Формування значень слів дітей

2. уточнення звукового образу слова, звуковий аналіз слова;

3. виділення семантичних ознак даного слова;

4. введення даного слова в певний семантичне поле і уточнення парадигматичних зв'язків даного слова в системі парадигматичних зв'язків всередині семантичного поля;

5. закріплення значення даного слова в контексті (словосполученні, реченні), закріплення синтагматических зв'язків даного слова.

Зазначена послідовність не є жорсткою, іноді видозмінюється.

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Формування структури значення слова ґрунтується на сучасних психолінгвістичних даних про компонентний аналізі значення слова.

На основі даних онтогенезу і результатів проведеного дослідження лексики роботу з дітьми, що страждають стертою формою дизартрії, необхідно проводити з уточненням денотативного, формуванням сигнификативного і контекстуального компонентів значення слова.

З огляду на характер труднощів дітей зі стертою формою дизартрії, робота над денотативного і понятійним компонентами значення слова здійснюється послідовно-паралельно, з поступовим переходом від денотативного до сигнификативная компоненту.

При уточненні денотативного компонента значення слова беруться до уваги різні семантичні ознаки (ситуативні, функціональні, відносини «частина - ціле» і ін.).

Особливу увагу необхідно приділяти понятійному компоненту, формування якого значно затримується у дошкільнят зі стертою формою дизартрії.

При формуванні структури значення слова діти вчаться диференціювати значення слів на основі ознак протиставлення, подібності, аналогії та ін.

Одним з напрямків логопедичної роботи є уточнення контекстуального значення слова, робота над його багатозначністю. Уточнення багатозначності слова проводиться як при визначенні значення іменників, так і при визначенні контекстуального значення прикметників і особливо дієслів (біжить хлопчик, біжить струмок, біжить час).

Л. С. Вигот ським були встановлені загальні закономірності послідовно ного оволодіння дитиною значенням слова як мовного знака. Відповідно до його концепції, засвоєння дитиною значення слова йде в напрямку від формування предметної відне сенності до формування «власне значення» слова через засвоєння його узагальнюючої функції, т. Е. Функції виділення і узагальнення істотних ознак предмета, потім - категоріального значення (засвоєння слова як знака, позначення чающего цілу предметну категорію і зараховує позначення чаєм предмет до цієї категорії). «Магістральний шлях» засвоєння дитиною значення слова передбачає поступовий перехід від «синкретичного» (що визначається практичною діяльністю дитини), «конкретного» значення слова як знака-позначення, найменування предмета, до його відвернений ному, «понятійному» значенням, що включає відображення багатовимірної системи зв'язків і відносин позначається предмета з іншими предметами навколишньої дійсності. Предметно-практична і ігрова діяльність дитини, поряд з практикою мовного спілкування з дорослим, виступає як найважливіший і визначальний фактор формування «пер воначально» значення слова ( «протозначеніе»).

Предметна віднесеність слова як «первісна фор ма існування» його значення засвоюється дитиною зви але досить легко і в досить стислі терміни (іноді навіть в ході «спонтанного» мовного розвитку); оволодіння ж власне значенням слова, як правило, неможливо поза направляючого педагогічного впливу дорослих. Ус воение слів з абстрактним, абстрактним значенням (не виз ділячи безпосередньо предметно-практичною діяльністю дітей) передбачає цілеспрямоване Навчання.

У період раннього і молодшого дошкуляє ного віку слово в лексиконі дитини поки ще «констант але» і «мономорфного» за своїм значенням, проте в середньому і старшому дошкільному віці перше і єдине зна ня слова (як правило, максимально конкретне) доповнює ся ще одним - двома значеннями. Визначальну роль при цьому відіграє істотне розширення сфери пізнавальної діяльності та переведення її на більш високий рівень в зв'язку з початком «системного освіти» (в дошкільних учрежде пах або в сім'ї). Кожне нове значення вже засвоєного слова (як звукового знака) формується за тією ж «універсальної» схемою (від встановлення предметної віднесеності звукокомплексов до формування його узагальнюючого, категорії ального і, нарешті, «понятійного» значення), тільки в більш короткі терміни.

Спочатку дитина опановує словом (як смисловий оди ницей) неусвідомлено і не може дати на перших порах його тол кований, хоча вже і в змозі виділити це слово з потоку мови і співвіднести його з тим чи іншим предметом. У той же врємя, позначаючи будь-якої предмет або дію, дитина від носить його до певного класу предметів або дій і тим самим створює образ предмета.

У структурній лінгвістиці виділяються слова з переважаючим наочним компонентом (собака, ро за, чайник) і абстрактним компонентом (думки, країна, жи Вотня, меблі, робота). Для дитини раннього та молодшого дошкільного віку в усіх словах переважає наочний компонент (Завод - Це де велика труба. Банк - Там рабо тане тато і т. П.).

Однією з проблем для дитини в засвоєнні значення слова є його багатозначність - здатність лексичного знака позначати кілька різних предметів одночасно. Зі сказаного випливає, що дитина з працею визначає слова з абстрактним компонентом (сміх, радість, доброта). Засвоїти їх значення на основі порівняння варіантів їх упо споживання в контексті мови для дитини практично неможливе можна. Не менш складно для дитини опанувати порівняльної ступенем прикметників і прислівників, оскільки для цього не обходимо володіти деякими «ментальними», що зберігають ся в пам'яті, еталонами порівняння. У дитини ж є певні розумові обмеження , обумовлені і рівнем його загального і пізнавального роз витку, і відсутністю відповідного досвіду. Тому, незважаючи на прогрес у мовному розвитку, слово для триріччя нього дитину продовжує залишатися конкретним. Якщо взрос лий може дати досить розгорнуте визначення будь-якого слова (Собака - Це домашня тварина, яка відноситься до класу ссавців, живе разом з людиною і допомагає йому.), То «визначення» дитини буде дуже конкретним і ситуативним (Собака - вона у нас вдома, в селі живе.). Ма ленькі діти також насилу освоюють метафоричність і в цілому переносні значення слів, задаючи «безглузді» пи роси (Від кого відстають годинник? Куди йде кіно? І т. П.). Неко торие діти вважають, що будь-який автомат (навіть з газованою водою) повинен стріляти, раз він так називається, і на будь-якій машині, навіть пральної, можна кудись поїхати. Ана логічним чином діти переробляють і тексти, замінюючи абстрактні і незнайомі слова на більш конкретні і по нятние їм, хоча, можливо, і не існуючі в мові.

Формування словника у дітей дошкільного віку

Формування словника у дітей дошкільного віку

Rating: 3/5 based on 299 votes.

Формування словника у дітей дошкільного віку Критерії сформованості словника: Високий рівень-75 - 100%. Наприклад. і багато іншого. Автор: Агапова Анжеліка Василівна 20. Питання про стан словника і про методику його розвитку у дитини дошкільного віку є одним з актуальних питань. І навпаки, багатство словника є ознакою добре розвиненою мови і показником високого рівня розумового розвитку. Сприйняття дитини втрачає свій спочатку глобальний характер. Основи лінгвістичної теорії значення. Третій рік життя характеризується активним і швидким розвитком словника: діти називають предмети, включені в коло їхніх дій і доступні для спостереження в найближчому оточенні; називають дії з предметами, деякі їх особливості частини, розмір, колір; використовують в мові назви деяких трудових дій, знарядь, необхідних у праці; називають власні дії; називають по іменах близьких людей.

Завдання полягає не тільки в тому, щоб навчити дітей користуватися певними словами і виразами, але головним чином в тому, щоб озброїти їх засобами, що дозволяють самостійно розвивати мова в процесі спілкування і навчання. Поняття про ставлення речей між собою, про їх подібність і відмінності є основою класифікації, тому важливо навчити дітей класифікувати предмети і об'єкти максимально можливою кількістю способів. На третьому році життя словник дітей поповнюється в процесі освоєння більш широкого кола предметів домашнього вжитку, з якими діють і вони самі, і дорослі. Помилка виховання полягає в тому, що батьки підкласти під дитячий лепет. Зміст: Використовуються предмети або їх зображення з досліджуваної лексичної теми. На початковій стадії реакція на словесний подразник проявляється у вигляді орієнтовного рефлексу поворот голови, фіксація погляду. Основні рухові вміння і навички у дітей з ОНР сформовані недостатньо, руху ритмічно не організовані, знижені рухова пам'ять і увагу. Інші діти перебувають ближче до межі переходу від третього рівня до четвертого рівня ОНР. Воно сприяє поглибленню пізнавальних інтересів та активності дітей; · Особистісне спілкування, в які вступає дитина, щоб обговорити з дорослими проблеми, пов'язані з емоційним, моральним світом людей, з їхніми вчинками, переживаннями. Але дуже багато ще вимагає подальшого вивчення. З цією метою велася робота по уточненню лексичного значення цих слів. Пояснення значень слів можливо не тільки при опорі на наочність, а й через вже засвоєні слова.

Формування словника дітей дошкільного віку - Формування словника у дітей молодшого дошкільного

Проводять класифікацію запропонованих картинок по несуттєвим ознаками самостійно, або за допомогою дорослого; неточно використовують узагальнюючі слова. Роль антонімів і в лексико - семантичній системі 1. Екстернат Сиряевой Тетяни Рівкатовни. Розвиток мови в дошкільному віці. Так, діти з ОНР часто припускаються помилок при виборі зайвого слова із серії: короткий, довгий, маленький короткий; високий, маленький, низький низький; круглий, великий, овальний овальний; важкий, довгий, легкий важкий.

Формування лексики та граматичного ладу у дошкільників з ОНР. Таким чином, оволодіння словотвором здійснюється на основі розумових операцій аналізу, порівняння, синтезу, узагальнення і передбачає досить високий рівень інтелектуального і мовного розвитку. У практиці знайшли широке застосування такі прийоми тлумачення значень слів: а пояснення значень слів шляхом показу картинки; б зіставлення слова з іншими словами; в пояснення етимології слова; г складання словосполучень і пропозицій з пояснює словом; д пояснення слова іншим словом, близьким за значенням; е підбір до слова слова, протилежної за значенням; ж пояснення значення слова через його визначення; з порівняння слів за звучанням і значенням, підбір римованих слів. Зверніть увагу, представлені вище наукові тексти розміщені для ознайомлення і отримані за допомогою розпізнавання оригінальних текстів дисертацій OCR. До 4 років, виділяє 4 етапи розвитку системної організації дитячого словника.

Лише 13,3% дітей змогли виконати ці завдання в повному обсязі, але навіть вони не змогли набрати максимальну кількість балів. Проблема дослідження: які шляхи вдосконалення логопедичної роботи з формування різних сторін лексики у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови. У роботі застосовувалися відомі, неодноразово апробовані в методичних дослідженнях і практиці методи і прийоми, адаптовані до конкретного змісту, зокрема, методики Колуновой Л. Вказівки - роз'яснення дітям способу дії для досягнення певного результату. Методика проведення словникових дидактичних ігор визначається вмістом словникової роботи, віковими особливостями дітей та іншими факторами. Наприклад: КОТ СЛОН Мовчати - До Річа Плакати - З меяться Роздягнутися - Про дітися Вставати - Л ожіться Розпалювати - Т вшити Загадувати - Про тгадивать Втратити - Н айті У структурі корекційно-логопедичної роботи над лексикою антонімів відводилося значне місце, так як даний вид діяльності вимагає від дітей застосування таких логічних операцій, як аналіз, порівняння, протиставлення і тим самим сприяє розвитку розумових здібностей дітей. Прийнято виділяти чотири основні завдання: Збагачення словника новими словами, засвоєння дітьми раніше невідомих слів, а так само нових значень ряду слів, вже наявних в їхньому лексиконі. Організація тематичних груп слів викликає розвиток лексичної антонімії великий - маленький, хороший - поганий. У вітчизняній методиці навчання російській мові робота над словом розглядається не тільки у вузькому, прагматичному аспекті формування мовних навичок. Филичева в 50-60-і рр. Я зробила висновок, що найбільш ефективний метод словникової роботи з дітьми раннього віку - дидактичні ігри.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...