні характеристики (мотивація, ціннісні орієнтації, самооцінка); результати участі в фестивалях, оглядах, конкурсах, олімпіадах і т. п.

Так, наприклад, в зошиті успішності відображаються успіхи учня, корисні справи, які він зробив для себе, своїх рідних, друзів і оточуючих людей. Використання даної зошити дозволяє підвищити якість і результативність роботи педагогів додаткової освіти (рис.1).

Спонукальна. Участь в педагогічному моніторингу різних учасників педагогічного процесу - вихователів, завідувачів, методистів, батьків - підвищує рівень їх педагогічної культури, інтерес до виховання, спонукає до глибшого вивчення дітей, самоаналізу свого педагогічної праці. Дослідницька установка є основою педагогічної творчості. Завдяки педагогічному моніторингу процес побудови освітньої та виховної роботи в дошкільному закладі може стати особистісно своєрідним, т. Е. Відповідати широкому діапазону особистісних можливостей діяльності педагога.

Формує. Впровадження педагогічного моніторингу в роботу дошкільних установ дозволить більш ефективно використовувати «зону найближчого розвитку» дитини. Для повноцінного формування особистості дитини необхідно знати його сильні, слабкі і оформляються боку, що може бути повно відстежено за допомогою педагогічного моніторингу. Спираючись на його результати, педагог зможе підібрати методи і прийоми індивідуально для кожної дитини, враховуючи його можливості, що, безсумнівно, матиме позитивний вплив на рівень розвитку дітей, допоможе уникнути випадання із зони уваги педагога будь-яких недоліків і труднощів у вихованні особистості дитини.

Корекційна. Тісно пов'язана з формує функцією. Спрямованість педагогічного моніторингу на особливості поточних процесів передбачає виявлення і фіксацію численних непрогнозованих, несподіваних результатів реалізації освітньої роботи. Серед них можуть бути як позитивні, так і негативні з точки зору розвитку особистості, це допоможе педагогам вжити заходів на посилення позитивного і в той же час ослаблення негативного.

Всі функції, які виконує педагогічний моніторинг як частина педагогічної діяльності, підпорядковані цілі підвищення якості навчання і виховання, забезпечення наукового підходу до управління навчальною і виховною діяльністю.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...