Розвиток інтелекту молодшому шкільному віці

До сих пір вченим важко прийти до єдиної точки зору щодо природи інтелекту. У психології відомо кілька десятків трактувань інтелекту в залежності від теоретичного підходу. Загальним для всіх визначень інтелекту незмінно є включення в його структуру пізнавальних здібностей та визнання його адаптивного значення для поведінки людини.

У зв'язку з різноманітністю структур, представлених в інтелекті, в психології існує поняття загального інтелекту і двох його підструктур: вербального і невербального інтелекту. Під загальним інтеллектомпонімается складне інтегральне якість, певний синтез властивостей психіки, що забезпечують в сукупності успішність будь-якої діяльності. Функціонування вербального інтелекту здійснюється в словесно-логічній формі з опорою переважно на знання. Невербальний інтелект - інтегральне утворення, функціонування якого пов'язано з розвитком наочно-дієвого мислення з опорою на зорові образи і просторові уявлення.

Актуальність теми Розвиток інтелекту молодших школярів визначається сучасними реаліями освіти: насиченою шкільною програмою і досить високими вимогами до засвоєння навчального матеріалу, що вимагають від учнів певного рівня інтелектуальних здібностей.

Вирішення цих питань вимагає кваліфікації та оцінки рівневих характеристик пізнавальних здібностей, як у нормі, так і при різних формах затримки інтелектуального розвитку. Тому вимірювання рівня інтелектуального розвитку учнів є необхідною ланкою практики педагога-психолога. Наприклад, розгляд і діагностика такого інтегрального освіти, як невербальний інтелект, функціонування якого пов'язано з розвитком наочно-дієвого мислення, допоможе об'єктивно визначити характеристики загальних інтелектуальних здібностей. Особливо важлива ця діагностика на певних етапах освітнього процесу: при надходженні дитини в школу або при переході з початкової шкільної ланки в середню. Це дозволяє побачити динаміку інтелектуального розвитку дитини.

Якщо в завданнях з визначення вербального інтелекту оцінюються здатність до логічного узагальнення, вміння робити висновки, самостійність і соціальна зрілість мислення, то в завданнях з визначення невербального інтелекту оцінюється розвиток інших психічних процесів і властивостей - уваги, сприйняття, зорово-моторної координації, швидкості формування навичок.

Кожен віковий період пов'язаний зі ступенем дозрівання вищих психічних функцій і накопиченням досвіду в типових для кожного віку видах діяльності. Проблема загальних інтелектуальних здібностей в шкільному віці має два аспекти: вікової та індивідуальний. Молодший шкільний вік - період вбирання, накопичення знань, період засвоєння переважно. Психічні процеси у дітей молодшого шкільного віку розвиваються інтенсивно, але нерівномірно. У цей період відбувається перехід від наочно-образного, конкретного до понятійному, науково-теоретичного мислення. Поступово розвивається і вдосконалюється відтворює уяву, воно стає більш реалістичним, керованим. Розвивається і творчу уяву, на основі переробки минулого досвіду створюються нові образи.

Розглянуті особливості істотно позначаються на пізнавальних можливостях дітей і зумовлюють подальший розвиток загального розвитку. У молодшому шкільному віці в ході освоєння учнями різних, далеких одна від одної предметів, головну роль відіграють загальні розумові риси, які виступають на рівні узагальнень, в співвідношенні абстрактного і конкретного, в темпі розумової роботи.

Метою роботи було на основі вивчення теоретичних джерел і емпіричного дослідження вивчити рівень інтелекту учнів 3 і 4-го класу початкової школи. Дослідження проходило в середній школі № 15 м Єкатеринбурга. Було проведено тестування інтелекту учнів 3-го і 4-го класу за допомогою Тестової методики для визначення Інтелектуального Потенціалу (ІП) дітей і підлітків П. Ржичани (Словаччина). Загальна кількість досліджуваних - 48 осіб, з них: дівчаток - 27 осіб, хлопчиків -21 осіб. Учні 3-го класу у віці 9 років - 27 осіб, 4-го класу у віці 10 років - 21человек.

Отримані значення середніх оцінок показали їх збільшення з віком. У дітей 4-го класу в порівнянні з 3-м класом у середньому на 1,4 бала у хлопчиків і на 1,3 бала у дівчаток (рис.1). Що, найімовірніше, пояснюється розвивають ефектом шкільного навчання. Показники по тесту інтелектуального потенціалу виявилися дещо вищими у дівчаток, але ці відмінності статистично не значущі.

Малюнок 1 - Середні величини оцінок ІП за двома класами

За результатами діагностики невербального інтелекту виявлені наступні показники (рис.2). У 3 класі нижче вікової норми - 14, 8% (4 чол.); знаходяться в межах показників вікової норми - 44,4% (12 чол.); 40,7% дітей (11 чол.) Піддослідних мають результат вище нормативного показника. Для 4-го класу результати наступні: нижче вікової норми - 14, 3% (3 чол.), В нормі - 47,6% (10 чол.) Вище норми -38,1% (8 чол.).

Малюнок 2 - Розподіл нормативних показників інтелекту

Таким чином, на підставі цих результатів ми теж можемо зробити висновок, що інтелектуальні показники в 4 класі стають вище, хоча різниця в показниках невелика. Це можна пояснити невеликою різницею вікових груп випробовуваних (9 і 10 років) - відомо, що межі віку рухливі.

При проведенні експериментального етапу дослідження було виявлено вплив процесу шкільного навчання на розвиток інтелектуальних здібностей учнів: дане дослідження підтвердило гіпотезу про розвиток інтелектуальних здібностей учнів у процесі навчання.

Анастази, А. Психологічне тестування / А. Анастазі, С. Урбіна. - М. Педагогіка, 2002. - 688 с.

Вассерман, Л. І. Досвід застосування тесту інтелектуального потенціалу у здорових дітей і дітей з затримкою психічного розвитку / Л. І. Вассерман, Н. Г. Елісеев // Огляд психіатрії та мед. психології ім. В. М. Бехтерева. - 1995. - №4. - С. 122.

Виготський, Л. С. Діагностика розвитку та педагогічна клініка важкого дитинства / Л. С. Виготський. - М. Педагогіка, 1983. - т.5. - 257 с.

Ільїна, М. Н. Психологічна оцінка інтелекту у дітей / М. Н. Ільїна. - СПб: Пітер, 2006. - 202 с.

Лейтес, Н. С. Вікова обдарованість школярів / Н. С. Лейтес. - М: Академія, 2001. - 320 с.

Сорокіна І. С. Емоційно-вольова регуляція як засіб формування продуктивного мислення в молодшому шкільному віці. Автореф. дис. канд. психол. наук. - Казань, Казанський державний технічний університет ім. А. Н. Туполева. - 2004. - 22с.

Перейти до обговорення роботи

Взаємозв'язок інтелекту і мотивації навчальної діяльності в молодшому шкільному віці

Курсові роботи, психологія

Обсяг роботи: 39 стор.

Фрагмент з готової роботи


Введення 3
Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ І МОТИВАЦІЇ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 5
1.1. Розвиток інтелекту в молодшому шкільному віці 5
1.2. Мотиваційна сфера в молодшому шкільному віці 8
1.3. Зв'язок інтелекту і мотивації в молодшому шкільному віці 21
Висновки 23
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ І МОТИВАЦІЇ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 25
2.1. Організація і методи дослідження 25
2.2. Експериментальне дослідження інтелекту у молодших школярів 27
2.3. Експериментальне вивчення мотивації у молодших школярів 28
2.4. Взаємозв'язок інтелекту й мотивації в молодших школярів 29
Висновки 33
Список використаних літературних джерел 35
Первинні емпіричні дані 36Актуальность досліджень з проблеми зв'язку інтелекту і мотивації в нашій країні і за кордоном визначається потребами суспільства. Це пов'язано, перш за все, з необхідністю ранньої діагностики здібностей дітей, диференційованого навчання, психологічного супроводу освітнього процесу. Навчальна діяльність, яка веде в молодшому шкільному віці і є стимулом для подальшого розвитку особистості, тому необхідно створювати умови для розвитку пізнавальної активності учнів. А допомогти в цьому допоможуть знання про зв'язок інтелекту і мотивації в молодшому шкільному віці.
Про дослідженнях з цієї проблеми стверджувати важко, так як термін «інтелект» досить різноманітний у розумінні різних вчених. А мотивація в молодшому шкільному віці включає в себе: навчально-пізнавальний мотив, висхідний до пізнавальної потреби широкі соціальні мотиви, засновані на розумінні суспільної необхідності навчання; «Позиційний» мотив, пов'язаний з прагненням зайняти нове положення у відносинах з оточуючими; «Зовнішні» по відношенню до самої навчанні мотиви (підпорядкування вимогам дорослих і т. П.); ігровий мотив, неадекватно перенесений у нову - навчальну сферу; мотив отримання високої позначки.
Мета дослідження: вивчити зв'язок інтелекту і мотивації в молодшому шкільному віці в її теоретичному і практичному аспектах.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати теоретичний матеріал з даної проблеми.
2. Підібрати діагностичний матеріал для дослідження.
3. Зібрати первинні дані.
4. Обробити отримані результати.
5. Підвести підсумки дослідження і зробити висновки.
Гіпотеза: існує зв'язок між інтелектом і мотивацією у дітей молодшого шкільного віку.
Об'єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку (7 - 10-11 років).
Предмет дослідження: рівень інтелектуального розвитку, мотивація (спрямованість) навчальної діяльності.
Методи дослідження:
1. Метод аналізу наукової літератури.
2. Діагностичний метод.
3. Метод. 1. Виготський Л. С. Питання дитячої психології. - СПб, 1999. -219с.
2. Ефімкіна Р. П. Дитяча психологія. Навчальний посібник для студентів. - М. Прогрес, 1993. - 318 с.
3. Інтелект і когнітивні стилі / А. П. Лобанов. Орша, Діаль, 2006. - 304 с.
4. Кулагіна І. Ю. Вікова психологія: Розвиток дитини від народження до 17 років: Навчальний посібник. Вид. 3-е. - М. Изд-во УРАО, 1997. -176с.
5. Люблінська А. А. Дитяча психологія. Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. - М. Просвітництво, 1971. - 415 с.
6. Особливості психічного розвитку дітей 6-7-річного віку. Під ред. Д. Б. Ельконіна, А. Л. Венгера. - М. Педагогіка, 1988. - 213 с.
7. Практикум з вікової психології: Навчальний посібник / За ред. А. А. Головей, Е. Ф. Рибалко. - СПб. Мова, 2002. - 694 с. мул.
8. Психічний розвиток молодших школярів. Під ред. В. В. Давидову. - М. Педагогіка, 1990. - 342 с.
9. Психологічний супровід розвиваючого і традиційного навчання молодших школярів / Упоряд. І. В. Ботяновская, В. Д. Герасимов, А. П. Лобанов. - Орша: Діаль, 2005. - 76 с.
10. Психологічний супровід розвиваючого і традиційного навчання молодших школярів: Робочий зошит. 4 клас / Упоряд. І. В. Ботяновская, В. Д. Герасимов, А. П. Лобанов. - Орша: Діаль, 2005. - 28с.
11. Психологія людини від народження до смерті. - СПб. Прайм-Еврознак, 2002. - 656 с.
12. Розвиток особистості дитини / Н. Ньюкомб. - Изд. 8-е - СПб. Пітер, 2003.-640 с.
13. Розвиток особистості дитини: Пер. з англ. / Общ. ред. AM Фонарьова. - М. Прогрес, 1987. - 272 с.
14. Романюк Г. Е. Основи математичної статистики: Навчально-методичний посібник. - Мн. БДПУ ім. М. Танка, 2001. - 78 с.
15. Рубінштейн Л. С. Основи загальної психології. - СПб. Пітер, 2000. - 578 с.
16. Словник психолога-практика / Упоряд. С. Ю. Головін. - 2-е вид. перераб. і доп. - Мінськ: Харвест, 2005. - 976 с. - (Бібліотека практичного психолога).
17. Смолер Е. І. Формування інтелектуальної активності старших дошкільників в пізнавально-практичної. 0

Розвиток інтелекту молодшому шкільному віці

Розвиток інтелектуальних здібностей учнів молодшого шкільного віку в процесі використання дидактичних ігор реалізованих в середовищі Power Point

Для скачування роботи включите JavaScript у Вашому браузері

Зміст: Введення.... 4 Глава I. Теоретичні основи розвитку інтелектуальних здібностей дітей в молодшому шкільному віці засобами дидактичних ігор, реалізованих в середовищі Power Point... 1.

Особливості особистості дитини молодшого шкільного віку... 1. 1 Особливості навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку... ... 2. Здібності: поняття, склад і види....

2. 1 Аналіз різних підходів до поняття «здатність» ............. 10 2.

2 Склад здібностей... 2. 3 Види здібностей... 3. Інтелектуальні здібності молодших школярів....

3. 1 Сприйняття... 3. 2 Пам'ять... 3.

3 Уява.... 3. 4 Мислення....

3. 5 Увага... 4. Дидактична Гра як засіб розвитку інтелектуальних здібностей дітей молодшого шкільного віку... 4.

1 Роль гри в житті молодшого школяра.... 22 4. 2 Дидактична гра як засіб активізації уваги і розвитку мислення молодших школярів... 5.

Комп'ютерне навчання для молодших школярів як педагогічна проблема... 5. 1 Значення комп'ютерних технологій в навчанні молодших школярів... 5. 2 Проблеми виникають при впровадженні комп'ютерів в освіту... 5.

3 Вимоги до змісту системи комп'ютерних дидактичних ігор з М. М. Зіновкіна....

6. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів молодшого шкільного віку засобами дидактичних ігор створених в середовищі Power Point... 6. 1 Відповідність мультимедійної середовища Power Point вимогам сучасного уроку в початковій школі... 6.

2 Розвиток інтелектуальних здібностей засобами дидактичних ігор реалізованих в Power Point... 33 I чолі... 34 Глава II. Методи і засоби розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів за допомогою дидактичних ігор реалізованих в середовищі Power Point.... 1.

Аналіз психолого-педагогічних діагностик інтелектуальних здібностей школяра... 2. Аналіз проведення психодіагностичних методик, що виявляють рівень розвитку інтелектуальних здібностей дітей молодшого шкільного віку... 3. Технологія створення і використання електронного посібника «Розвиваємо інтелект» ... 4.

Методичні рекомендації... 5. Технологія проведення занять з інформатики з використанням.

Продовження на слід. сторінці


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...