Формування навичок самостійної роботи дітей

Формування навичок самостійної роботи в учнів на уроках російської мови в класі КРО

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст статті в даному розділі.
Автор: Хохлова Тетяна Олександрівна.

На початковому ступені навчання в діяльності вчителя пріоритетними завданнями є: навчання учнів вмінню ставити цілі і самостійно організовувати свою діяльність для їх досягнення; оцінювати результати своїх дій. Тобто головне завдання - це формування компонентів навчальної діяльності.

Самостійність у дітей молодшого шкільного віку формується поступово. Адже що таке самостійна навчальна робота? Це така пізнавальна навчальна діяльність, коли послідовність мислення учня, його розумових і практичних операцій і дій залежить і визначається самим учнем.

В останні роки збільшився кількісний склад учнів з різними відхиленнями у розвитку. Основні труднощі, які виникають в роботі з цією категорією дітей можна сформулювати наступним чином:

1) стійкі порушення читання і письма, обумовлені несформованістю мовних засобів;
2) низька концентрація уваги;
3) обмежений словниковий запас;
4) низька продуктивність розумової діяльності (аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, зіставлення, класифікація)
5) особливості пам'яті - повільне запам'ятовування, швидке забування.

Перераховані вище проблеми дітей накладають великий відбиток на оволодіння ними грамотою, а пізніше і правописом. Тому особливо важливо для даної категорії дітей навчитися самостійного виконання завдань за певним алгоритмом.

Які ж етапи розвитку самостійності у дітей?

Перший етап: етап наслідування (діти діють по готовому зразку).
Другий етап: етап часткової самостійності (діти виконують самостійно частину роботи).
Третій етап: етап більш повної самостійності (творчий етап).

Самостійна робота будується за певним планом:
1. усвідомлення учнями навчального завдання;
2. інструкція до виконання;
3. самоаналіз, самоконтроль;
4. перевірка робіт і аналіз помилок.

Наприклад, при вивченні теми Правопис безударной гласною використовується наступна таблиця Правопис безударной гласною її призначення - дати поняття про те, що написання ненаголошеній гласною безпосередньо залежить від того, в якій частині слова вона знаходиться. Роботу починаю з ненаголошеній гласною в корені слова, що перевіряється наголосом і яку не можна перевірити наголосом. Потім дітям пропонуються варіанти найбільш поширених написаний гласною в приставці, суфіксі, закінченні. Дана таблиця допомагає дітям самостійно, по спільно складеним певним алгоритмом визначити правильне написання орфограми (додаток №2) # 43; картка.

Таким же чином вибудовується робота по вивченню теми Правопис парних приголосних. Таблиця знайомить з основними способами перевірки (додаток №3) # 43; картка.

Види самостійної роботи різноманітні. Це і творче списування, і робота за картками, підстановлювальний таблиць, робота з кросвордами, словотвір, викладу, твори, диктанти і т. Д. Для виконання цих робіт діти використовують різні пам'ятки з виконання завдань. Дані пам'ятки використовуються як на уроці, так і при виконанні домашніх завдань.

Школярі повинні навчитися не тільки виконувати завдання, а й вміти самостійно виправити допущені помилки. Для цього також використовується пам'ятка, яка допомагає учням при виконанні роботи над помилками.

При підготовці завдань для самостійної роботи учнів необхідно здійснювати диференційований підхід. Так як це одне з основних умов підвищення якості навчання в класах КРО. Це пов'язано з тим, що в таких класах є
- діти, для яких засвоєння програми не викликає ускладнень,
- діти, для яких засвоєння програмного матеріалу пов'язано з певними труднощами,
- діти, які відчувають значні труднощі.

Тому при складанні завдань застосовую принцип поступового наростання труднощів для кожної групи учнів. Всі роботи представлені в декількох варіантах і відрізняються ступенем складності і обсягом. Під час уроку діти можуть скористатися нашим помічником-тренажером Грамотою.

Таким чином діти навчаються вмінню самостійно виконувати завдання, т. Е. Ставити мету і організовувати свою діяльність і аналізувати свою роботу.

Розвиток творчого інтересу учнів до навчання через формування навичок самостійної роботи Баришнікова Тамара Олександрівна, учитель початкових класів, Мбоу «Вознесенівський сош»

Вчитель початкових класів,

МБОУ «Вознесенівський ЗОШ»

Доводиться бігти з усіх ніг,

Тільки щоб залишитися на тому ж місці.

Якщо хочеш потрапити в інше місце,

Потрібно бігти вдвічі швидше.

Передові педагоги завжди вважали, що на уроці діти повинні працювати по можливості самостійно, а вчитель - керувати цим самостійним працею, давати для нього матеріал.

Під самостійною навчальною роботою розуміють будь-яку організовану вчителем активну діяльність учнів спрямовану на виконання поставленого дидактичної мети у відведений для цього час.

Призначення самостійної роботи - розвиток пізнавальних здібностей, ініціативи в ухваленні рішення, творчого мислення. Зміст роботи, форма її виконання повинні викликати інтерес в учнів, бажання виконати роботу до кінця. Самостійні роботи організовуються так, щоб вони виробляли навички і звичку до праці.

Відповідно до рівнів самостійної продуктивної діяльності учнів можна виділити чотири типи самостійних робіт: відтворюють, реконструктивно-варіативні, евристичні і творчі роботи.

Творчі самостійні роботи є вінцем системи самостійної діяльності школяра. Ця діяльність дозволяє учням отримувати нові для них знання, закріплює навички самостійного пошуку знань. Психологи вважають, що розумова діяльність школяра при вирішенні творчих завдань багато в чому аналогічна розумової діяльності творчих і наукових працівників. Завдання такого типу однієї з найефективніших засобів формування творчої особистості.

У словнику Ожигова так дано визначення творчості «Творчість - це створення нових за задумом культурних або матеріальних цінностей». Якщо розглядати це визначення щодо навчальної діяльності, то можна сказати, що це створення нових прогресивних форм, методів навчання. Розвиток творчих здібностей у учнів тісно пов'язане з процесом формування пізнавального інтересу до предмета. Цей процес може відбуватися під впливом багатьох чинників: це і зміст предмета, це і різні методи навчання, і діяльність учнів. Але вирішальне значення для формування пізнавального інтересу надає розумне поєднання всіх видів діяльності з урахуванням рівномірно ускладнюється рівня пізнавальної самостійності.

Будь-яка творча робота дозволяє вчителю іншими очима побачити учня. Роботи поєднують в собі знання, отримані на уроках з творчою фантазією учня, і дають вчителю можливість виявити рівень знань і побачити творчий потенціал дітей.

Успіх навчально-виховного процесу залежить головним чином від уміння вчителя раціонально використовувати ту частину уроку, яка відводиться на самостійну роботу. Моїм завданням було навчити дітей працювати самостійно на кожному уроці.

Готуючи будь-яке завдання для самостійної роботи, я ясно уявляла собі, за скільки хвилин воно може бути виконано більшістю учнів. Основна самостійна робота при закріпленні матеріалу займає приблизно 15-18 хвилин.

Плануючи проведення уроків, обмірковую, як краще організувати роботу в перші хвилини уроку. На перерві чергові роздають дидактичний матеріал, конверти з картками. Іноді завдання всьому класу виводжу на екран через мультимедійний проектор, а окремим учням даю картки, але деякі завдання пишу і на дошці. Ті, що навчаються це знають і швидко знаходять те, що кожному з них потрібно, це ще дозволяє отримати певну кількість позначок за урок. Часом досить записати номер вправ і завдань на дошці, і учні після короткого інструктажу приступають до роботи.

Завдання, які носять тренувальний характер, проводяться в середині уроку, тривалість їх 12-20 хвилин. З перших днів привчила дітей працювати з підручником: знаходити завдання, виконувати вправи за зразками. Вимагаю, щоб у всіх була закладка: це попереджає витрату часу на перегортання сторінок і зберігає книгу. Кожну роботу намагаюся перевірити. Важливе значення мають навички перевірки самостійної роботи. Певну роль в придбанні навичок контролю мають самоперевірки та взаимопроверка. Наприклад на уроках російської мови: 1) взаимопроверка за словником, учні перевіряють слова з непроверяемимі голосними, 2) самоперевірка з слайда; а іноді сильні учні перевіряють роботи слабких учнів.

Дуже важливий момент на уроці - підведення підсумків роботи. Щоб підведення підсумків не було розпливчастим, привчаю учнів до влучним висловом думки, коротким і ємним відповідей.

Для самостійної роботи по засвоєнню і закріпленню знань на уроках російської мови використовую наступні види робіт:

 • Розвиток орфографічної пильності. Цей вид роботи проводжу зазвичай в кінці уроку за 7-10 хвилин. Наприклад: 1) З пропозицій виписати слова на правопис дзвінких і глухих приголосних, поруч написати перевірочні слова, 2) Робота за варіантами. Виписати слова зі словника. I варіант - слова на тему «одяг», II варіант - слова на тему «посуд».

 • Розвиток моторної і зорової пам'яті, закріплення важких орфограмм. Наприклад: 1) Робота над пропозицією: скласти пропозиції з даних слів, 2) Робота над деформованим текстом. Пропозиції написані на окремих картках (по одному на кожній), мовчки пересуваючи картки, учні конструюють текст. Ця самостійна робота доступна і слабким учням. Помилку при перевірці легко виправити до списування тексту в зошит шляхом перестановки карток. Самостійна робота по складанню зв'язкових текстів захоплює дітей, вселяє в них впевненість у своїх силах. Текст може бути різної складності.

 • З метою розвитку мовлення і перевірки навичок граматичного розбору необхідно періодично проводити розбір пропозицій. Розбір пропозицій вимагає часу, тому виконую його в першій половині уроку (10-15 хвилин).

  Розвитком творчого інтересу учнів полягає у винаході пам'ятки з правилами або зошит - довідник, які діти самостійно готують вдома до кожного уроку з вивчених тем. Всі види самостійних робіт носять творчий характер, що допомагає розвивати інтерес до предметів.

  Таким чином, в процесі самостійної роботи у дітей формуються навички культури праці, вміння працювати з книгою, активізується увагу. Добре підготовлена ​​і правильно організована робота на уроці - ефективний засіб отримання міцних знань по предмету, що вивчається.

  Схожі:

  Організація домашньої самостійної роботи учнів

  Функції домашньої роботи

  Впродовж останнього десятиріччя розвитку практики викладання ознаменовано переглядом ролі і функцій домашньої самостійної роботи учнів. Поширилися заклики працювати без домашніх завдань, що майже всіма оцінюється як сучасний крок до перебудови навчальної процесу та дидактичних взаємин. Втім основолагающих доказів марності і шкоди домашніх завдань немає. Навпаки, є багаторічна практика і педагогічні закони, які доводять, що якщо знання, набуті на уроці, не повторюються і не закріплюються будинку, то вони забуваються. Відмова від домашніх завдань загрожує зниженням загального якості навчання. Не слід забувати і про тих актуальних дидактичних функціях, які виконує домашнє завдання:

  • Зміцнення знань, умінь, навичок, набутих на уроках;
  • Розширення і поглиблення навчального матеріалу, опрацьованого в класі;
  • Формування умінь і навичок самостійного виконання вправ і завдань;
  • Розвиток самостійності мислення методом виконання персональних завдань в розмірі, що виходить за рамки програмного матеріалу, але відповідає здібностям учня;
  • Виконання особистих досліджень і дослідів, збір і підготовка різного матеріалу, що використовується згодом на уроках при вивченні нових тем (гербарії, природні зразки, листівки, картинки, газетні і журнальні вирізки, статистичні дані і т. Д.).

  Необхідність домашньої роботи учнів обумовлена ​​не тільки рішенням чисто дидактичних завдань (закріплення знань, умінь і навичок), але і формуванням умінь саме самостійної діяльності і підготовки дітей до самоосвіти. У зв'язку з цим, твердження про те, що домашні завдання не приносять користі і перевантажують учнів, можна сміливо спростувати. Головне при цьому строго конкретизувати і дозувати роботу на дому з кожного навчального предмету. Хороший педагог повинен це знати і вміло керувати домашньою роботою учнів.

  Формування навичок самостійної роботи дітей

  Слід зазначити, що домашні самостійні завдання мають не тільки освітнє, а й велике виховне значення, формуючи у дитини почуття відповідальності за доручену справу, виробляючи акуратність, посидючість і інші соціально значущі якості.

  Організаційні основи домашньої роботи

  При виборі домашніх завдань для учнів необхідно ретельно діагностувати і планувати їх структуру, сутність, трудомісткість. Найчастіше на практиці помилка проявляється в тому, що педагоги на уроках орієнтують учнів на сумлінне виконання домашніх завдань, але не приділяють відповідної уваги їх перевірці в класі, не виділяють і не заохочують тих учнів, які краще за інших впоралися з роботою вдома. Це пояснюється тим, що на докладний аналіз виконання домашньої роботи не вистачає часу, і як наслідок, перевірка стає узагальненої і поверховою.

  Вчителі рідко орієнтують дітей в труднощах, з якими ті стикаються будинку при виконанні завдань, не показують шляхи їх подолання. Тільки тому домашня робота може стати некерованою і малоефективною. Слід більше спиратися на можливості учнів, ширше застосовувати диференційований і особистісний підходи до визначення обсягу та характеру самостійних завдань. Останнім часом для розрахунку і оптимізації домашньої навантаження дітей починають застосовуватися ЕОМ.

  Методика організації домашньої роботи - одне зі слабких місць в роботі школи і сім'ї. Нерідко самостійні завдання на дому ототожнюються з самостійною діяльністю на уроці, хоча саме перші призначені допомагати дітям вчитися самостійності, виконання завдань без керівництва вчителя. Переваги самопідготовки також полягають у тому, що вона проходить у найбільш продуктивні для цього годинник, зазвичай після відпочинку або прогулянки.

  Домашні завдання повинні даватися з урахуванням можливостей їх виконання дитиною в наступних часових межах: 1 клас - до 1 години; 2 - до 1,5 год; 3-4 класи - до 2 год; 5-6 - до 2,5 год; 7 - до 3 год; 8-9 - до 4 годин. Щоб не перевантажувати учнів роботою, має сенс визначати завдання за принципом «мінімум - максимум». Завдання-мінімум обов'язкові для всіх, а завдання-максимум не є обов'язковими і розраховані на учнів, які цікавляться даним навчальним предметом, що мають до нього схильність.

  У практиці роботи школи сформувалися такі види інструктажу при ставленні уроків додому: пропозиція виконати тим же методом, яким виконувалися подібні роботи в класі; пояснення методу виконання завдання на 2-3 прикладах; розбір більш складних елементів домашнього завдання.

  Загальне керівництво самостійною роботою завжди залишається за вчителем, так як до нього можна звернутися за допомогою при виконанні важких або незрозумілих завдань. Педагог враховує результати домашньої роботи учнів при оцінці їх навчальної діяльності.

  Формування навичок самостійної роботи дітей

  В організації домашньої роботи учнів, при виконанні ними самостійних завдань, можливі і деякі негативні аспекти. Так, наприклад, цілком часто спостерігається списування і використання підказок, що породжують легковажне ставлення окремих учнів до роботи. Діти, які виконують завдання вдома, як правило, знаходяться в одній кімнаті з членами сім'ї, тваринами, які працюють телевізором і т. Д. Все це, зрозуміло, відволікає від виконання вправ, ускладнює процес підготовки завдань, особливо усних.

  Види домашньої роботи

  Домашня навчальна робота учнів принципово відрізняється від класної насамперед тим, що проходить без присутності і видимого контролю вчителя, хоча і за його вказівками. Учень сам вибирає час для виконання завдання, визначає більш прийнятний для себе ритм і темп роботи. Однак, займаючись самостійно в побутових умовах, дитина позбавлена ​​тих коштів, які використовує педагог, щоб зробити роботу більш цікавою. Крім того, поруч немає класного колективу, здатного впливати благотворно на підтримку робочого настрою і духу суперництва.

  Виходячи з дидактичних цілей, можна виділити 3 види домашніх завдань:

  • Готують до сприйняття нового матеріалу, вивчення нової теми;
  • Націлені на зміцнення знань, вироблення умінь і навичок;
  • Потребують впровадження набутих знань на практиці.

  Окремим видом вважаються завдання творчого характеру: написання викладів, творів, виконання малюнків, виготовлення виробів, наочних посібників і т. Д.

  Залишилися питання? Постав їх!

  Наші фахівці допоможуть тобі


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...