Ігри обдарованими дітьми дитячому садку

Робота вихователя з обдарованими дітьми

Функції фахівців освітньо-виховного процесу при організації роботи з обдарованими дітьми

1. Діагностична - здійснення психодіагностичної діагностики (початкової, поточної, підсумкової) всіх суб'єктів процесу. Збір і аналіз результатів педагогічної діагностики.

2. Інформаційна - освіта батьків і вихователів з проблем виявлення, супроводу і розвитку обдарованості.

3. Корекційна - організація заходів з адаптації та соціалізації обдарованої дитини. Корекція емоційних і поведінкових порушень.

4. Розвиваюча - участь у розвитку обдарованої дитини (індивідуальні та групові заняття, надання допомоги вихователям і фахівцям при складанні програми індивідуального розвитку обдарованої дитини).

1. Організаційна - здійснює організацію та координацію процесу супроводу обдарованої дитини. Спільно з керівником ДНЗ формує співтовариство виховують дорослих: батьків, педагогів, психолога, помічника вихователя з метою забезпечення емоційного благополуччя дитини і педагогічного колективу.

2. Інформаційна - консультування батьків з питань виховання, навчання їх обдарованих дітей.

3. Контролююча - розробка схеми спостереження за процесом супроводу обдарованої дитини. Корекція діяльності суб'єктів процесу на основі моніторингу та аналізу їх роботи.

4. Методична - організовує методичне оснащення процесу супроводу обдарованої дитини (посібники, література, іграшки та інше обладнання). Надає методичну допомогу педагогам у розробці програм.

1. Інформаційна - співпраця з батьками (особами їх заміщають) з метою поширення інформації про особливості обдарованої дитини.

2. Розвиваюча - визначення педагогічних завдань супроводу з урахуванням індивідуальних особливостей обдарованих дітей і потреб сім'ї. Розробка і впровадження індивідуальних та групових програм розвитку обдарованої дитини.

3. Координуюча - здійснює координацію діяльності помічника вихователя, музичного керівника, інструктора з фізичної культури та інших викладачів в рамках програми супроводу обдарованої дитини.

Інші суб'єкти педагогічної діяльності:

1. Діагностична - виявлення групи дітей зі спеціальними здібностями. Поглиблена діагностика обдарованої дитини з метою визначення його зони найближчого розвитку.

2. Розвиваюча - - здійснює розвиток музичних, фізичних і ін. Здібностей та емоційної сфери дитини. Враховує індивідуальні особливості дітей, здійснює диференційований підхід до підбору груп обдарованих дошкільнят. Бере активну участь в перетворенні середовища розвитку дитини.

Розвиваючий етап: участь в організації та проведенні заходів ДОУ, відвідування спільно з дітьми концертів, свят, художніх виставок і музеїв. Участь в діяльності клубу для батьків. Участь в організації та проведенні виставки дитячих робіт.

Робота з обдарованими дітьми вимагає додаткових вимог до професіоналізму і особистості педагога. М. Карне виділяє наступні якості, необхідні педагогу для роботи з обдарованими дітьми:

· Теоретичні знання з питання обдарованості;

· Наявність практичного досвіду;

· Цілеспрямованість і наполегливість;

· Зрілість (обізнаність своїх цілей і завдань);

Тому вважаємо за необхідне вести спеціальну підготовку педагогічного колективу для роботи зі здібними дітьми.

Мета - робота над усвідомленням, оцінкою та розвитком особистісних якостей, необхідних для роботи з обдарованими дітьми.

Для досягнення даної мети використовуються різні форми роботи:

1. консультація, семінар, семінар-практикум, ділова гра.

· Поняття обдарованості, її ознаки та види;

· Характеристика обдарованих дітей дошкільного віку;

· Особливості спостереження за дітьми з метою виявлення у них ознак обдарованості;

· Специфіка взаємовідносин в групі обдарованих дітей;

· Особливості організації освітньої роботи з обдарованими дошкільниками;

· Особливості підготовки до школи обдарованої дитини.

2. тренінгові заняття.

Робота з батьками:

Розуміння в сім'ї високого потенціалу дітей є одним з важливих умов для розвитку їх обдарованості, а його відсутність веде за собою «зубожіння думки» (А. М. Матюшкін, Ю. С. Багімов і інші). Однак, навіть найкращі спонукання батьків можуть зіграти як позитивну, так і негативну роль в розвитку обдарованої дитини. Тому фахівцям, що працюють з такими дітьми, потрібно приділяти особливу увагу родині.

Мета - допомога батькам у пошуку шляхів вирішення проблем, що часто зустрічаються при вихованні обдарованої дитини.

Форми роботи з батьками обдарованих дітей:

1. бесіди та семінари.

Основна тематика: особливості обдарованої дитини, вплив стилів дитячо-батьківських відносин на його розвиток, роль розуміння дорослими обдарованості, щаблі становлення дитячої обдарованості та ін.

2.деловие гри, тренінгові заняття, індивідуальні консультації.

Підсумком цієї роботи можна вважати наступні позитивні результати: наші діти неодноразово беруть участь у різних конкурсах міського, регіонального рівня, завойовують призові місця, мають високий творчий потенціал, хороші комунікативні здібності. При відстеженні подальшого життєвого шляху наших випускників, можна відзначити, що вони добре адаптуються в нових соціальних умовах, батьки підтримують і продовжують розвивати виявлені здібності своїх дітей.

Головне в роботі з обдарованою або іншими словами талановитим дитиною не акцентріровать увагу інших дітей на їх відмінності в плані здібностей, а створювати всі необхідні умови для реалізації наявних можливостей кожної дитини.

1. Богоявленська Д. Б. Робоча концепція обдарованості [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // school. msk. ort. ru

2. Виготський, Л. С. Психологія. [Текст] / Л. С. Виготський. - М: Видавництво «ЕКСМО - Прес», 2000. - 1008 с.

3. Лейтес, Н. С. Здібності та обдарованість в дитячі роки [Текст] / Вікова психологія: хрестоматія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упоряд. і науч. ред. В. С. Мухіна, А. А. Хвостов. - 6-е изд. стер. - М. Видавничий центр «Академія», 2007. 624 с.

4. Маклаков, А. Г. Загальна психологія [Текст] / А. Г. Маклаков. - СПб. Пітер, 2002. - 592 с.

5. Загальна психологія [Текст]: курс лекцій для першого ступеня педагогічної освіти / Упоряд. Е. І. Рогов. - М. ВЛАДОС, 1995. - 448 с.

6. Психологія обдарованості дітей і підлітків [Текст]: Учеб. посібник для студ. вищ. і середовищ. пед. навч. закладів / Ю. Д. Бабаєва. Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина і ін.; За заг. ред. Н. С. Лейтеса. - 2-е вид. Переаб. і доп. - М. Видавничий центр «Академія», 2000. - 336 с.

7. Словник психолога - практика [Текст] / Упоряд. С. Ю. Головін. 2-е изд. перераб. і доп. - Мн. Харвест, 2001. - 976 с.

8. Вчені записки ДНДІ психології [Електронний ресурс] / Теплов Б. М. Способностті і обдарованість. - М. Вчені записки ДНДІ психології, т. 2, 1941. - Режим доступу: http: // www. medobozrenie. ru.

9. Мартинов С. "Хочу, щоб моя дитина була вундеркіндом". Ж. "Дошкільне виховання". № 8. 1994, с. 77-80.
10. Бєлова Е. "Обдаровані діти". Ж. "Дошкільне виховання". № 4. 1991, с. 69-75.
11. Бурменская Г. В. Слуцької В. М. "Обдаровані діти". М. Прогрес, 1991.
12. Лейтес Н. "Чи легко бути обдарованим?". Ж. "Сім'я і школа". № 6. 1990, с. 34.

13. Виготський Л. С. Уява і творчість в дитячому віці. Психологічний нарис. Кн. Для вчителя. М. Просвещение, 1991. \
14. Лейтес Н. С. Розумові здібності і вік. М. Педагогіка, 1971.

Розміщено на Allbest. ru

Підтримка і розвиток внутрішнього потенціалу особистості обдарованої дитини дошкільного віку

Ігри обдарованими дітьми дитячому садку

Серед найцікавіших і загадкових явищ природи - дитяча обдарованість, безсумнівно, займає одне з провідних місць. Самим сензитивним періодом для розвитку здібностей є раннє дитинство і дошкільний вік. Доведено, що кожна дитина від народження наділений величезних потенціалом, який за сприятливих умов ефективно розвивається і дає можливість дитині досягати великих висот у своєму розвитку.

Ми вивчили досвід роботи р Красноярська по даній темі і взяли за основу систему виховно - освітньої діяльності з розвитку дитячих здібностей.

Перш за все, це створення умов:

 • Наявність спеціально підготовлених висококваліфікованих вихователів і педагогів додаткової освіти.
 • Наявність багатої предметно - просторового середовища.
 • Створення атмосфери доброзичливості і дбайливості по відношенню до дитини.
 • Наявність системи.
 • У своїй роботі ми керуємося наступними принципами.

 • Наступність, що реалізується в процесі співпраці вихователів, педагогів додаткової освіти та батьків.
 • Облік сінзітівності дошкільного дитинства.
 • Індивідуальний підхід,
 • Своєчасний початок.
 • Можливість вибору.
 • Комплексний підхід.
 • Раціональне співвідношення індивідуальної і колективної діяльності дитини, обсягу спеціальних і обсягу загальнорозвиваючих занять.
 • Взаємодія і співробітництво дитячого саду з установами освіти, культури, мистецтва.

  Система виховно - освітньої діяльності з розвитку дитячих здібностей

  Мета системи: максимальне розкриття природного потенціалу кожного вихованця

  Ігри обдарованими дітьми дитячому садку

  Сходинки здібностей - це шлях сходження вихованця ДНЗ до вершин свого розвитку або система виховно - освітньої роботи.

  Перший етап (2 - 3 роки) - Скарбничка естетичних переживань, настроїв, емоцій. Перші сенсорні враження. Найголовніше на цьому етапі - пробудження чуттєвої сфери, а мистецтво має з'явитися супроводжуючим фоном розвитку.

  Другий етап (3 - 4 роки) - Занурення в діяльність. Початкові ознаки природного потенціалу. Дитина даного віку дуже активний, він з цікавістю береться за будь-яку справу, не залежно від рівня його складності та новизни. З огляду на це, необхідно надавати дітям широкий спектр різних видів діяльності. Дуже важливо на даному етапі спостерігати за дитиною.

  Третій етап (4 - 5 років) - інтерес, бажання, творчий пошук. Головне на даному етапі підтримати дитину, допомогти йому визначитися. На даному етапі вже можлива робота по об'єднанню дітей мають однотипні здатності в групи для додаткових занять.

  Четвертий етап (5 - 6 років) - яскраві прояви природного потенціалу. Якщо на попередніх етапах діяльність затівається дитиною просто заради самої діяльності, то тепер дитина прагне до досягнення результату в ній, докладаючи максимум зусиль, для того щоб діяльність була успішною. Дітям пропонують різні види інтелектуальних ігор.

  П'ятий етап (6 - 7 років) - прояв обдарованості. Перші кроки в світ професійного мистецтва. Даний етап характеризується тим, що у окремих дітей відбувається яскравий розквіт здібностей, рівень розвитку яких може говорити про наявність у них певної міри обдарованості.

  Ігри обдарованими дітьми дитячому садкуУ нашому дитячому садку є творчі гуртки за інтересами: «Чарівний пензлик», «Черемушки», «Концертний зал», «Рідний край», Слухняні язички і ін. Але не кожен гурток є майстерні для обдарованих дітей. Дані гуртки, музичні заняття, свята і розваги, зокрема народні свята такі як «Сороки», «Масляна», «Великдень», «Трійця», «Різдвяні калядка» - це супроводжуючий фон розвитку дитини, пробудження його природного потенціалу, перший етап розвитку здібностей дошкільника.

  У МДОБУ працює талановитий педагог з фізичної культури Гуріна Наталія Сергіївна, веде гурток «Черемушки». Діти виступають перед дітьми і батьками. Випускники нашого дитячого садка є солістами в народних хореографічних ансамблях «Ровесники БАМу», «Росіяни».

  П'ятий етап розвитку дитячих здібностей - це підготовча до школи група, це вік прояв обдарованості, перші кроки в світ професійного мистецтва. Рівень розвитку здібностей деяких дітей вже досить високий. Їм стає «тісно» в дитячому саду, вони готові зробити перші кроки в світ. Необхідно розширити сферу їх діяльності, створити умови для подальшого естетичного та інтелектуального розвитку. Головними союзниками і помічниками тут стають батьки, які «перекидають місток» для дитини від дитячого садка до Центру дитячої творчості, Будинку культури, музичної та художньої шкіл, де дитина продовжує удосконалювати свій природний потенціал в пріоритетному для нього виді діяльності.

  Монина, Г. Б. Ох вже ці обдаровані діти! Талант і синдром дефіциту уваги: ​​подвійна винятковість. - Москва: Сфера, 2010. - 128с.

  Обдарована дитина вимагає до себе особливого ставлення з боку оточуючих його дорослих. Тому перед батьками таких дітей, перед педагогами і психологами стоїть непросте завдання: розпізнати явні і приховані дитячі таланти, допомогти реалізувати їх, не заподіявши при цьому шкоди здоров'ю обдарованої дитини.

  Ця книга присвячена дітям з подвійною винятковістю - тим, у кого обдарованість поєднується з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю.

  Психологія соціальної обдарованості: посібник з виявлення та розвитку комунікативних здібностей дошкільнят. - Москва: Лінка - Прес, 2009. - 269 с.

  Посібник присвячений актуальним питанням соціальної обдарованості дошкільнят, розвитку їх комунікативних здібностей. У посібнику дається визначення поняття соціально обдарована дитина, описуються ознаки такої обдарованості; розглядаються методи виявлення комунікативних здібностей та обдарованості дітей в сфері спілкування; розкривається сутність освітньої роботи з обдарованими дошкільниками; визначаються основні напрямки роботи педагога.

  Савенков, А. І. Обдаровані діти в дитячому садку і школі: - Москва: Видавничий центр Академія, 2000. - 232 с.

  У посібнику глибоко і всебічно висвітлюються проблеми дитячої обдарованості. Розглядаються питання діагностики обдарованих дітей, змісту їх утворення та організації навчальної діяльності. Характеризуються методи, технології розвитку інтелектуально-творчого потенціалу дитини.

  Що таке обдарованість: виявлення і розвиток обдарованих дітей. - Москва: МПСІ, 2006. - 366 с.

  У книзі представлені оригінальні тексти відомих авторів в області психології обдарованості, які стосуються початку двадцятого століття. У цей історичний період були поставлені центральні питання розуміння і дослідження обдарованості, що зберігають актуальність до наших днів. Книга призначена студентам-психологам і педагогам, фахівцям психології обдарованості, батькам, широкому колу читачів, які цікавляться проблемами обдарованості.

  Статті з журналів

  Кузьменко, В. В. Індивідуалізація навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми дошкільного віку // Сучасний дитячий сад. - 2012. - №5. - С. 41-48.

  Індивідуальний підхід до дітей, котрі виявляють актуализированную або потенційну обдарованість. Структура та орієнтовний зміст індивідуалізованих освітніх програм для дітей з високим рівнем обдарованості.

  Галянт, І. Проблеми розвитку дитячої обдарованості // Дошкільне виховання. - 2010. - №6. - С. 48-55.

  У статті позначені особливо значущі напрямки в розвитку творчої обдарованості дитини: мовні ігри та вправи, що звучать жести, ігри з паличками. У додатку запропоновані гри зі звуками та музичними інструментами.

  Пасічник, Л. Обдарованість: еволюція поняття і діагностика // Дошкільне виховання. - 2010. - №4. - С. 61-73.

  У статті показано еволюційний розвиток поняття обдарованості, дана порівняльна характеристика понять обдаровані діти і талановиті діти, розказано про те, якими методами і методиками може користуватися фахівець дошкільного закладу для виявлення здібних, обдарованих і талановитих дітей.

  Євтушенко, І. Гендерні особливості і розвиток обдарованості дітей дошкільного віку // Початкова школа плюс до і після. - 2009. - №12. - С. 15-21.

  У статті розглядається актуальна психолого-педагогічна проблема розвитку обдарованих дітей різної статі.

  Трубайчук, Л. Феноменологія дошкільного віку в аспекті розвитку обдарованості дитини // Початкова школа плюс до і після. - 2009. - №12. - С. 10- 15.

  У статті розглянуті прояви обдарованості в дошкільному віці (біологічний, психічний, соціальний).

  Ємельянова, І. Є. Особливості організації дослідницької діяльності обдарованих дітей // Початкова школа плюс до і після. - 2009. - №12. - С. 21-23.

  Пізнавальна мотивація і дослідницька активність як основа розвитку спеціальних здібностей.

  Трубайчук, Л. Обдарована дитина дошкільного віку як розвивається феномен // Дошкільне виховання. - 2009. - №9. - С. 32-35.

  Галянт, І. Про проблеми художньо - творчої обдарованості дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2009. - №7. - С. 31-38.

  Історія розуміння обдарованості, аналіз значення дошкільного виховання в його підтримці і розвитку, роль сім'ї, яка виховує обдарованої дитини.

  Євтушенко, І. Дитяча обдарованість і батьки // Дошкільне виховання. - 2009. - №7. - С. 46-51.

  Соціальна значущість проблеми виявлення і підтримка сімей з такими дітьми.

  Пасічник, Л. Обдарована дитина - особлива цінність для суспільства // Дошкільне виховання. - 2009. - №2. - С. 13-20.

  Види обдарованості. Методи виявлення обдарованих дітей.

  Шебеко, В. Дошкільний вік: виявлення психомоторной обдарованості // Дошкільне виховання. - 2008. - №10. - С. 23-27.

  У статті представлені контрольні вправи для виявлення природних здібностей дітей в псіхокоордінаціі.

  Шебеко, В. Дошкільний вік: психомоторна обдарованість // Дошкільне виховання. - 2008. - №7. - С. 42-47.

  Психомоторна обдарованість - один з видів спеціальної обдарованості, в якій проявляється єдність рухів з психічними діями.

  Кринцилова, І. Розвиваємо здібності дитини // Дошкільне виховання. - 2007. - №5. - С. 54-58.

  З досвіду роботи Центру розвитку дитини м Красноярська за програмою Обдарована дитина. Представлені етапи виховно-освітньої діяльності з розвитку дитячих здібностей.

  Леднева, С. Діагностика та розвиток дитячої обдарованості педагогом // Дошкільне виховання. - 2007. - №5. - С. 50-54.

  Пропонується комплект методик, що дають можливість педагогу самостійно виявляти і відстежувати розвиток інтелектуальних і творчих здібностей вихованців.

  Пасічник, Л. Обдаровані діти в дитячому садку і в родині // Дошкільне виховання. - 2007. - №5. - С. 54-58

  Про програми для обдарованих дітей. Розвиваючі заняття для обдарованих дітей, в т. Ч. Нетрадиційної форми.

  Укладач Н. Н. Малихіна

  Понравілcя матеріал? Поділися з друзями!


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...